מסמך עזר בנושא השוואה של Drive API v2 ו-v3

בחומר העזר הזה מפורטים כל ההבדלים במשאבים בין גרסה 2 לגרסה 3. לקבלת הבדלים ברמה גבוהה בין שתי הגרסאות, אפשר לעיין במדריך להשוואה בין Drive API v2 לבין גרסה 3.

הבדלים בשיטות בין גרסה 2 לגרסה 3

בטבלה הזו מוצגות שיטות v2 שהשתנו ב-v3.

שיטה v2 שיטה v3
children.delete files.update אצל הילד או הילדה עם ?removeParents=parent_id
children.get files.list עם ?q='parent_id'+in+parents
children.insert files.update אצל הילד או הילדה עם ?addParents=parent_id
children.list files.list עם ?q='parent_id'+in+parents
comments.insert comments.create
comments.patch comments.update
files.insert files.create
files.patch files.update
files.touch files.update עם {'modifiedTime':'timestamp'}
files.trash files.update עם {'trashed':true}
files.untrash files.update עם {'trashed':false}
parents.delete files.update עם ?removeParents=parent_id
parents.get files.get עם ?fields=parents
parents.insert files.update עם ?addParents=parent_id
parents.list files.get עם ?fields=parents
permissions.getIdForEmail לא רלוונטי
permissions.insert permissions.create
permissions.patch permissions.update
properties.delete פרטי: files.update עם {'appProperties':{'key':null}}
גלוי לכולם: files.update עם {'properties':{'key':null}}
properties.get פרטי: files.get עם fields='appProperties'
ציבורי: files.get עם fields='properties'
properties.insert פרטי: files.update עם {'appProperties':{'key':'value'}}
ציבורי: files.update עם {'properties':{'key':'value'}}
properties.list פרטי: files.get עם fields='appProperties'
ציבורי: files.get עם fields='properties'
properties.update פרטי: files.update עם {'appProperties':{'key':'value'}}
ציבורי: files.update עם {'properties':{'key':'value'}}
replies.insert replies.create
replies.patch replies.update
revisions.patch revisions.update

הבדלים בפרמטרים בין גרסה 2 לגרסה 3

בטבלה הבאה מוצגות שיטות שזהות בגרסאות v2 ו-v3, אבל משתמשות בפרמטרים שונים.

שיטה פרמטר גרסה 2 פרמטר גרסה 3
about.get includeSubscribed לא רלוונטי
about.get maxChangeIdCount לא רלוונטי
about.get startChangeId לא רלוונטי
changes.list includeDeleted includeRemoved
changes.list includeSubscribed=true restrictToMyDrive=false
changes.list includeSubscribed=false restrictToMyDrive=true
changes.list maxResults pageSize
changes.list startChangeId pageToken
changes.list etag לא רלוונטי
changes.list items changes
changes.list largestChangeId newStartPageToken
changes.list nextLink nextPageToken
changes.list selfLink לא רלוונטי
comments.list maxResults pageSize
comments.list updatedMin startModifiedTime
comments.list nextLink nextPageToken
comments.list selfLink לא רלוונטי
comments.list items comments
files.copy convert צריך לספק את היעד mimeType בגוף המשאב
files.copy ocr השימוש ב-OCR מופעל באופן אוטומטי בייבוא של תמונות
files.copy pinned keepRevisionForever
files.copy timedTextLanguage לא רלוונטי
files.copy timedTextTrackName לא רלוונטי
files.copy visibility=DEFAULT ignoreDefaultVisibility=false
files.copy visibility=PRIVATE ignoreDefaultVisibility=true
files.insert convert צריך לספק את היעד mimeType בגוף המשאב
files.insert ocr השימוש ב-OCR מופעל באופן אוטומטי בייבוא של תמונות
files.insert pinned keepRevisionForever
files.insert timedTextLanguage לא רלוונטי
files.insert timedTextTrackName לא רלוונטי
files.insert visibility=DEFAULT ignoreDefaultVisibility=false
files.insert visibility=PRIVATE ignoreDefaultVisibility=true
files.get projection לא רלוונטי
files.get revisionId revisions.get
files.get updateViewedDate files.update עם {'viewedByMeTime':'timestamp'}
files.generateIds maxResults count
files.list corpora=default corpus=user
files.list corpora=domain corpus=domain
files.list maxResults pageSize
files.list etag לא רלוונטי
files.list items files
files.list nextLink nextPageToken
files.list selfLink לא רלוונטי
files.update modifiedDateBehavior תאריך השינוי מוגדר באופן אוטומטי אם הוא לא צוין בגוף המשאב.
files.update newRevision לא רלוונטי
files.update ocr השימוש ב-OCR מופעל באופן אוטומטי בייבוא של תמונות
files.update pinned keepRevisionForever
files.update setModifiedDate לא רלוונטי
files.update timedTextLanguage לא רלוונטי
files.update timedTextTrackName לא רלוונטי
files.update updateViewedDate files.update עם {'viewedByMeTime':'timestamp'}
permissions.insert sendNotificationEmails sendNotificationEmail
permissions.list etag לא רלוונטי
permissions.list items permissions
permissions.list selfLink לא רלוונטי
replies.list maxResults pageSize
replies.list items replies
replies.list nextLink nextPageToken
replies.list selfLink לא רלוונטי
revisions.list etag לא רלוונטי
revisions.list items revisions
revisions.list selfLink לא רלוונטי

הבדלים בשדות המשאבים בין גרסה 2 לגרסה 3

בטבלה הזו מוצגים שדות משאבים שהשתנו מ-v2 ל-v3.

משאב v2 Field v3 Field
About additionalRoleInfo לא רלוונטי
About domainSharingPolicy לא רלוונטי
About etag לא רלוונטי
About features לא רלוונטי
About languageCode לא רלוונטי
About largestChangeId changes.getStartPageToken
About maxUploadSizes maxImportSizes וגם maxUploadSize
About name user.displayName
About permissionId user.permissionId
About quotaBytesByService לא רלוונטי
About quotaType צוין על ידי נוכחות או היעדר של storageQuota.limit
About remainingChangeIds לא רלוונטי
About rootFolderId files.get עם fileId=root וגם ?fields=id
About selfLink לא רלוונטי
About isCurrentAppInstalled appInstalled
About quotaBytesTotal storageQuota.limit
About quotaBytesUsed storageQuota.usageInDrive
About quotaBytesUsedAggregate storageQuota.usage
About quotaBytesUsedInTrash storageQuota.usageInDriveTrash
Apps etag לא רלוונטי
Changes deleted removed
Changes id לא רלוונטי
Changes selfLink לא רלוונטי
Changes modificationDate time
Comments context.type quotedFileContent.mimeType
Comments context.value quotedFileContent.value
Comments createdDate createdTime
Comments fileId לא רלוונטי
Comments fileTitle files.get עם ?fields=name
Comments modifiedDate modifiedTime
Comments selfLink לא רלוונטי
Comments status resolved
Files alternateLink webViewLink
Files appDataContents spaces
Files copyable capabilities.canCopy
Files createdDate createdTime
Files defaultOpenWithLink לא רלוונטי
Files downloadUrl files.get עם ?alt=media
Files editable capabilities.canEdit
Files embedLink לא רלוונטי
Files etag לא רלוונטי
Files fileSize size
Files imageMediaMetadata.date imageMediaMetadata.time
Files indexableText.text contentHints.indexableText
Files copyRequiresWriterPermission viewersCanCopyContent
Files labels.starred starred
Files labels.trashed trashed
Files labels.viewed viewedByMe
Files lastModifyingUserName lastModifyingUser.displayName
Files lastViewedByMeDate viewedByMeTime
Files modifiedByMeDate modifiedByMeTime
Files modifiedDate modifiedTime
Files openWithLinks לא רלוונטי
Files ownerNames owners.displayName
Files selfLink לא רלוונטי
Files sharedWithMeDate sharedWithMeTime
Files thumbnail.image contentHints.thumbnail.image
Files thumbnail.mimeType contentHints.thumbnail.mimeType
Files title name
Files userPermission ownedByMe,‏ capabilities.canEdit,‏ capabilities.canComment
Files webViewLink לא רלוונטי
Permissions additionalRoles role
Permissions authKey לא רלוונטי
Permissions etag לא רלוונטי
Permissions name displayName
Permissions selfLink לא רלוונטי
Permissions value emailAddress או domain
Permissions withLink=true allowFileDiscovery=false
Permissions withLink=false allowFileDiscovery=true
Replies createdDate createdTime
Replies modifiedDate modifiedTime
Replies replyId id
Replies verb action
Revisions downloadUrl revisions.get עם ?alt=media
Revisions etag לא רלוונטי
Revisions fileSize size
Revisions lastModifyingUserName lastModifyingUser.displayName
Revisions modifiedDate modifiedTime
Revisions pinned keepForever
Revisions publishedLink לא רלוונטי
Revisions selfLink לא רלוונטי
Revisions isAuthenticatedUser me
Revisions lastModifyingUser.picture.url photoLink