Mô hình không gian

Phần giới thiệu về Dialer này mô tả các phần tử chính, các chức năng cơ bản mà chúng cung cấp và kiến trúc giữ chúng cùng nhau.

Bạn có thể xem nội dung mô tả chi tiết trong các phần khác. Để nắm được hướng dẫn về những phần này, hãy tham khảo thông tin tổng quan.


Giải phẫu

Giao diện người dùng của Trình quay số bao gồm 4 loại thành phần hiển thị chính và nhiều thành phần định kỳ, chẳng hạn như thanh ứng dụng để cung cấp tính năng điều hướng chính. Các chế độ xem và phần tử này được mô tả trong bảng dưới đây và hiển thị trong các phần sau đó.

Loại chế độ xem Thành phần được bao gồm Hiển thị khi...
Người liên hệ có thể xem (Gần đây, Danh bạ, Mục yêu thích và chế độ xem chi tiết)
  • Thanh ứng dụng (hoặc tiêu đề ứng dụng, ở chế độ xem chi tiết)
  • Không gian liên hệ có thể xem (danh sách, lưới hoặc chế độ xem chi tiết)
Người dùng đang duyệt xem thông tin liên hệ và cuộc gọi hoặc gọi điện đến một người liên hệ
Bàn phím số
  • Thanh ứng dụng
  • Bàn phím số
Người dùng đang nhập số điện thoại để gọi điện
Đang gọi điện
  • Màn hình trạng thái trong cuộc gọi
  • Thanh điều khiển
Cuộc gọi đang diễn ra
Kiểm soát ứng dụng (Tìm kiếm và Cài đặt)
  • Tiêu đề ứng dụng
  • Lớp phủ tìm kiếm hoặc cài đặt
Người dùng đang tìm kiếm một người liên hệ hoặc điều chỉnh cài đặt ứng dụng

Chế độ xem liên hệ có thể xem

Phân tích các thành phần của ứng dụng Trình quay số
1. Thanh ứng dụng có các thẻ điều hướng chính và tuỳ chọn điều khiển ứng dụng
2. Không gian liên hệ có thể xem

Đây là cách sắp xếp mặc định cho thanh ứng dụng và không gian liên hệ. Tuỳ thuộc vào kích thước màn hình, các nút điều khiển chính và thao tác trong ứng dụng có thể được xếp chồng lên nhau, thay vì giữ trong một thanh ngang.

Bàn phím số và chế độ xem trong cuộc gọi

Cấu trúc của bàn phím số
1. Bàn phím số
Phân tích các thành phần của thanh điều khiển trong cuộc gọi
1. Màn hình trạng thái trong cuộc gọi
2. Thanh điều khiển

Chế độ xem kiểm soát ứng dụng (Tìm kiếm và cài đặt)

Phân tích tìm kiếm
1. Tiêu đề ứng dụng / thanh tìm kiếm
2. Lớp phủ tìm kiếm
Phân tích các tùy chọn cài đặt
1. Tiêu đề ứng dụng
2. Lớp phủ Cài đặt

Thanh điều hướng chính (thanh ứng dụng)

Thành phần điều hướng trên thanh ứng dụng chính bao gồm các thẻ được hiển thị:

Chuyển đổi thẻ điều hướng trình quay số
Người dùng có thể chọn các thẻ Gần đây, Danh bạ hoặc Mục yêu thích trên thanh ứng dụng để di chuyển giữa các chế độ xem danh bạ này. Người dùng cũng có thể chọn Bàn phím số để gọi điện bằng bàn phím số.
Mô hình không gian điều hướng của Trình quay số
Chọn một thẻ trên thanh ứng dụng sẽ thay thế chế độ xem hiện tại bằng một chế độ xem ứng dụng cấp cao nhất

Kiểm soát ứng dụng

Các nút điều khiển ứng dụng ở bên phải thanh ứng dụng cho phép bạn sử dụng các chức năng cài đặt và tìm kiếm trong ứng dụng (tương ứng được biểu thị bằng biểu tượng kính lúp và bánh răng).

Ví dụ về các quyền kiểm soát ứng dụng
Chọn tùy chọn kiểm soát Cài đặt (như được hiển thị ở đây) trên thanh ứng dụng sẽ mở ra một lớp phủ cho phép người dùng sửa đổi chế độ cài đặt ứng dụng. Thành phần điều khiển Tìm kiếm sẽ hiển thị lớp phủ bằng bàn phím và thanh tìm kiếm. Khi bạn đóng lớp phủ tìm kiếm hoặc chế độ cài đặt, người dùng sẽ trở về vị trí trước đây của ứng dụng.
Mô hình không gian kiểm soát ứng dụng
Khi bạn chọn một chế độ kiểm soát ứng dụng, chế độ này sẽ mở ra một lớp phủ trên nội dung có thể xem, sau đó thanh ứng dụng sẽ thay đổi thành tiêu đề ứng dụng

Không gian nội dung có thể xem

Trong không gian liên hệ có thể xem, người dùng có thể cuộn theo chiều dọc qua danh bạ và di chuyển qua z-space vào từng chi tiết liên hệ riêng lẻ, xuống một cấp trong hệ thống phân cấp.

Vì việc điều hướng qua nhiều cấp độ sẽ làm tăng tải trọng nhận thức của người lái xe, nên trong Trình quay số, chỉ có hai cấp độ tiếp xúc: cấp độ chính và thông tin liên hệ.


Bàn phím số

Người dùng có thể chọn thẻ Bàn phím số để hiển thị bàn phím số để thực hiện cuộc gọi. Nếu một số được nhập một phần tương ứng với một số điện thoại trong danh bạ, thì kết quả trùng khớp sẽ hiển thị và người dùng có thể gọi điện mà không cần nhập số đầy đủ.

Thẻ bàn phím số, hướng ngang
Chế độ xem bàn phím ban đầu
Hướng dọc của bàn phím số có liên hệ được nhận dạng
Bàn phím số có nhập một phần số điện thoại, danh sách người liên hệ phù hợp và nút gọi

Màn hình trạng thái trong cuộc gọi và thanh điều khiển

Khi người dùng thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi trong Trình quay số, màn hình trạng thái cuộc gọi sẽ hiển thị tên người liên hệ, trạng thái cuộc gọi hoặc thời lượng cuộc gọi và thanh kiểm soát cuộc gọi để quản lý cuộc gọi.

Thanh điều khiển và gọi điện trên bàn phím số
Khi người dùng thực hiện cuộc gọi nhưng không trả lời, màn hình trạng thái cuộc gọi sẽ hiển thị là "Đang gọi..."
Màn hình trong cuộc gọi và thanh điều khiển
Khi một cuộc gọi được trả lời, màn hình trạng thái cuộc gọi sẽ hiển thị thời lượng của cuộc gọi