Tài liệu tham khảo API của Thành phần AMP

Trang tài liệu này mô tả API của thành phần AMP <amp-onetap-google>.

Xem hướng dẫn Tích hợp một lần chạm bằng Iframe để tìm hiểu cách sử dụng iframe trung gian.

Tải thành phần AMP <amp-onetap-google>

Đặt đoạn mã sau đây vào bất kỳ trang AMP nào mà bạn muốn sử dụng Thành phần AMP <amp-onetap-google>:

<script custom-element="amp-onetap-google" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-onetap-google-0.1.js" async></script>

Thành phần AMP <amp-onetap-google>

Bảng sau đây liệt kê các thuộc tính dữ liệu kèm theo nội dung mô tả:

Thuộc tính
data-src URI của iframe trung gian bằng một lần chạm
layout Bố cục của thành phần AMP. Chỉ cho phép "không hiển thị".

data-src

Thuộc tính này là URI của iframe trung gian Một lần chạm. Hãy xem bảng sau đây để biết thêm thông tin:

Loại Bắt buộc Ví dụ:
string data-src="https://example.com/onetap_iframe.html"

bố cục

Thuộc tính này là bố cục của thành phần AMP, là thuộc tính bắt buộc của các thành phần AMP. Đối với thành phần <amp-onetap-google>, chỉ cho phép "nodisplay". Hãy xem bảng sau để biết thêm thông tin:

Loại Bắt buộc Ví dụ:
string layout="nondisplay"