gpg::TurnBasedMultiplayerManager::TurnBasedMatchResponse

#include <turn_based_multiplayer_manager.h>

DataResponseStatus cho một TurnBasedMatch cụ thể.

Tóm tắt

Giá trị khớp chỉ hợp lệ nếu IsSuccess() trả về giá trị true cho ResponseStatus.

Thuộc tính công khai

match
TurnBasedMatch cho câu trả lời này.
status
ResponseStatus của thao tác đã tạo ra phản hồi này.

Thuộc tính công khai

phù hợp

TurnBasedMatch gpg::TurnBasedMultiplayerManager::TurnBasedMatchResponse::match

TurnBasedMatch cho câu trả lời này.

Valid() chỉ trả về giá trị true cho kết quả trùng khớp nếu IsSuccess() trả về giá trị true cho status.

trạng thái

MultiplayerStatus gpg::TurnBasedMultiplayerManager::TurnBasedMatchResponse::status

ResponseStatus của thao tác đã tạo ra phản hồi này.