gpg::LeaderboardManager::FetchResponse

#include <leaderboard_manager.h>

Lưu giữ dữ liệu cho bảng xếp hạng cùng với trạng thái phản hồi.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

data
Dữ liệu liên kết với ứng dụng này.
status
Có thể là một trong những giá trị được liệt kê trong ResponseStatus.

Thuộc tính công khai

data

Leaderboard gpg::LeaderboardManager::FetchResponse::data

Dữ liệu liên kết với ứng dụng này.

trạng thái

ResponseStatus gpg::LeaderboardManager::FetchResponse::status

Có thể là một trong những giá trị được liệt kê trong ResponseStatus.