API lệnh của Actions on Google

API Actions on Google Orders cho phép nhà phát triển xử lý các giao dịch đối với hàng hoá thực trong Actions.

Các yêu cầu xác thực

Cần có phương thức xác thực OAuth 2.0 để truy cập vào điểm cuối của API. Bạn cần có mã thông báo người dùng OAuth 2.0 cho phạm vi https://www.googleapis.com/auth/actions.order.

Để lấy mã thông báo, bạn có thể sử dụng bất kỳ luồng nào có sẵn, ngoại trừ luồng Tài khoản dịch vụ.

Đoạn mã sau chứa tải trọng JSON của một đơn đặt hàng mẫu:

{
 "order": {
  "merchantOrderId": "1234",
  "userVisibleOrderId": "6789",
  "userVisibleStateLabel": "CONFIRMED",
  "buyerInfo": {
   "email": "xyz@example.com",
   "firstName": "Jane",
   "lastName": "Doe",
   "displayName": "Jane Doe",
   "phoneNumbers": [
    {
     "e164PhoneNumber": "+1234567890"
    }
   ]
  },
  "image": {
   "url": "www.someurl.com"
  },
  "createTime": "2017-01-15T01:30:15.01Z",
  "lastUpdateTime": "2017-01-15T01:30:15.01Z",
  "transactionMerchant": {
   "id": "www.examplemerchant.com",
   "name": "Example Merchant",
   "image": {
    "url": "www.someurl.com"
   },
   "phoneNumbers": [
    {
     "e164PhoneNumber": "+11112223333"
    }
   ],
   "address": {
    "zipCode": "94043",
    "city": "Mountain View",
    "postalAddress": {
     "regionCode": "US",
     "postalCode": "94043",
     "administrativeArea": "CA",
     "locality": "Mountain View",
     "addressLines": [
      "1600, Amphiteatre Parkway"
     ]
    }
   }
  },
  "contents": {
   "lineItems": [
    {
     "id": "1",
     "name": "Pizza Extreme",
     "description": "Has everything a pizza should have",
     "notes": [
      "Vegetarian please"
     ],
     "priceAttributes": [
      {
       "type": "REGULAR",
       "name": "Item Price",
       "state": "ACTUAL",
       "amount": {
        "currencyCode": "USD",
        "amountInMicros": "6000000"
       },
       "taxIncluded": false
      }
     ],
     "vertical": {
      "@type": "type.googleapis.com/google.actions.orders.v3.verticals.purchase.PurchaseItemExtension",
      "productId": "www.examplemerchant.com/123/3333",
      "quantity": 1,
      "itemOptions": [
       {
        "id": "",
        "name": "",
        "prices": [
         {
          "type": "REGULAR",
          "name": "Item Price",
          "state": "ACTUAL",
          "amount": {
           "currencyCode": "USD",
           "amountInMicros": "2000000"
          },
          "taxIncluded": false
         }
        ],
        "quantity": 1,
        "productId": "www.examplemerchant.com/123/3333/1",
        "subOptions": []
       }
      ]
     },
     "provider": {
      "id": "www.examplemerchant2.com/123",
      "name": "Example Merchant 2",
      "image": {},
      "phoneNumbers": [
       {
        "e164PhoneNumber": "+11112223333"
       }
      ],
      "address": {
       "zipCode": "94043",
       "city": "Mountain View",
       "postalAddress": {
        "regionCode": "US",
        "postalCode": "94043",
        "administrativeArea": "CA",
        "locality": "Mountain View",
        "addressLines": [
         "1350 Charleston Road"
        ]
       }
      }
     }
    }
   ]
  },
  "priceAttributes": [
   {
    "type": "TOTAL",
    "name": "Total Price",
    "state": "ACTUAL",
    "amount": {
     "currencyCode": "USD",
     "amountInMicros": "10000000"
    },
    "taxIncluded": true
   },
   {
    "type": "TAX",
    "name": "Tax",
    "state": "ACTUAL",
    "amount": {
     "currencyCode": "USD",
     "amountInMicros": "2000000"
    },
    "taxIncluded": true
   },
   {
    "type": "SUBTOTAL",
    "name": "Subtotal",
    "state": "ACTUAL",
    "amount": {
     "currencyCode": "USD",
     "amountInMicros": "6000000"
    },
    "taxIncluded": false
   },
   {
    "type": "DELIVERY",
    "name": "Delivery",
    "state": "ACTUAL",
    "amount": {
     "currencyCode": "USD",
     "amountInMicros": "2000000"
    },
    "taxIncluded": false
   }
  ],
  "followUpActions": [
   {
    "type": "CALL",
    "title": "Call us",
    "openUrlAction": {
     "url": "tel:+16501112222"
    }
   },
   {
    "type": "EMAIL",
    "title": "Email us",
    "openUrlAction": {
     "url": "mailto:person@example.com"
    }
   }
  ],
  "paymentData": {
   "paymentInfo": {
    "paymentMethodDisplayInfo": {
     "paymentType": "PAYMENT_CARD",
     "paymentMethodDisplayName": "VISA **** 1234"
    },
    "paymentMethodProvenance": "PAYMENT_METHOD_PROVENANCE_GOOGLE"
   }
  },
  "termsOfServiceUrl": "www.examplemerchant.com/policy",
  "note": "Vegetarian only",
  "vertical": {
   "@type": "type.googleapis.com/google.actions.orders.v3.verticals.purchase.PurchaseOrderExtension",
   "status": "IN_PREPARATION",
   "type": "FOOD",
   "returnsInfo": {
    "isReturnable": false
   },
   "fulfillmentInfo": {
    "id": "www.examplemerchant.com/merchant-id/123",
    "fulfillmentType": "DELIVERY",
    "expectedFulfillmentTime": {
     "timeIso8601": "PT10M"
    },
    "location": {
     "zipCode": "94086",
     "city": "Sunnyvale",
     "postalAddress": {
      "regionCode": "US",
      "postalCode": "94086",
      "administrativeArea": "CA",
      "locality": "Sunnyvale",
      "addressLines": [
       "222, Some other Street"
      ]
     }
    },
    "price": {
     "type": "REGULAR",
     "name": "Delivery Price",
     "state": "ACTUAL",
     "amount": {
      "currencyCode": "USD",
      "amountInMicros": "2000000"
     },
     "taxIncluded": "FALSE"
    },
    "fulfillmentContact": {
     "email": "xyz@example.com",
     "firstName": "Jane",
     "lastName": "Doe",
     "displayName": "Jane Doe",
     "phoneNumbers": [
      {
       "e164PhoneNumber": "+16507146554"
      }
     ]
    }
   }
  }
 }
}