Method: players.getMultipleApplicationPlayerIds

รับรหัสโปรแกรมเล่นของแอปพลิเคชันสำหรับโปรแกรมเล่นที่ได้รับการตรวจสอบสิทธิ์ในปัจจุบันสำหรับเกมที่ขอทั้งหมดโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์รายเดียวกันกับแอปพลิเคชันการโทร ซึ่งจะแสดงรหัสของผู้เล่นที่มีรหัสจริงๆ เท่านั้น (มีขอบเขตหรือไม่เช่นนั้น) กับเกมนั้น

คำขอ HTTP

GET https://games.googleapis.com/games/v1/players/me/multipleApplicationPlayerIds

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
applicationIds[]

string

ต้องระบุ รหัสแอปพลิเคชันจาก Google Play Developer Console สำหรับเกมที่จะแสดงรหัสที่กำหนดขอบเขต

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

ข้อความตอบกลับสำหรับ Player.getMultipleApplicationPlayerIds rpc

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีข้อมูลซึ่งมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

การแสดง JSON
{
 "playerIds": [
  {
   object (ApplicationPlayerId)
  }
 ]
}
ช่อง
playerIds[]

object (ApplicationPlayerId)

เอาต์พุตเท่านั้น แอปพลิเคชันที่ขอพร้อมกับรหัสขอบเขตสำหรับโปรแกรมเล่น หากโปรแกรมเล่นนั้นมีรหัสสำหรับแอปพลิเคชัน หากไม่ใช่ แอปพลิเคชันจะไม่รวมอยู่ในคำตอบ

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องมีขอบเขต OAuth อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • https://www.googleapis.com/auth/games
 • https://www.googleapis.com/auth/games_lite

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาพรวมของ OAuth 2.0

ApplicationPlayerId

ตัวระบุผู้เล่นที่กำหนดขอบเขตระดับหลักสำหรับแอปพลิเคชัน

การแสดง JSON
{
 "applicationId": string,
 "playerId": string
}
ช่อง
applicationId

string

แอปพลิเคชันที่ใช้ตัวระบุโปรแกรมเล่นนี้

playerId

string

ตัวระบุโปรแกรมเล่นสำหรับแอปพลิเคชัน