Bắt đầu nhanh cho quy trình tự động hoá

Tạo và chạy một quy trình tự động hoá đơn giản để tạo tài liệu trên Google Tài liệu và gửi cho bạn đường liên kết đến tài liệu đó qua email.

Mục tiêu

 • Thiết lập tập lệnh.
 • Chạy tập lệnh.

Điều kiện tiên quyết

Để sử dụng mẫu này, bạn cần có các điều kiện tiên quyết sau:

 • Tài khoản Google (các tài khoản Google Workspace có thể phải được quản trị viên phê duyệt).
 • Một trình duyệt web có quyền truy cập vào Internet.

Thiết lập tập lệnh

Để xây dựng quy trình tự động hoá, hãy làm theo các bước sau:

 1. Để mở trình chỉnh sửa Apps Script, hãy chuyển đến script.google.com. Nếu đây là lần đầu tiên bạn truy cập script.google.com, hãy nhấp vào Xem trang tổng quan.
 2. Nhấp vào Dự án mới.
 3. Xoá bất kỳ mã nào trong trình chỉnh sửa tập lệnh rồi dán vào mã bên dưới.

  templates/standalone/helloWorld.gs
  /**
   * Creates a Google Doc and sends an email to the current user with a link to the doc.
   */
  function createAndSendDocument() {
   try {
    // Create a new Google Doc named 'Hello, world!'
    const doc = DocumentApp.create('Hello, world!');
  
    // Access the body of the document, then add a paragraph.
    doc.getBody().appendParagraph('This document was created by Google Apps Script.');
  
    // Get the URL of the document.
    const url = doc.getUrl();
  
    // Get the email address of the active user - that's you.
    const email = Session.getActiveUser().getEmail();
  
    // Get the name of the document to use as an email subject line.
    const subject = doc.getName();
  
    // Append a new string to the "url" variable to use as an email body.
    const body = 'Link to your doc: ' + url;
  
    // Send yourself an email with a link to the document.
    GmailApp.sendEmail(email, subject, body);
   } catch (err) {
    // TODO (developer) - Handle exception
    console.log('Failed with error %s', err.message);
   }
  }
 4. Nhấp vào biểu tượng Lưu Biểu tượng Lưu.

 5. Nhấp vào Dự án không có tiêu đề.

 6. Nhập tên cho tập lệnh của bạn rồi nhấp vào Đổi tên.

Chạy tập lệnh

Để chạy tập lệnh, hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấp vào Chạy.
 2. Khi được nhắc, hãy cho phép tập lệnh chạy. Nếu màn hình xin phép bằng OAuth hiển thị cảnh báo, Ứng dụng này chưa được xác minh, hãy tiếp tục bằng cách chọn Nâng cao > Chuyển đến {Project Name} (không an toàn).

 3. Khi thực thi tập lệnh hoàn tất, hãy kiểm tra Hộp thư đến Gmail của bạn để tìm email.

 4. Mở email và nhấp vào đường liên kết để mở tài liệu bạn đã tạo.

Các bước tiếp theo