Method: purchases.subscriptions.revoke

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Hoàn tiền và thu hồi ngay giao dịch mua gói thuê bao của người dùng. Quyền truy cập vào gói thuê bao sẽ bị chấm dứt ngay lập tức và sẽ ngừng định kỳ.

Yêu cầu HTTP

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/subscriptions/{subscriptionId}/tokens/{token}:revoke

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
packageName

string

Tên gói của ứng dụng mà người dùng đã mua gói đăng ký này (ví dụ: # 39; com.some.thing ').

subscriptionId

string

Mã nhận dạng gói thuê bao được mua (ví dụ: #39;tháng001\39);

token

string

Mã thông báo được cung cấp cho thiết bị của người dùng khi người dùng mua gói thuê bao.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ trống.

Phạm vi cấp phép

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher