UI ของระบบ

UI ของ Android Auto ประกอบด้วยแถบนําทางสําหรับเข้าถึงการดําเนินการสําคัญ พื้นที่เนื้อหาแอปหลัก และแถบสถานะที่แสดงข้อมูลระบบ

แถบสถานะจะแสดงรายละเอียดเวลา สภาพอากาศ และสถานะระบบ ด้านล่าง พื้นที่เนื้อหาแอปจะแสดงตัวเปิดแอปหรือเนื้อหาจากแอปที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

แถบนําทางให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้

ภาพรวม UI ของระบบ
1. แถบสถานะ
2. พื้นที่เนื้อหาแอป
3. แถบนําทาง