فهرست کارشناسان در سراسر جهان

دایرکتوری زیر حاوی لیستی از همه کارشناسان برنامه نویس گوگل است. این افراد به دلیل دانش و مهارت های فنی خود توسط گوگل شناخته می شوند.