Method: spaces.members.patch

Cập nhật gói hội viên. Yêu cầu xác thực người dùng.

Yêu cầu HTTP

PATCH https://chat.googleapis.com/v1/{membership.name=spaces/*/members/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
membership.name

string

Tên tài nguyên của thành viên, do máy chủ chỉ định.

Định dạng spaces/{space}/members/{member}

Tham số truy vấn

Tham số
updateMask

string (FieldMask format)

Bắt buộc. Các đường dẫn trường cần cập nhật. Hãy phân tách nhiều giá trị bằng dấu phẩy hoặc sử dụng * để cập nhật tất cả các đường dẫn trường.

Đường dẫn trường hiện được hỗ trợ:

  • role

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của Membership.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Membership.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.