Khám phá ứng dụng

Người dùng chuyển đến các chế độ xem và hoạt động chính trong Trình quay số bằng thanh ứng dụng ở đầu màn hình.

Di chuyển trên trình quay số, chuyển đổi thẻ
Người dùng có thể di chuyển giữa các chế độ xem như Gần đây và Danh bạ bằng cách sử dụng thẻ trên thanh ứng dụng, trong đó cũng bao gồm các chế độ kiểm soát cho tìm kiếm và cài đặt

Thành phần của thanh ứng dụng

Điều khiển hoặc thẻ thanh ứng dụng Tính năng cho phép người dùng làm gì
Gần đây Xem lại và trả lại cuộc gọi điện thoại gần đây
Danh bạ Duyệt xem danh bạ và gọi điện
Ưa thích Truy cập nhanh và gọi cho những người liên hệ bạn yêu thích
Bàn phím số Nhập số điện thoại để thực hiện cuộc gọi
Tìm kiếm (biểu tượng kính lúp) Tìm kiếm một người liên hệ cụ thể
Cài đặt (biểu tượng bánh răng) Chọn màn hình bắt đầu và thứ tự liên hệ ưa thích (họ hoặc tên)

Khi người dùng chọn một thẻ, đích đến sẽ phản ánh tương tác trước đó của người dùng với chế độ xem đó. Ví dụ: nếu danh sách người liên hệ đã được cuộn trước đó trong phiên ứng dụng, thì vị trí cuộn sẽ được giữ lại khi người dùng quay lại thẻ đó.

Trong chế độ xem Gần đây và Danh bạ, người dùng có thể chuyển đến chế độ xem chi tiết cấp thấp hơn cho từng người liên hệ, như mô tả trong phần Thao tác chi tiết liên hệ. Trong chế độ xem chi tiết, thanh ứng dụng được thay thế bằng tiêu đề ứng dụng bằng nút quay lại để trở về chế độ xem cấp cao nhất.