gpg::SnapshotManager::MaxSizeResponse

#include <snapshot_manager.h>

Giữ kích thước tối đa cho dữ liệu tổng quan nhanh và ảnh bìa của ảnh chụp nhanh.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

maxCoverImageSize
size_t
Kích thước dữ liệu tối đa cho mỗi ảnh bìa của ảnh chụp nhanh tính bằng byte.
maxDataSize
size_t
Kích thước dữ liệu tối đa cho mỗi ảnh chụp nhanh tính bằng byte.
status
Có thể là một trong các giá trị được liệt kê trong ResponseStatus.

Thuộc tính công khai

maxCoverImageSize

size_t gpg::SnapshotManager::MaxSizeResponse::maxCoverImageSize

Kích thước dữ liệu tối đa cho mỗi ảnh bìa của ảnh chụp nhanh tính bằng byte.

Được đảm bảo có kích thước tối thiểu 800 KB. Có thể tăng trong tương lai.

maxDataSize

size_t gpg::SnapshotManager::MaxSizeResponse::maxDataSize

Kích thước dữ liệu tối đa cho mỗi ảnh chụp nhanh tính bằng byte.

Đảm bảo có ít nhất 3 MB. Có thể tăng trong tương lai.

trạng thái

ResponseStatus gpg::SnapshotManager::MaxSizeResponse::status

Có thể là một trong các giá trị được liệt kê trong ResponseStatus.

Nếu phản hồi không thành công, thì maxDataSizemaxCoverImageSize sẽ bằng 0.