Bảo vệ trò chơi Android bằng cách chống vi phạm bản quyền

Hướng dẫn này mô tả cách sử dụng tính năng chống vi phạm bản quyền để bảo vệ các trò chơi Android của bạn.

Cách hoạt động của tính năng chống vi phạm bản quyền

Tính năng chống vi phạm bản quyền chỉ dành cho các trò chơi trong Android. Nếu tính năng chống vi phạm bản quyền được bật cho trò chơi của bạn, dịch vụ trò chơi sẽ kiểm tra xem người dùng có được cấp phép để chơi trò chơi của bạn hay không. Nếu không có tài khoản người dùng nào trên thiết bị được cấp phép cho trò chơi của bạn, thì các lệnh gọi dịch vụ trò chơi của Google Play do trò chơi của bạn gửi sẽ không thành công và trả về mã trạng thái LICENSE_CHECK_FAILED.

Để được cấp phép cho trò chơi của bạn, người dùng phải cài đặt trò chơi trên Google Play. Việc kiểm tra giấy phép được áp dụng bất kể trò chơi của bạn là ứng dụng miễn phí hay có tính phí, và chỉ được thực hiện nếu trò chơi đã được phát hành. Người dùng với tài khoản thử nghiệm có thể chơi trò chơi mà không cần trả phí.

Bật tính năng chống vi phạm bản quyền

Để bật tính năng chống vi phạm bản quyền cho trò chơi trong Android, hãy làm như sau:

  1. Làm theo các bước mô tả trong phần Thiết lập trò chơi để thêm trò chơi Android vào Google Play Console, nếu bạn chưa thêm trước đó.
  2. Trong Google Play Console, hãy mở thẻ Dịch vụ trò chơi, sau đó chọn trò chơi trên Android từ danh sách.
  3. Mở thẻ Ứng dụng được liên kết, sau đó chọn trò chơi Android hiện có hoặc liên kết với trò chơi Android mới.
  4. Chuyển tùy chọn Bật chống vi phạm bản quyền thành chế độ BẬT.
  5. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.
  6. Phát hành trò chơi để kích hoạt tính năng kiểm tra giấy phép.