Method: achievements.unlock

מבטל את נעילת ההישג הזה עבור השחקן המאומת הנוכחי.

בקשת HTTP

POST https://games.googleapis.com/games/v1/achievements/{achievementId}/unlock

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
achievementId

string

מזהה ההישג שנעשה בו שימוש בשיטה הזו.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התגובה

תגובה לביטול נעילה עבור הישג

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול נתונים במבנה הבא:

ייצוג JSON
{
  "kind": string,
  "newlyUnlocked": boolean
}
שדות
kind

string

מזהה באופן ייחודי את סוג המשאב הזה. הערך הוא תמיד המחרוזת הקבועה games#achievementUnlockResponse.

newlyUnlocked

boolean

האם ההישג הזה שוחרר לאחרונה (כלומר, האם הבקשה לביטול הנעילה של ההישג הייתה הראשונה של השחקן).

היקפי הרשאות

כדי להשתמש בתכונה הזו יש צורך באחד מההיקפים הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/games
  • https://www.googleapis.com/auth/games_lite

למידע נוסף, עיין בסקירה הכללית על OAuth 2.0.