การทำงานกับเซสชัน

Fitness REST API ช่วยให้คุณสร้างและรับเซสชัน เซสชันจะแสดงถึงช่วงเวลา ระหว่างที่ผู้ใช้ทำกิจกรรมการออกกำลังกาย

เซสชันต่างๆ จะแสดงด้วยทรัพยากร Users.session

กิจกรรมจะจัดเก็บอยู่ในจำนวนเต็ม "ActivityType"

แทรกเซสชัน

ตัวอย่างนี้แสดงวิธีแทรกเซสชัน

เมธอด HTTP
PUT
URL คำขอ
https://www.googleapis.com/fitness/v1/users/me/sessions/someSessionId
เนื้อหาของคำขอ
{
 "id": "someSessionId",
 "name": "My example workout",
 "description": "A very intense workout",
 "startTimeMillis": 1396710000000,
 "endTimeMillis": 1396713600000,
 "version": 1,
 "lastModifiedToken": "exampleToken",
 "application": {
  "detailsUrl": "http://example.com",
  "name": "Foo Example App",
  "version": "1.0"
 },
 "activityType": 1
}

คำตอบ

การตอบกลับจะเป็นรหัสสถานะ 200 OK ส่วนการตอบกลับจะมีการแสดงแทน JSON ของเซสชัน

คำสั่ง Curl
$ curl --header "Authorization: Bearer ya29.1.yourtokenvalue" -X PUT \
--header "Content-Type: application/json;encoding=utf-8" -d @createsession.json \
"https://www.googleapis.com/fitness/v1/users/me/sessions/someSessionId"

แสดงรายการเซสชันที่มีอยู่

ตัวอย่างนี้แสดงวิธีแสดงรายการเซสชันที่มีอยู่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2014

เมธอด HTTP
GET
URL คำขอ
https://www.googleapis.com/fitness/v1/users/me/sessions?startTime=2014-04-01T00:00:00.000Z&endTime=2014-04-30T23:59:59.999Z
เนื้อหาของคำขอ
ไม่มี
คำตอบ
การตอบกลับเป็นรหัสสถานะ 200 OK ส่วนเนื้อหาของการตอบกลับจะแสดงแทน JSON ของเซสชันที่มีอยู่ทั้งหมดซึ่งตรงกับเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดที่ระบุไว้ในพารามิเตอร์การค้นหา
คำสั่ง Curl
$ curl --header "Authorization: Bearer ya29.1.yourtokenvalue" -X GET \
--header "Content-Type: application/json;encoding=utf-8" \
"https://www.googleapis.com/fitness/v1/users/me/sessions?startTime=2014-04-01T00:00:00.000Z&endTime=2014-04-30T23:59:59.999Z"