Method: purchases.subscriptions.defer

Trì hoãn giao dịch mua gói thuê bao của người dùng cho đến một thời điểm hết hạn được chỉ định trong tương lai.

Yêu cầu HTTP

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/subscriptions/{subscriptionId}/tokens/{token}:defer

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
packageName

string

Tên gói của ứng dụng mua gói thuê bao này (ví dụ: "com.some.thing").

subscriptionId

string

Mã gói thuê bao đã mua (ví dụ: "monthly001").

token

string

Mã thông báo được cung cấp cho thiết bị của người dùng khi người dùng mua gói thuê bao.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "deferralInfo": {
    object (SubscriptionDeferralInfo)
  }
}
Các trường
deferralInfo

object (SubscriptionDeferralInfo)

Thông tin về thời gian hết hạn mới mà gói thuê bao mong muốn.

Nội dung phản hồi

Phản hồi cho API Purchases.subscriptions.defer.

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "newExpiryTimeMillis": string
}
Các trường
newExpiryTimeMillis

string (int64 format)

Thời gian hết hạn mới của gói thuê bao tính bằng mili giây kể từ Thời gian bắt đầu của hệ thống.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher

SubscriptionDeferralInfo

SubscriptionDeferralInfo chứa dữ liệu cần thiết để trì hoãn một giao dịch mua gói thuê bao đến một thời điểm hết hạn trong tương lai.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "expectedExpiryTimeMillis": string,
  "desiredExpiryTimeMillis": string
}
Các trường
expectedExpiryTimeMillis

string (int64 format)

Thời gian hết hạn dự kiến của gói thuê bao. Nếu thời gian hết hạn hiện tại của gói thuê bao không phải là giá trị được chỉ định ở đây, thì quá trình trì hoãn sẽ không xảy ra.

desiredExpiryTimeMillis

string (int64 format)

Thời gian hết hạn tiếp theo mà bạn muốn chỉ định cho gói thuê bao, tính bằng mili giây kể từ Thời gian bắt đầu của hệ thống. Thời gian đã chọn phải muộn hơn/nhiều hơn thời gian hết hạn hiện tại của gói thuê bao.