Method: users.settings.getVacation

Nhận cài đặt tự động trả lời thư.

Yêu cầu HTTP

GET https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/vacation

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
userId

string

Địa chỉ email của người dùng. Giá trị đặc biệt "tôi" có thể được sử dụng để cho biết người dùng đã xác thực.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của VacationSettings.

Phạm vi ủy quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn ủy quyền.