เขียนข้อมูลน้ําตาลกลูโคสในเลือด

แอปบันทึกข้อมูลน้ําตาลกลูโคสในเลือดโดยเขียนลงในประเภทข้อมูล com.google.blood_glucose ในข้อมูลประเภทนี้ จุดข้อมูลแต่ละจุดจะแสดงการอ่านระดับน้ําตาลกลูโคสในเลือดเพียงครั้งเดียวทันที จุดข้อมูลประกอบด้วยช่องที่วัดระดับน้ําตาลกลูโคสในเลือด ความสัมพันธ์ชั่วคราวกับอาหารและการนอนหลับ รวมถึงแหล่งที่มาของตัวอย่างที่ถูกวัด ช่องทั้งหมดยกเว้นระดับน้ําตาลกลูโคสในเลือดเป็นส่วนที่ไม่บังคับ

 • ความเข้มข้นของกลูโคสในเลือดจะวัดเป็น มิลลิโมล/ลิตร (1 มิลลิโมล/ลิตร จะเทียบเท่ากับ 18 มก./dL)
 • หากระบุ ความสัมพันธ์ชั่วคราวกับอาหารต้องมีค่าใดค่าหนึ่งใน FIELD_TEMPORAL_RELATION_TO_MEAL
 • ประเภทอาหารต้องระบุค่าใดค่าหนึ่งใน FIELD_MEAL_TYPE หากไม่ทราบประเภทอาหาร ให้ใช้ MEAL_TYPE_UNKNOWN
 • หากระบุ ความสัมพันธ์ชั่วคราวกับการนอนหลับต้องมีค่าใดค่าหนึ่งใน FIELD_TEMPORAL_RELATION_TO_SLEEP
 • หากระบุไว้ แหล่งที่มาของตัวอย่างน้ําตาลกลูโคสในเลือดต้องมีค่าใดค่าหนึ่งใน FIELD_BLOOD_GLUCOSE_SPECIMEN_SOURCE

สร้างแหล่งข้อมูล

Android

หากต้องการเขียนจุดข้อมูลน้ําตาลกลูโคสในเลือด ให้สร้าง DataSource ใหม่เป็น TYPE_BLOOD_GLUCOSE ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

val bloodGlucoseSource = DataSource.Builder()
  .setDataType(TYPE_BLOOD_GLUCOSE)
  // ...
  .build()

REST

หากต้องการเขียนจุดข้อมูลน้ําตาลกลูโคสในเลือด ให้สร้างแหล่งข้อมูลใหม่

เมธอด HTTP

POST

URL คําขอ

https://www.googleapis.com/fitness/v1/users/me/dataSources

เนื้อความของคำขอ

{
 "dataStreamName": "BloodGlucose",
 "type": "raw",
 "application": {
  "detailsUrl": "http://example.com",
  "name": "My Example App",
  "version": "1"
 },
 "dataType": {
  "name": "com.google.blood_glucose"
  }
}

คําตอบ

หากสร้างแหล่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว การตอบกลับจะเป็นรหัสสถานะ 200 OK เนื้อหาการตอบกลับจะมีการนําเสนอ JSON ของแหล่งข้อมูล รวมถึงพร็อพเพอร์ตี้ datasource.dataStreamId ที่คุณจะใช้เป็นรหัสแหล่งข้อมูลสําหรับคําขอที่ตามมาได้

คําสั่ง CURL

$ curl --header "Authorization: Bearer ya29.yourtokenvalue --request POST \
 --header "Content-Type: application/json;encoding=utf-8" --data @blood-glucose-ds.json \
 https://www.googleapis.com/fitness/v1/users/me/dataSources

การเพิ่มข้อมูล

Android

หากต้องการเพิ่มข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลที่สร้างขึ้นด้านบน ให้สร้างจุดข้อมูลสําหรับแหล่งข้อมูลนี้ ซึ่งสามารถแทรกโดยใช้ History API ได้ ดังนี้

val bloodGlucose = DataPoint.builder(bloodGlucoseSource)
  .setTimestamp(timestamp, TimeUnit.MILLISECONDS)
  .setField(FIELD_BLOOD_GLUCOSE_LEVEL, 5.0f) // 90 mg/dL
  .setField(FIELD_TEMPORAL_RELATION_TO_MEAL, FIELD_TEMPORAL_RELATION_TO_MEAL_BEFORE_MEAL)
  .setField(FIELD_MEAL_TYPE, MEAL_TYPE_BREAKFAST)
  .setField(FIELD_TEMPORAL_RELATION_TO_SLEEP, TEMPORAL_RELATION_TO_SLEEP_ON_WAKING)
  .setField(FIELD_BLOOD_GLUCOSE_SPECIMEN_SOURCE, BLOOD_GLUCOSE_SPECIMEN_SOURCE_CAPILLARY_BLOOD)
  .build()

REST

ตัวอย่างนี้สาธิตการเพิ่มข้อมูลน้ําตาลกลูโคสในเลือดโดยใช้แหล่งข้อมูลที่สร้างขึ้นข้างต้น

เมธอด HTTP

PATCH

URL คําขอ

https://www.googleapis.com/fitness/v1/users/me/dataSources/datasource.dataStreamId/datasets/1574159699023000000-1574159699023000000

เนื้อความของคำขอ

เพื่อความชัดเจน เนื้อหา JSON ที่แสดงด้านล่างจะมีคําอธิบายประกอบพร้อมความคิดเห็นสําหรับแสดงค่าคงที่ของช่องด้านสุขภาพ แม้ว่าขณะนี้ API ของ Fit จะทิ้งความคิดเห็น แต่ขอแนะนําอย่างยิ่งให้คุณนําความคิดเห็นเหล่านี้ออกจากโค้ด เนื่องจาก JSON จะไม่รองรับความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ

{
 "minStartTimeNs": 1574159699023000000,
 "maxEndTimeNs": 1574159699023000000,
 "dataSourceId": "datasource.dataStreamId",
 "point": [
  {
   "startTimeNanos": 1574159699023000000,
   "endTimeNanos": 1574159699023000000,
   "dataTypeName": "com.google.blood_glucose",
   "value": [
    {
     // Blood glucose level, 90 mg/dL
     "fpVal": 5.0
    },
    {
     // FIELD_TEMPORAL_RELATION_TO_MEAL_BEFORE_MEAL
     "intVal": 3
    },
    {
     // MEAL_TYPE_BREAKFAST
     "intVal": 1
    },
    {
     // TEMPORAL_RELATION_TO_SLEEP_ON_WAKING
     "intVal": 3
    },
    {
     // BLOOD_GLUCOSE_SPECIMEN_SOURCE_CAPILLARY_BLOOD
     "intVal": 2
    }
   ]
  }
 ]
}

คําตอบ

หากเพิ่มข้อมูลน้ําตาลกลูโคสในเลือดสําเร็จ คําตอบจะเป็นรหัสสถานะ 200 OK เนื้อหาการตอบกลับจะแสดงภาพแทน น้ําตาลกลูโคสในเลือดที่เพิ่มเข้ามา

คําสั่ง CURL

$ curl --header "Authorization: Bearer ya29.yourtokenvalue --request PATCH \
  --header "Content-Type: application/json;encoding=utf-8" --data @blood-glucose-data.json \
  https://www.googleapis.com/fitness/v1/users/me/dataSources/datasource.dataStreamId/datasets/1574159699023000000-1574159699023000000