Thiết lập Dịch vụ Google Play

Để phát triển một ứng dụng bằng API Dịch vụ Google Play, hãy làm theo hướng dẫn trên trang này để thiết lập dự án bằng các SDK liên quan có sẵn trong Kho lưu trữ maven của Google.

Để kiểm thử ứng dụng khi sử dụng Dịch vụ Google Play, bạn phải sử dụng một trong các nguồn sau:

  • Thiết bị Android tương thích chạy Android 5.0 (API cấp 21) trở lên và đã cài đặt ứng dụng Cửa hàng Google Play.
  • Trình mô phỏng Android có AVD chạy nền tảng API của Google dựa trên Android 5.0 (API cấp 21) trở lên.

Khai báo phần phụ thuộc cho Dịch vụ Google Play

Để phát triển các tính năng phụ thuộc vào API của Dịch vụ Google Play trong ứng dụng, hãy hoàn thành các bước sau:

  1. Mở tệp build.gradle bên trong thư mục mô-đun của ứng dụng.

  2. Đối với mỗi SDK mà ứng dụng của bạn yêu cầu, hãy thêm phần phụ thuộc cho SDK đó. Trang này bao gồm một mục liệt kê các phần phụ thuộc phổ biến của Dịch vụ Google Play cho các ứng dụng Android. Bạn cũng nên thêm các phần phụ thuộc của Firebase vào dự án của mình.

  3. Lưu các thay đổi và đồng bộ hoá dự án của bạn.

Đoạn mã sau đây cho thấy một tệp build.gradle mẫu sử dụng thư viện vị trí:

apply plugin: 'com.android.application'

...

dependencies {
    implementation 'com.google.android.gms:play-services-location:21.3.0'
}

Các phiên bản mới của SDK Dịch vụ Google Play (cùng với bản sửa lỗi và tính năng mới) được phát hành định kỳ. Những nội dung cập nhật này được thông báo trong ghi chú phát hành. Nếu ứng dụng của bạn dùng một phần phụ thuộc đã được cập nhật, hãy thay đổi thành phiên bản mới nhất trong các phần phụ thuộc của ứng dụng để tận dụng những bản sửa lỗi này.

Kiểm tra xem Dịch vụ Google Play đã được cài đặt hay chưa

Như đã mô tả trong phần Tổng quan về Dịch vụ Google Play, Dịch vụ Google Play sẽ nhận được bản cập nhật tự động trên Android 5.0 (API cấp 21) trở lên thông qua ứng dụng Cửa hàng Google Play. Tuy nhiên, các thiết bị Android không có Cửa hàng Google Play sẽ chưa cài đặt Dịch vụ Google Play. Nếu ứng dụng của bạn chạy trên các thiết bị không có Dịch vụ Google Play, thì bạn nên kiểm tra xem Dịch vụ Google Play đã được cài đặt trên thiết bị hay chưa trước khi thử sử dụng API của Google, hoặc bật những tính năng trong ứng dụng mà cần có Dịch vụ Google Play thì mới hoạt động được.

Để kiểm tra sự hiện diện của Dịch vụ Google Play trên thiết bị, hãy sử dụng phương thức isGooglePlayServicesAvailable().

Sau đó, để bắt đầu kết nối với Dịch vụ Google Play hoặc tìm hiểu cách phát hiện xem phiên bản đã cài đặt của Dịch vụ Google Play có hỗ trợ một API cụ thể hay không, hãy đọc hướng dẫn về Truy cập API của Google.

Các phần phụ thuộc Dịch vụ Google Play

Bảng sau đây liệt kê các phần phụ thuộc cho Dịch vụ Google Play mà bạn có thể đưa vào ứng dụng Android. Bạn có thể lọc danh sách theo loại thiết bị bằng cách chọn một trong các nút. Bạn cũng có thể tìm kiếm một trường hợp sử dụng hoặc tên phần phụ thuộc cụ thể bằng cách nhập văn bản vào hộp xuất hiện sau các nút.

Bảng 1. Các phần phụ thuộc Dịch vụ Google Play cần đưa vào ứng dụng Android
Tên trường hợp sử dụng và phần phụ thuộc Thiết bị được hỗ trợ
Quảng cáo trên thiết bị di động của Google
com.google.android.gms:play-services-ads:23.1.0
Điện thoại, máy tính bảng
Mã nhận dạng cho quảng cáo trên Android (AAID)
com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.1.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, ChromeOS
Phiên bản nhẹ của Quảng cáo trên thiết bị di động của Google
com.google.android.gms:play-services-ads-lite:23.1.0
Điện thoại, máy tính bảng
Quảng cáo tìm kiếm tuỳ chỉnh (CSA) trong AdSense cho Tìm kiếm (AFS)
com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.1.0
Điện thoại, máy tính bảng, ChromeOS
SDK dịch vụ Google Analytics dành cho Android
com.google.android.gms:play-services-analytics:18.1.0
Không dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng Google Analytics cho Firebase.
Chỉ mục ứng dụng
com.google.android.gms:play-services-appindex:16.2.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV
AppSearch
com.google.android.gms:play-services-appsearch:16.0.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV
Mã nhóm ứng dụng Android
com.google.android.gms:play-services-appset:16.1.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, ChromeOS
Tính năng Đăng nhập bằng Google dành cho Android
com.google.android.gms:play-services-auth:21.2.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android TV, Ô tô, Android Go, ChromeOS
SMS Retriever API
com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.1.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go
Block Store API (bao gồm bộ nhớ thông tin đăng nhập của người dùng)
com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.2.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
API Nhận biết của Google
com.google.android.gms:play-services-awareness:19.1.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Ô tô, Android Go, ChromeOS
Lớp tiện ích
com.google.android.gms:play-services-base:18.5.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android TV, Ô tô, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Kiểm thử giả mạo cho các lớp tiện ích
com.google.android.gms:play-services-base-testing:16.1.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android TV, Ô tô, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Các lớp dịch vụ tiện ích khác
com.google.android.gms:play-services-basement:18.4.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android TV, Ô tô, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Google Cast
com.google.android.gms:play-services-cast:21.5.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Khung ứng dụng Google Cast (CAF)
com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.5.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Bộ thu Android TV
com.google.android.gms:play-services-cast-tv:21.1.0
Android TV
Trình quét mã của Google
com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.1.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Ngăn xếp mạng Chromium (Cronet)
com.google.android.gms:play-services-cronet:18.1.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android TV, Ô tô, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Lượt tương tác giữa các thiết bị (DTDI)
com.google.android.gms:play-services-dtdi:16.0.0-beta01
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go
Xác thực IDentity trực tuyến nhanh (FIDO)
com.google.android.gms:play-services-fido:21.1.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS

Được hỗ trợ trên các thiết bị chạy Android 7.0 (API cấp 24) trở lên.
API Google Fit dành cho AndroidAPI Ghi âm trên thiết bị di động (dành cho dữ liệu về hoạt động thể dục của người dùng)
com.google.android.gms:play-services-fitness:21.2.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Dịch vụ trò chơi của Google Play phiên bản 2 dành cho Android
com.google.android.gms:play-services-games-v2:20.1.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, Android Go, ChromeOS
SDK gốc C phiên bản 2 của Dịch vụ trò chơi của Google Play dành cho Android
com.google.android.gms:play-services-games-v2-native-c:17.0.0-beta1
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, Android Go, ChromeOS
Dịch vụ trò chơi của Google Play phiên bản 1 dành cho Android
com.google.android.gms:play-services-games:23.2.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, Android Go, ChromeOS
API Matt
com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0
Điện thoại, máy tính bảng
Google Play Instant
com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.1.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android TV, Android Go, ChromeOS

Được hỗ trợ trên các thiết bị chạy Android 5.0 (API cấp 21) trở lên.
Dịch vụ vị trí dành cho Android
com.google.android.gms:play-services-location:21.3.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android TV, Ô tô, Android Go, ChromeOS, Wear OS
SDK Google Maps dành cho Android
com.google.android.gms:play-services-maps:18.2.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android TV, Ô tô, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Quét mã vạch bằng Bộ công cụ học máy
com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.3.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Trình quét tài liệu bằng Bộ công cụ học máy
com.google.android.gms:play-services-mlkit-document-scanner:16.0.0-beta1
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Phát hiện khuôn mặt trong Bộ công cụ học máy
com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.1.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Gắn nhãn hình ảnh trong Bộ công cụ học máy
com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.8
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Tuỳ chỉnh tính năng gắn nhãn hình ảnh bằng Bộ công cụ học máy
com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta5
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Nhận dạng ngôn ngữ của Bộ công cụ học máy
com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Trả lời thông minh bằng Bộ công cụ học máy
com.google.android.gms:play-services-mlkit-smart-reply:16.0.0-beta1
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Phân đoạn đối tượng trong Bộ công cụ học máy
com.google.android.gms:play-services-mlkit-subject-segmentation:16.0.0-beta1
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Nhận dạng văn bản bằng Bộ công cụ học máy
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:19.0.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Nhận dạng văn bản bằng Bộ công cụ học máy cho tiếng Trung
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-chinese:16.0.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Nhận dạng văn bản cho chữ Devanagari
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-devanagari:16.0.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Nhận dạng văn bản bằng Bộ công cụ học máy cho tiếng Nhật
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-japanese:16.0.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Nhận dạng văn bản bằng Bộ công cụ học máy cho tiếng Hàn
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-korean:16.0.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Kết nối và khám phá thiết bị ở gần
com.google.android.gms:play-services-nearby:19.3.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android TV, Ô tô, Android Go
Hiển thị giấy phép nguồn mở
com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.1.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS
Được hỗ trợ trên các thiết bị chạy Android 5.0 (API cấp 21) trở lên.
Kiểm tra chất lượng phương thức khoá màn hình
com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.1.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android Go, ChromeOS, Wear OS

Hỗ trợ trên các thiết bị chạy Android 4.4 (API cấp 19) đến Android 9 (API cấp 28).
Google Wallet (trước đây là Google Pay cho thẻ và vé)
com.google.android.gms:play-services-pay:16.5.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android Go, ChromeOS

Được hỗ trợ trên các thiết bị chạy Android 5.0 (API cấp 20) trở lên.
reCAPTCHA Enterprise cho khả năng đo lường ứng dụng
com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.1.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, Android Go, ChromeOS
API SafetyNet (bao gồm chứng thực thiết bị, duyệt web an toàn, reCAPTCHA và xác minh ứng dụng)
com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.1.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android TV, Ô tô, Android Go, ChromeOS
Trình quản lý thẻ của Google
com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.1.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, Android Go, ChromeOS
API Tasks trên Android
com.google.android.gms:play-services-tasks:18.2.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android TV, Ô tô, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Dịch vụ tăng tốc dành cho Android
com.google.android.gms:play-services-tflite-acceleration-service:16.0.0-beta01
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
TensorFlow Lite API uỷ quyền GPU cho Dịch vụ Google Play
com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.2.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
TensorFlow Lite Java API cho Dịch vụ Google Play
com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.2.0-beta02
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
API hỗ trợ TensorFlow Lite cho Dịch vụ Google Play
com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.1.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Thread Network API
com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.1
Điện thoại, máy tính bảng
Tầm nhìn trên thiết bị di động
com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.3
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Google Pay cho các khoản thanh toán trên Android
com.google.android.gms:play-services-wallet:19.4.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Ô tô, Android Go, ChromeOS, Wear OS
API Lớp dữ liệu trên thiết bị đeo
com.google.android.gms:play-services-wearable:18.2.0
Điện thoại, máy tính bảng, Wear OS

Trình bổ trợ Gradle

Dịch vụ Google Play cũng bao gồm một số trình bổ trợ Gradle, như minh hoạ trong bảng sau. Xin lưu ý rằng các nút xuất hiện trước bảng trước không thay đổi thông tin xuất hiện trong bảng này.

Bảng 2. Danh sách trình bổ trợ Gradle có trong Dịch vụ Google Play
Trường hợp sử dụng và tên trình bổ trợ Gradle Thiết bị được hỗ trợ
Hiển thị giấy phép nguồn mở
com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.6
Điện thoại, máy tính bảng, ChromeOS
Kiểm tra phiên bản nghiêm ngặt
com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.4
Điện thoại, Máy tính bảng, Android TV, Ô tô, Android Go, ChromeOS, Wear OS