gpg::ParticipantResults

#include <participant_results.h>

Cấu trúc dữ liệu chứa dữ liệu về kết quả của mỗi người tham gia trong TurnBasedMatch.

Tóm tắt

Hàm khởi tạo và hàm phá

ParticipantResults()
ParticipantResults(std::shared_ptr< const ParticipantResultsImpl > impl)
Xây dựng đối tượng ParticipantResults từ shared_ptr đến ParticipantResultsImpl.
ParticipantResults(const ParticipantResults & copy_from)
Tạo bản sao của đối tượng ParticipantResults hiện có.
ParticipantResults(ParticipantResults && move_from)
Di chuyển đối tượng ParticipantResults hiện có.

Hàm công khai

HasResultsForParticipant(const std::string & participant_id) const
bool
Trả về true nếu đối tượng ParticipantResults này có kết quả cho MultiplayerParticipant đã cho.
MatchResultForParticipant(const std::string & participant_id) const
Trả về MatchResult cho người tham gia được chỉ định trong TurnBasedMatch.
PlaceForParticipant(const std::string & participant_id) const
uint32_t
Trả về vị trí của người tham gia đã chỉ định trong một TurnBasedMatch.
Valid() const
bool
Trả về true nếu đối tượng ParticipantResults này được điền sẵn dữ liệu.
WithResult(const std::string & participant_id, uint32_t placing, MatchResult result) const
Tạo một ParticipantResults mới chứa tất cả kết quả hiện có và dữ liệu kết quả bổ sung được truyền vào hàm này.
operator=(const ParticipantResults & copy_from)
Gán đối tượng ParticipantResults này từ một đối tượng khác.
operator=(ParticipantResults && move_from)
Gán đối tượng ParticipantResults này bằng cách di chuyển một đối tượng khác vào đối tượng đó.

Hàm công khai

HasResultsForParticipant

bool HasResultsForParticipant(
 const std::string & participant_id
) const 

Trả về true nếu đối tượng ParticipantResults này có kết quả cho MultiplayerParticipant đã cho.

Giá trị Hợp lệ phải trả về giá trị true (đúng) để hàm này có thể sử dụng được.

MatchResultForParticipant

MatchResult MatchResultForParticipant(
 const std::string & participant_id
) const 

Trả về MatchResult cho người tham gia được chỉ định trong TurnBasedMatch.

Xin lưu ý rằng không phải người tham gia nào cũng có thể có MatchResult. Nếu HasResultsForParticipant không trả về giá trị true, hàm này sẽ trả về MatchResult::NONE. Giá trị Hợp lệ phải trả về giá trị true (đúng) để hàm này có thể sử dụng được.

ParticipantResults

 ParticipantResults()

ParticipantResults

 ParticipantResults(
 std::shared_ptr< const ParticipantResultsImpl > impl
)

Xây dựng đối tượng ParticipantResults từ shared_ptr đến ParticipantResultsImpl.

Dành cho API sử dụng nội bộ.

ParticipantResults

 ParticipantResults(
 const ParticipantResults & copy_from
)

Tạo bản sao của đối tượng ParticipantResults hiện có.

ParticipantResults

 ParticipantResults(
 ParticipantResults && move_from
)

Di chuyển đối tượng ParticipantResults hiện có.

PlaceForParticipant

uint32_t PlaceForParticipant(
 const std::string & participant_id
) const 

Trả về vị trí của người tham gia đã chỉ định trong một TurnBasedMatch.

Xin lưu ý rằng không phải người tham gia nào cũng có kết quả. Nếu HasResultsForParticipant không trả về giá trị true, hàm này sẽ trả về giá trị 0 đối với người chơi chưa xếp hạng. Giá trị Hợp lệ phải trả về giá trị true (đúng) để hàm này có thể sử dụng được.

Hợp lệ

bool Valid() const 

Trả về true nếu đối tượng ParticipantResults này được điền sẵn dữ liệu.

Phải đúng để có thể sử dụng các hàm getter (PlaceForParticipant, MatchResultForParticipant, v.v.) trên đối tượng ParticipantResults này.

WithResult

ParticipantResults WithResult(
 const std::string & participant_id,
 uint32_t placing,
 MatchResult result
) const 

Tạo một ParticipantResults mới chứa tất cả kết quả hiện có và dữ liệu kết quả bổ sung được truyền vào hàm này.

Lưu ý rằng mỗi người tham gia chỉ có thể đặt kết quả một lần. Nếu bạn cố đặt nhiều kết quả, hệ thống sẽ ghi lại lỗi và không sửa đổi ParticipantResults. Giá trị Hợp lệ phải trả về giá trị true (đúng) để hàm này có thể sử dụng được.

Thông tin chi tiết
Các tham số
participant_id
MultiplayerParticipant để thêm kết quả.
placing
Việc đặt vị trí cho người tham gia trong trận đấu.
result
MatchResult của người tham gia trong trận đấu.

toán tử=

ParticipantResults & operator=(
 const ParticipantResults & copy_from
)

Gán đối tượng ParticipantResults này từ một đối tượng khác.

toán tử=

ParticipantResults & operator=(
 ParticipantResults && move_from
)

Gán đối tượng ParticipantResults này bằng cách di chuyển một đối tượng khác vào đối tượng đó.