REST Resource: users.drafts

منبع: پیش نویس

پیش نویس ایمیل در صندوق پستی کاربر.

نمایندگی JSON
{
  "id": string,
  "message": {
    object (Message)
  }
}
زمینه های
id

string

شناسه تغییرناپذیر پیش نویس.

message

object ( Message )

محتوای پیام پیش نویس.

مواد و روش ها

create

یک پیش نویس جدید با برچسب DRAFT ایجاد می کند.

delete

فورا و برای همیشه پیش نویس مشخص شده را حذف می کند.

get

پیش نویس مشخص شده را دریافت می کند.

list

پیش نویس های موجود در صندوق پستی کاربر را فهرست می کند.

send

پیش نویس مشخص شده و موجود را برای گیرندگان در سرصفحه های To ، Cc و Bcc ارسال می کند.

update

جایگزین محتوای پیش‌نویس می‌شود.