Method: users.settings.getVacation

تنظیمات پاسخگوی تعطیلات را دریافت می کند.

درخواست HTTP

GET https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/vacation

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
userId

string

آدرس ایمیل کاربر. مقدار ویژه "me" را می توان برای نشان دادن کاربر تأیید شده استفاده کرد.

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از VacationSettings است.

محدوده مجوز

به یکی از حوزه های OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly

برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای مجوز مراجعه کنید.