Giao dịch

Thêm các giao dịch vào Hành động và bán hàng cho người dùng thông qua Trợ lý Google. Chức năng giao dịch cho phép người dùng của bạn đặt hàng và đặt trước rõ ràng bằng các giao dịch thực hoặc mua ngay các mặt hàng kỹ thuật số của bạn từ cửa hàng Google Play thông qua các giao dịch kỹ thuật số.

Xây dựng giao dịch hàng hoá thực

Bán hàng hóa thực và các hàng hóa khác cho người dùng Trợ lý Google. Tìm hiểu cách thêm luồng giao dịch thực vào Hành động của bạn:

Xây dựng giao dịch hàng hoá kỹ thuật số

Bán các giao dịch mua hàng trong ứng dụng trên Google Play cho người dùng Trợ lý Google. Tìm hiểu cách thêm luồng giao dịch kỹ thuật số vào Hành động của bạn: