Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

gpg::LeaderboardManager::FetchScorePageResponse

#include <leaderboard_manager.h>

Trả về dữ liệu và trạng thái phản hồi từ trang điểm đã truy cập.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

data
status
Có thể là một trong những giá trị được liệt kê trong ResponseStatus.

Thuộc tính công khai

data

ScorePage gpg::LeaderboardManager::FetchScorePageResponse::data

trạng thái

ResponseStatus gpg::LeaderboardManager::FetchScorePageResponse::status

Có thể là một trong những giá trị được liệt kê trong ResponseStatus.