API Giao dịch sẽ ngừng hoạt động từ ngày 3 tháng 5 năm 2023, trước khi hành động trò chuyện ngừng hoạt động từ ngày 13 tháng 6 năm 2023. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hành động trò chuyện ngừng hoạt động.

Giao dịch

Thêm các giao dịch vào Hành động và bán hàng cho người dùng thông qua Trợ lý Google. Chức năng giao dịch cho phép người dùng của bạn đặt hàng và đặt trước rõ ràng bằng các giao dịch thực hoặc mua ngay các mặt hàng kỹ thuật số của bạn từ cửa hàng Google Play thông qua các giao dịch kỹ thuật số.

Giao dịch hàng hóa thực

Bán hàng hóa thực và các hàng hóa khác cho người dùng Trợ lý Google. Tìm hiểu cách thêm luồng giao dịch thực vào Hành động của bạn:

Giao dịch hàng hóa kỹ thuật số

Bán các giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Google Play cho người dùng Trợ lý Google. Tìm hiểu cách thêm luồng giao dịch kỹ thuật số vào Hành động của bạn: