REST Resource: achievements

משאב

אין נתונים קבועים המשויכים למשאב הזה.

שיטות

increment

מגדיל את שלבי ההישג עם המזהה הנתון עבור השחקן המאומת הנוכחי.

list

מציג את ההתקדמות של כל ההישגים של האפליקציה עבור הנגן המאומת הנוכחי.

reveal

מגדיר את מצב ההישג עם המזהה הנתון ל-REVEALED עבור הנגן המאומת הנוכחי.

setStepsAtLeast

מגדיר את השלבים לשחקן המאומת הנוכחי כדי להשיג הישג.

unlock

מבטל את נעילת ההישג הזה עבור השחקן המאומת הנוכחי.

updateMultiple

מעדכן מספר הישגים עבור השחקן המאומת הנוכחי.