Điều chỉnh chế độ cài đặt

Trong lớp phủ Cài đặt, người dùng có thể chọn màn hình bắt đầu Trình quay số và cách danh bạ của họ được sắp xếp theo thứ tự.

Người dùng truy cập vào lớp phủ Cài đặt qua tuỳ chọn kiểm soát ứng dụng Cài đặt trên thanh ứng dụng (biểu tượng bánh răng). Ngoài việc cung cấp các tùy chọn trình đơn để điều chỉnh các chế độ cài đặt, lớp phủ Cài đặt có một nút quay lại để đưa người dùng quay về vị trí trước đó trong Trình quay số.


Chọn màn hình bắt đầu

Khi người dùng chọn “Màn hình bắt đầu” trong lớp phủ Cài đặt, một hộp thoại sẽ hiển thị các tùy chọn sau đây:

  • Gần đây
  • Danh bạ
  • Ưa thích
  • Bàn phím số
Đang chọn màn hình bắt đầu
Khi người dùng chọn một trong các màn hình bắt đầu này, Trình quay số sẽ đóng hộp thoại và quay lại lớp phủ Cài đặt

Vào lần tiếp theo người dùng khởi động Trình quay số, trình quay số sẽ hiển thị màn hình bắt đầu đã chọn.


Chỉ định thứ tự danh sách cho các địa chỉ liên hệ

Trong chế độ xem Danh bạ, những người liên hệ được hiển thị theo thứ tự bảng chữ cái theo tên hoặc họ. Khi người dùng chọn "Đơn đặt hàng liên hệ" từ lớp phủ Cài đặt, một hộp thoại sẽ cho phép họ chọn lựa chọn họ muốn.

Chọn thứ tự trong danh bạ
Khi người dùng chọn một tuỳ chọn trong hộp thoại “Đơn đặt hàng liên hệ”, Trình quay số sẽ đóng hộp thoại và đưa người dùng về lớp phủ Cài đặt