Achievements: increment

Tăng số bước của thành tích với ID đã cho cho người chơi hiện được xác thực. Thử ngay.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

POST https://www.googleapis.com/games/v1/achievements/achievementId/increment

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số đường dẫn
achievementId string Mã thành tích mà phương thức này sử dụng.
Tham số truy vấn bắt buộc
stepsToIncrement integer Số bước để tăng.
Tham số truy vấn không bắt buộc
requestId long Mã dạng số được tạo ngẫu nhiên cho mỗi yêu cầu do người gọi chỉ định. Số này được sử dụng tại máy chủ để đảm bảo rằng yêu cầu được xử lý chính xác qua các lần thử lại.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/games

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi với cấu trúc sau:

{
  "kind": "games#achievementIncrementResponse",
  "currentSteps": integer,
  "newlyUnlocked": boolean
}
Tên tài sản Giá trị Mô tả Ghi chú
kind string Xác định duy nhất loại tài nguyên này. Giá trị luôn là chuỗi cố định games#achievementIncrementResponse.
currentSteps integer Các bước hiện tại được ghi lại cho thành tích tăng dần này.
newlyUnlocked boolean Liệu các bước hiện tại để đạt được thành tích có đạt được số bước cần thiết để mở khóa hay không.

Hãy dùng thử!

Hãy dùng API Explorer bên dưới để gọi phương thức này trên dữ liệu trực tiếp và xem phản hồi.