เขียนข้อมูลความดันเลือด

ข้อมูลสุขภาพอาจมีความละเอียดอ่อน

แอปสามารถบันทึกข้อมูลความดันเลือดโดยการเขียนลงในประเภทข้อมูลcom.google.blood_pressure ในข้อมูลประเภทนี้ จุดข้อมูลแต่ละจุดจะแสดงการอ่านความดันโลหิตทันทีโดยทันที จุดข้อมูลประกอบด้วยช่องสําหรับความดันซิสโตลิกและช่วงความดันโลหิต ตําแหน่งของร่างกายระหว่างการอ่าน และตําแหน่งของร่างกายที่วัด

 • โดยต้องระบุช่อง systolic และ diastolic แต่ช่องอื่นๆ จะมีหรือไม่ก็ได้
 • ความดันสําหรับ systolic (ตัวเลขบน) และ diastolic (ตัวเลขที่ต่ํากว่า) จะวัดเป็น mmHg
 • หากระบุ ตําแหน่งเนื้อหาต้องมีค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้
  • 1 - ยืนขึ้น
  • 2 - นั่ง
  • 3 - ขณะนอน
  • 4 - ปรับลดได้
 • หากระบุไว้ ตําแหน่งของการวัดจะต้องมีค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

  • 1 - ข้อมือซ้าย
  • 2 - ข้อมือขวา
  • 3 - แขนซ้ายตอนบน
  • 4 - แขนขวาตอนบน

Android

หากต้องการเขียนจุดข้อมูลความดันเลือด ให้สร้าง DataSource ใหม่ของ TYPE_BLOOD_PRESSURE ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

val bloodPressureSource = DataSource.Builder()
  .setDataType(TYPE_BLOOD_PRESSURE)
  // ...
  .build()

val bloodPressure = DataPoint.builder(bloodPressureSource)
  .setTimestamp(timestamp, TimeUnit.MILLISECONDS)
  .setField(FIELD_BLOOD_PRESSURE_SYSTOLIC, 120.0f)
  .setField(FIELD_BLOOD_PRESSURE_DIASTOLIC, 80.0f)
  .setField(FIELD_BODY_POSITION, BODY_POSITION_SITTING)
  .setField(
    FIELD_BLOOD_PRESSURE_MEASUREMENT_LOCATION,
    BLOOD_PRESSURE_MEASUREMENT_LOCATION_LEFT_UPPER_ARM)
  .build()

REST

สร้างแหล่งข้อมูล

หากต้องการเขียนจุดข้อมูลความดันเลือด ให้สร้างแหล่งข้อมูลใหม่

เมธอด HTTP

POST

URL คําขอ

https://www.googleapis.com/fitness/v1/users/me/dataSources

เนื้อความของคำขอ

{
 "dataStreamName": "BloodPressure",
 "type": "raw",
 "application": {
  "detailsUrl": "http://example.com",
  "name": "My Example App",
  "version": "1"
 },
 "dataType": {
  "name": "com.google.blood_pressure"
  }
}

คําตอบ

หากสร้างแหล่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับรหัสสถานะการตอบกลับ HTTP 200 OK เนื้อหาการตอบกลับมีการนําเสนอ JSON ของแหล่งข้อมูล รวมถึงพร็อพเพอร์ตี้ datasource.dataStreamId ใช้รหัสนี้เป็น dataSourceId เพื่อเพิ่มข้อมูล

เพิ่มข้อมูลความดันโลหิต

เพิ่มข้อมูลโดยสร้างจุดข้อมูลประเภท com.google.blood_pressure

เมธอด HTTP

PATCH

URL คําขอ

https://www.googleapis.com/fitness/v1/users/me/dataSources/datasource.dataStreamId/datasets/1574159699023000000-1574159699023000000

เนื้อความของคำขอ

เพื่อความชัดเจน เนื้อหา JSON ที่แสดงด้านล่างจะใส่คําอธิบายประกอบพร้อมกับความคิดเห็น เพื่อแสดงให้เห็นการใช้ค่าคงที่ของช่องด้านสุขภาพ

 {
  "dataSourceId": "datasource.dataStreamId",
  "maxEndTimeNs": 1574159699023000000,
  "minStartTimeNs": 1574159699023000000,
  "point": [
   {
    "dataTypeName": "com.google.blood_pressure",
    "endTimeNanos": 1574159699023000000,
    "startTimeNanos": 1574159699023000000,
    "value": [
     {
      "fpVal": 120.0 // systolic
     },
     {
      "fpVal": 80.0 // diastolic
     },
     {
      "intVal": 2 // Body position enum value for sitting
     },
     {
      "intVal": 3 // Location enum value for left upper arm
     }
    ]
   }
  ]
 }