سیاست های مثال: دستگاه های اختصاصی

دستگاه‌های اختصاصی دستگاه‌های متعلق به شرکت هستند که یک مورد استفاده را انجام می‌دهند، مانند تابلوهای دیجیتال، چاپ بلیط یا مدیریت موجودی. این به ادمین‌ها اجازه می‌دهد تا استفاده از یک دستگاه را روی یک برنامه واحد یا مجموعه کوچکی از برنامه‌ها قفل کنند و از فعال کردن سایر برنامه‌ها یا انجام سایر اقدامات در دستگاه جلوگیری می‌کند.