تحویل بسته، تحویل بسته

از این الگو برای توصیف وضعیت تحویل بسته استفاده کنید.

موارد استفاده کنید

تحویل اولیه بسته

نمونه حداقلی برای تحویل بسته

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "ParcelDelivery",
 "deliveryAddress": {
  "@type": "PostalAddress",
  "name": "Pickup Corner",
  "streetAddress": "24 Willie Mays Plaza",
  "addressLocality": "San Francisco",
  "addressRegion": "CA",
  "addressCountry": "US",
  "postalCode": "94107"
 },
 "expectedArrivalUntil": "2027-03-12T12:00:00-08:00",
 "carrier": {
  "@type": "Organization",
  "name": "FedEx"
 },
 "itemShipped": {
  "@type": "Product",
  "name": "Google Chromecast"
 },
 "partOfOrder": {
  "@type": "Order",
  "orderNumber": "176057",
  "merchant": {
   "@type": "Organization",
   "name": "Bob Dole"
  }
 }
}
</script>

میکروداده

<div itemscope itemtype="http://schema.org/ParcelDelivery">
 <div itemprop="deliveryAddress" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
  <meta itemprop="name" content="Pickup Corner"/>
  <meta itemprop="streetAddress" content="24 Willie Mays Plaza"/>
  <meta itemprop="addressLocality" content="San Francisco"/>
  <meta itemprop="addressRegion" content="CA"/>
  <meta itemprop="addressCountry" content="US"/>
  <meta itemprop="postalCode" content="94107"/>
 </div>
 <meta itemprop="expectedArrivalUntil" content="2027-03-12T12:00:00-08:00"/>
 <div itemprop="carrier" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
  <meta itemprop="name" content="FedEx"/>
 </div>
 <div itemprop="itemShipped" itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
  <meta itemprop="name" content="Google Chromecast"/>
 </div>
 <div itemprop="partOfOrder" itemscope itemtype="http://schema.org/Order">
  <meta itemprop="orderNumber" content="176057"/>
  <div itemprop="merchant" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
   <meta itemprop="name" content="Bob Dole"/>
  </div>
 </div>
</div>

تحویل بسته با اطلاعات حمل و نقل

نمونه تحویل بسته با جزئیات اطلاعات حمل و نقل

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "ParcelDelivery",
 "deliveryAddress": {
  "@type": "PostalAddress",
  "name": "John Frank",
  "streetAddress": "24 Willie Mays Plaza",
  "addressLocality": "San Francisco",
  "addressRegion": "CA",
  "addressCountry": "US",
  "postalCode": "94107"
 },
 "originAddress": {
  "@type": "PostalAddress",
  "name": "John Frank",
  "streetAddress": "25 Willie Mays Plaza",
  "addressLocality": "San Francisco",
  "addressRegion": "CA",
  "addressCountry": "US",
  "postalCode": "94107"
 },
 "expectedArrivalFrom": "2027-03-10T12:00:00-08:00",
 "expectedArrivalUntil": "2027-03-12T12:00:00-08:00",
 "carrier": {
  "@type": "Organization",
  "name": "FedEx",
  "url": "http://fedex.com/"
 },
 "itemShipped": {
  "@type": "Product",
  "name": "iPod Mini",
  "url": "http://apple.com/ipad32gb",
  "image": "http://apple.com/images/ipad32gb.jpg",
  "sku": "B00DR0PDNE",
  "description": "iPod Mini 32Gb White",
  "brand": {
   "@type": "Brand",
   "name": "Apple"
  },
  "color": "white"
 },
 "trackingNumber": "3453291231",
 "trackingUrl": "http://fedex.com/track/3453291231",
 "potentialAction": {
  "@type": "TrackAction",
  "url": "http://fedex.com/track/3453291231"
 },
 "hasDeliveryMethod": {
  "@type": "ParcelService",
  "name": "http://schema.org/ParcelService"
 },
 "partOfOrder": {
  "@type": "Order",
  "orderNumber": "176057",
  "merchant": {
   "@type": "Organization",
   "name": "Bob Dole",
   "sameAs": "http://www.freebase.com/m/0fhkx"
  },
  "orderStatus": "http://schema.org/OrderInTransit"
 }
}
</script>

میکروداده

<div itemscope itemtype="http://schema.org/ParcelDelivery">
 <div itemprop="deliveryAddress" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
  <meta itemprop="name" content="John Frank"/>
  <meta itemprop="streetAddress" content="24 Willie Mays Plaza"/>
  <meta itemprop="addressLocality" content="San Francisco"/>
  <meta itemprop="addressRegion" content="CA"/>
  <meta itemprop="addressCountry" content="US"/>
  <meta itemprop="postalCode" content="94107"/>
 </div>
 <div itemprop="originAddress" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
  <meta itemprop="name" content="John Frank"/>
  <meta itemprop="streetAddress" content="25 Willie Mays Plaza"/>
  <meta itemprop="addressLocality" content="San Francisco"/>
  <meta itemprop="addressRegion" content="CA"/>
  <meta itemprop="addressCountry" content="US"/>
  <meta itemprop="postalCode" content="94107"/>
 </div>
 <meta itemprop="expectedArrivalFrom" content="2027-03-10T12:00:00-08:00"/>
 <meta itemprop="expectedArrivalUntil" content="2027-03-12T12:00:00-08:00"/>
 <div itemprop="carrier" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
  <meta itemprop="name" content="FedEx"/>
  <link itemprop="url" href="http://fedex.com/"/>
 </div>
 <div itemprop="itemShipped" itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
  <meta itemprop="name" content="iPod Mini"/>
  <link itemprop="url" href="http://apple.com/ipad32gb"/>
  <link itemprop="image" href="http://apple.com/images/ipad32gb.jpg"/>
  <meta itemprop="sku" content="B00DR0PDNE"/>
  <meta itemprop="description" content="iPod Mini 32Gb White"/>
  <div itemprop="brand" itemscope itemtype="http://schema.org/Brand">
   <meta itemprop="name" content="Apple"/>
  </div>
  <meta itemprop="color" content="white"/>
 </div>
 <meta itemprop="trackingNumber" content="3453291231"/>
 <link itemprop="trackingUrl" href="http://fedex.com/track/3453291231"/>
 <div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/TrackAction">
  <link itemprop="url" href="http://fedex.com/track/3453291231"/>
 </div>
 <div itemprop="hasDeliveryMethod" itemscope itemtype="http://schema.org/ParcelService">
  <meta itemprop="name" content="http://schema.org/ParcelService"/>
 </div>
 <div itemprop="partOfOrder" itemscope itemtype="http://schema.org/Order">
  <meta itemprop="orderNumber" content="176057"/>
  <div itemprop="merchant" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
   <meta itemprop="name" content="Bob Dole"/>
   <link itemprop="sameAs" href="http://www.freebase.com/m/0fhkx"/>
  </div>
  <link itemprop="orderStatus" href="http://schema.org/OrderInTransit"/>
 </div>
</div>

نشانه گذاری خود را تست کنید

می‌توانید با استفاده از ابزار تست نشانه‌گذاری ایمیل ، نشانه‌گذاری خود را تأیید کنید. کد نشانه گذاری خود را جایگذاری کنید و روی دکمه اعتبارسنجی کلیک کنید تا محتوا را اسکن کنید و گزارشی در مورد خطاهای موجود دریافت کنید.

مشخصات

جدول زیر تمام ویژگی های موجود برای این نوع را فهرست می کند:

ویژگی تایپ کنید شرح
نشانی تحویل آدرس پستی ( الزامی ) آدرس مقصد.
نشانی تحویل. نام متن نام آدرس پستی
نشانی تحویل. آدرس خیابان متن ( الزامی ) آدرس خیابان. به عنوان مثال، 1600 Amphitheatre Pkwy.
نشانی تحویل. آدرس محل متن ( الزامی ) محل. به عنوان مثال، Mountain View.
نشانی تحویل. آدرس منطقه متن ( الزامی ) منطقه. به عنوان مثال، CA.
نشانی تحویل. آدرس کشور متن یا کشور ( الزامی ) کشور. به عنوان مثال، ایالات متحده آمریکا. همچنین می توانید کد کشور دو حرفی ISO 3166-1 آلفا-2 را ارائه دهید.
نشانی تحویل. کد پستی متن ( الزامی ) کد پستی. به عنوان مثال، 94043.
مبدا آدرس آدرس پستی آدرس فرستنده
مبدا آدرس نام متن نام آدرس پستی
مبدا آدرس آدرس خیابان متن آدرس خیابان به عنوان مثال، 1600 Amphitheatre Pkwy.
مبدا آدرس آدرس محل متن محل. به عنوان مثال، Mountain View.
مبدا آدرس آدرس منطقه متن منطقه. به عنوان مثال، CA.
مبدا آدرس آدرس کشور متن یا کشور کشور. به عنوان مثال، ایالات متحده آمریکا. همچنین می توانید کد کشور دو حرفی ISO 3166-1 آلفا-2 را ارائه دهید.
مبدا آدرس کد پستی متن کد پستی. به عنوان مثال، 94043.
انتظار ورود از زمان قرار اولین تاریخی که بسته پیش بینی می شود برسد.
انتظار ورود تا زمان قرار ( الزامی ) آخرین تاریخی که بسته انتظار می رود وارد شود.
حامل سازمان ( الزامی ) طرف مسئول تحویل بسته. همچنین یک رشته را می پذیرد (به عنوان مثال "FedEx").
حامل. نام متن ( الزامی ) نام سازمان.
حامل. آدرس اینترنتی URL آدرس اینترنتی سازمان
مورد ارسال شد محصول یا رزرو ( الزامی ) محصولات موجود در این محموله. برای نشان دادن کمیت، یا یک محصول را به درستی تکرار کنید یا از این ویژگی استفاده نکنید و به جای آن از partOfOrder برای بیان محصولاتی که شامل می شوند استفاده کنید. همچنین آرایه ای از اشیاء را می پذیرد.
مورد ارسال شد. نام متن ( الزامی ) نام محصول.
مورد ارسال شد. آدرس اینترنتی URL ( توصیه می‌شود برای کارت‌های تأیید/جواب‌های جستجو ) URL محصول، معمولاً صفحه فرود محصول در وب‌سایت تاجر.
مورد ارسال شد. تصویر URL ( برای کارت‌های تأیید توصیه می‌شود/جواب‌های جستجو ) نشانی اینترنتی تصویری از محصول، معمولاً تصویری در وب‌سایت تاجر.
مورد ارسال شد. sku متن ( برای کارت های تأیید توصیه می شود / پاسخ های جستجو ) واحد نگهداری سهام (SKU)، یعنی یک شناسه خاص تاجر برای یک محصول یا خدمات، یا محصولی که پیشنهاد به آن اشاره دارد.
مورد ارسال شد. شرح متن توضیح کوتاهی در مورد محصول
مورد ارسال شد. نام تجاری نام تجاری نام تجاری مرتبط با محصول
itemShipped.brand. نام متن نام برند.
مورد ارسال شد. رنگ متن رنگ محصول.
شماره پیگیری متن ( توصیه می‌شود برای کارت‌های تأیید/جستجوی پاسخ‌ها ) شماره رهگیری فرستنده.
trackingUrl URL ( توصیه می شود برای کارت های تایید/جستجوی پاسخ ها ) صفحه وب که در آن بسته قابل ردیابی است.
has DeliveryMethod روش تحویل روش مورد استفاده برای تحویل
وضعیت تحویل رویداد تحویل با عبور بسته از هر مرحله از سفر خود (از ارسال تا تحویل نهایی) ورودی جدید اضافه شد. به ویژه برای تحویل به سبک وانت (به عنوان مثال در فروشگاه، از یک قفسه) مفید است.
partOfOrder سفارش ( الزامی ) جزئیات سفارش در حال ارسال. هنگامی که جزئیات مربوط به محصولات موجود در محموله را نمی توان با کالای ارسال شده بیان کرد (مثلاً مقدار ارسال شده)، به جای آن از این سفارش برای بیان محصولات استفاده کنید.
partOfOrder. شماره سفارش متن ( الزامی ) شناسه خاص تاجر برای معامله.
partOfOrder. تاجر سازمان یا شخص ( الزامی ) طرفی که سفارش می دهد (به عنوان مثال Amazon.com تاجر بسیاری از فروشندگان است). همچنین یک رشته را می پذیرد (به عنوان مثال "Bob Dole").
partOfOrder.merchant. نام متن ( الزامی ) نام سازمان.
partOfOrder.merchant. مثل URL URL Freebase برای تاجر.
partOfOrder. وضعیت سفارش وضعیت سفارش ( توصیه می شود برای کارت های تایید/جستجوی پاسخ ها ) وضعیت فعلی سفارش.
،

از این الگو برای توصیف وضعیت تحویل بسته استفاده کنید.

موارد استفاده کنید

تحویل اولیه بسته

نمونه حداقلی برای تحویل بسته

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "ParcelDelivery",
 "deliveryAddress": {
  "@type": "PostalAddress",
  "name": "Pickup Corner",
  "streetAddress": "24 Willie Mays Plaza",
  "addressLocality": "San Francisco",
  "addressRegion": "CA",
  "addressCountry": "US",
  "postalCode": "94107"
 },
 "expectedArrivalUntil": "2027-03-12T12:00:00-08:00",
 "carrier": {
  "@type": "Organization",
  "name": "FedEx"
 },
 "itemShipped": {
  "@type": "Product",
  "name": "Google Chromecast"
 },
 "partOfOrder": {
  "@type": "Order",
  "orderNumber": "176057",
  "merchant": {
   "@type": "Organization",
   "name": "Bob Dole"
  }
 }
}
</script>

میکروداده

<div itemscope itemtype="http://schema.org/ParcelDelivery">
 <div itemprop="deliveryAddress" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
  <meta itemprop="name" content="Pickup Corner"/>
  <meta itemprop="streetAddress" content="24 Willie Mays Plaza"/>
  <meta itemprop="addressLocality" content="San Francisco"/>
  <meta itemprop="addressRegion" content="CA"/>
  <meta itemprop="addressCountry" content="US"/>
  <meta itemprop="postalCode" content="94107"/>
 </div>
 <meta itemprop="expectedArrivalUntil" content="2027-03-12T12:00:00-08:00"/>
 <div itemprop="carrier" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
  <meta itemprop="name" content="FedEx"/>
 </div>
 <div itemprop="itemShipped" itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
  <meta itemprop="name" content="Google Chromecast"/>
 </div>
 <div itemprop="partOfOrder" itemscope itemtype="http://schema.org/Order">
  <meta itemprop="orderNumber" content="176057"/>
  <div itemprop="merchant" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
   <meta itemprop="name" content="Bob Dole"/>
  </div>
 </div>
</div>

تحویل بسته با اطلاعات حمل و نقل

نمونه تحویل بسته با جزئیات اطلاعات حمل و نقل

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "ParcelDelivery",
 "deliveryAddress": {
  "@type": "PostalAddress",
  "name": "John Frank",
  "streetAddress": "24 Willie Mays Plaza",
  "addressLocality": "San Francisco",
  "addressRegion": "CA",
  "addressCountry": "US",
  "postalCode": "94107"
 },
 "originAddress": {
  "@type": "PostalAddress",
  "name": "John Frank",
  "streetAddress": "25 Willie Mays Plaza",
  "addressLocality": "San Francisco",
  "addressRegion": "CA",
  "addressCountry": "US",
  "postalCode": "94107"
 },
 "expectedArrivalFrom": "2027-03-10T12:00:00-08:00",
 "expectedArrivalUntil": "2027-03-12T12:00:00-08:00",
 "carrier": {
  "@type": "Organization",
  "name": "FedEx",
  "url": "http://fedex.com/"
 },
 "itemShipped": {
  "@type": "Product",
  "name": "iPod Mini",
  "url": "http://apple.com/ipad32gb",
  "image": "http://apple.com/images/ipad32gb.jpg",
  "sku": "B00DR0PDNE",
  "description": "iPod Mini 32Gb White",
  "brand": {
   "@type": "Brand",
   "name": "Apple"
  },
  "color": "white"
 },
 "trackingNumber": "3453291231",
 "trackingUrl": "http://fedex.com/track/3453291231",
 "potentialAction": {
  "@type": "TrackAction",
  "url": "http://fedex.com/track/3453291231"
 },
 "hasDeliveryMethod": {
  "@type": "ParcelService",
  "name": "http://schema.org/ParcelService"
 },
 "partOfOrder": {
  "@type": "Order",
  "orderNumber": "176057",
  "merchant": {
   "@type": "Organization",
   "name": "Bob Dole",
   "sameAs": "http://www.freebase.com/m/0fhkx"
  },
  "orderStatus": "http://schema.org/OrderInTransit"
 }
}
</script>

میکروداده

<div itemscope itemtype="http://schema.org/ParcelDelivery">
 <div itemprop="deliveryAddress" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
  <meta itemprop="name" content="John Frank"/>
  <meta itemprop="streetAddress" content="24 Willie Mays Plaza"/>
  <meta itemprop="addressLocality" content="San Francisco"/>
  <meta itemprop="addressRegion" content="CA"/>
  <meta itemprop="addressCountry" content="US"/>
  <meta itemprop="postalCode" content="94107"/>
 </div>
 <div itemprop="originAddress" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
  <meta itemprop="name" content="John Frank"/>
  <meta itemprop="streetAddress" content="25 Willie Mays Plaza"/>
  <meta itemprop="addressLocality" content="San Francisco"/>
  <meta itemprop="addressRegion" content="CA"/>
  <meta itemprop="addressCountry" content="US"/>
  <meta itemprop="postalCode" content="94107"/>
 </div>
 <meta itemprop="expectedArrivalFrom" content="2027-03-10T12:00:00-08:00"/>
 <meta itemprop="expectedArrivalUntil" content="2027-03-12T12:00:00-08:00"/>
 <div itemprop="carrier" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
  <meta itemprop="name" content="FedEx"/>
  <link itemprop="url" href="http://fedex.com/"/>
 </div>
 <div itemprop="itemShipped" itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
  <meta itemprop="name" content="iPod Mini"/>
  <link itemprop="url" href="http://apple.com/ipad32gb"/>
  <link itemprop="image" href="http://apple.com/images/ipad32gb.jpg"/>
  <meta itemprop="sku" content="B00DR0PDNE"/>
  <meta itemprop="description" content="iPod Mini 32Gb White"/>
  <div itemprop="brand" itemscope itemtype="http://schema.org/Brand">
   <meta itemprop="name" content="Apple"/>
  </div>
  <meta itemprop="color" content="white"/>
 </div>
 <meta itemprop="trackingNumber" content="3453291231"/>
 <link itemprop="trackingUrl" href="http://fedex.com/track/3453291231"/>
 <div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/TrackAction">
  <link itemprop="url" href="http://fedex.com/track/3453291231"/>
 </div>
 <div itemprop="hasDeliveryMethod" itemscope itemtype="http://schema.org/ParcelService">
  <meta itemprop="name" content="http://schema.org/ParcelService"/>
 </div>
 <div itemprop="partOfOrder" itemscope itemtype="http://schema.org/Order">
  <meta itemprop="orderNumber" content="176057"/>
  <div itemprop="merchant" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
   <meta itemprop="name" content="Bob Dole"/>
   <link itemprop="sameAs" href="http://www.freebase.com/m/0fhkx"/>
  </div>
  <link itemprop="orderStatus" href="http://schema.org/OrderInTransit"/>
 </div>
</div>

نشانه گذاری خود را تست کنید

می‌توانید با استفاده از ابزار تست نشانه‌گذاری ایمیل ، نشانه‌گذاری خود را تأیید کنید. کد نشانه گذاری خود را جایگذاری کنید و روی دکمه اعتبارسنجی کلیک کنید تا محتوا را اسکن کنید و گزارشی در مورد خطاهای موجود دریافت کنید.

مشخصات

جدول زیر تمام ویژگی های موجود برای این نوع را فهرست می کند:

ویژگی تایپ کنید شرح
نشانی تحویل آدرس پستی ( الزامی ) آدرس مقصد.
نشانی تحویل. نام متن نام آدرس پستی
نشانی تحویل. آدرس خیابان متن ( الزامی ) آدرس خیابان. به عنوان مثال، 1600 Amphitheatre Pkwy.
نشانی تحویل. آدرس محل متن ( الزامی ) محل. به عنوان مثال، Mountain View.
نشانی تحویل. آدرس منطقه متن ( الزامی ) منطقه. به عنوان مثال، CA.
نشانی تحویل. آدرس کشور متن یا کشور ( الزامی ) کشور. به عنوان مثال، ایالات متحده آمریکا. همچنین می توانید کد کشور دو حرفی ISO 3166-1 آلفا-2 را ارائه دهید.
نشانی تحویل. کد پستی متن ( الزامی ) کد پستی. به عنوان مثال، 94043.
مبدا آدرس آدرس پستی آدرس فرستنده
مبدا آدرس نام متن نام آدرس پستی
مبدا آدرس آدرس خیابان متن آدرس خیابان به عنوان مثال، 1600 Amphitheatre Pkwy.
مبدا آدرس آدرس محل متن محل. به عنوان مثال، Mountain View.
مبدا آدرس آدرس منطقه متن منطقه. به عنوان مثال، CA.
مبدا آدرس آدرس کشور متن یا کشور کشور. به عنوان مثال، ایالات متحده آمریکا. همچنین می توانید کد کشور دو حرفی ISO 3166-1 آلفا-2 را ارائه دهید.
مبدا آدرس کد پستی متن کد پستی. به عنوان مثال، 94043.
انتظار ورود از زمان قرار اولین تاریخی که بسته پیش بینی می شود برسد.
انتظار ورود تا زمان قرار ( الزامی ) آخرین تاریخی که بسته انتظار می رود وارد شود.
حامل سازمان ( الزامی ) طرف مسئول تحویل بسته. همچنین یک رشته را می پذیرد (به عنوان مثال "FedEx").
حامل. نام متن ( الزامی ) نام سازمان.
حامل. آدرس اینترنتی URL آدرس اینترنتی سازمان
مورد ارسال شد محصول یا رزرو ( الزامی ) محصولات موجود در این محموله. برای نشان دادن کمیت، یا یک محصول را به درستی تکرار کنید یا از این ویژگی استفاده نکنید و به جای آن از partOfOrder برای بیان محصولاتی که شامل می شوند استفاده کنید. همچنین آرایه ای از اشیاء را می پذیرد.
مورد ارسال شد. نام متن ( الزامی ) نام محصول.
مورد ارسال شد. آدرس اینترنتی URL ( توصیه می‌شود برای کارت‌های تأیید/جواب‌های جستجو ) URL محصول، معمولاً صفحه فرود محصول در وب‌سایت تاجر.
مورد ارسال شد. تصویر URL ( برای کارت‌های تأیید توصیه می‌شود/جواب‌های جستجو ) نشانی اینترنتی تصویری از محصول، معمولاً تصویری در وب‌سایت تاجر.
مورد ارسال شد. sku متن ( برای کارت های تأیید توصیه می شود / پاسخ های جستجو ) واحد نگهداری سهام (SKU)، یعنی یک شناسه خاص تاجر برای یک محصول یا خدمات، یا محصولی که پیشنهاد به آن اشاره دارد.
مورد ارسال شد. شرح متن توضیح کوتاهی در مورد محصول
مورد ارسال شد. نام تجاری نام تجاری نام تجاری مرتبط با محصول
itemShipped.brand. نام متن نام برند.
مورد ارسال شد. رنگ متن رنگ محصول.
شماره پیگیری متن ( توصیه می‌شود برای کارت‌های تأیید/جستجوی پاسخ‌ها ) شماره رهگیری فرستنده.
trackingUrl URL ( توصیه می شود برای کارت های تایید/جستجوی پاسخ ها ) صفحه وب که در آن بسته قابل ردیابی است.
has DeliveryMethod روش تحویل روش مورد استفاده برای تحویل
وضعیت تحویل رویداد تحویل با عبور بسته از هر مرحله از سفر خود (از ارسال تا تحویل نهایی) ورودی جدید اضافه شد. به ویژه برای تحویل به سبک وانت (به عنوان مثال در فروشگاه، از یک قفسه) مفید است.
partOfOrder سفارش ( الزامی ) جزئیات سفارش در حال ارسال. هنگامی که جزئیات مربوط به محصولات موجود در محموله را نمی توان با کالای ارسال شده بیان کرد (مثلاً مقدار ارسال شده)، به جای آن از این سفارش برای بیان محصولات استفاده کنید.
partOfOrder. شماره سفارش متن ( الزامی ) شناسه خاص تاجر برای معامله.
partOfOrder. تاجر سازمان یا شخص ( الزامی ) طرفی که سفارش می دهد (به عنوان مثال Amazon.com تاجر بسیاری از فروشندگان است). همچنین یک رشته را می پذیرد (به عنوان مثال "Bob Dole").
partOfOrder.merchant. نام متن ( الزامی ) نام سازمان.
partOfOrder.merchant. مثل URL URL Freebase برای تاجر.
partOfOrder. وضعیت سفارش وضعیت سفارش ( توصیه می شود برای کارت های تایید/جستجوی پاسخ ها ) وضعیت فعلی سفارش.