REST Resource: purchases.products

Tài nguyên: ProductPurchase

Tài nguyên ProductPurchase cho biết trạng thái mua sản phẩm trong ứng dụng của người dùng.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "kind": string,
 "purchaseTimeMillis": string,
 "purchaseState": integer,
 "consumptionState": integer,
 "developerPayload": string,
 "orderId": string,
 "purchaseType": integer,
 "acknowledgementState": integer,
 "purchaseToken": string,
 "productId": string,
 "quantity": integer,
 "obfuscatedExternalAccountId": string,
 "obfuscatedExternalProfileId": string,
 "regionCode": string
}
Các trường
kind

string

Loại này đại diện cho đối tượng inappPurchase trong dịch vụ androidpublisher.

purchaseTimeMillis

string (int64 format)

Thời gian mua sản phẩm, tính bằng mili giây kể từ thời gian bắt đầu của hệ thống (ngày 1 tháng 1 năm 1970).

purchaseState

integer

Trạng thái mua hàng của đơn đặt hàng. Các giá trị có thể là: 0. Đã mua 1. Đã huỷ 2. Đang chờ xử lý

consumptionState

integer

Trạng thái tiêu thụ của sản phẩm trong ứng dụng. Các giá trị có thể là: 0. Chưa được tiêu thụ 1. Đã tiêu thụ

developerPayload

string

Chuỗi do nhà phát triển chỉ định chứa thông tin bổ sung về đơn đặt hàng.

orderId

string

Mã đơn hàng liên kết với giao dịch mua sản phẩm trong ứng dụng.

purchaseType

integer

Loại giao dịch mua sản phẩm trong ứng dụng. Bạn chỉ đặt trường này nếu giao dịch mua này không được thực hiện bằng quy trình thanh toán chuẩn trong ứng dụng. Các giá trị có thể là: 0. Thử nghiệm (tức là mua từ tài khoản thử nghiệm được cấp phép) 1. Khuyến mãi (ví dụ: mua bằng mã khuyến mãi) 2. Quảng cáo có tặng thưởng (tức là khi xem quảng cáo dạng video thay vì trả phí)

acknowledgementState

integer

Trạng thái xác nhận của sản phẩm trong ứng dụng. Các giá trị có thể là: 0. Chưa được xác nhận 1. Đã xác nhận

purchaseToken

string

Mã thông báo giao dịch mua được tạo để xác định giao dịch mua này. Có thể không xuất hiện.

productId

string

SKU của sản phẩm trong ứng dụng. Có thể không xuất hiện.

quantity

integer

Số lượng liên quan đến giao dịch mua sản phẩm trong ứng dụng. Nếu không có thì số lượng là 1.

obfuscatedExternalAccountId

string

Phiên bản làm rối mã nguồn được liên kết duy nhất với tài khoản của người dùng trong ứng dụng của bạn. Chỉ xuất hiện nếu được chỉ định bằng cách sử dụng https://developer.android.com/reference/com/android/billingclient/api/BillingFlowParams.Builder#setobfuscatedaccountid khi giao dịch mua được thực hiện.

obfuscatedExternalProfileId

string

Phiên bản mã nhận dạng làm rối mã nguồn được liên kết riêng với hồ sơ của người dùng trong ứng dụng của bạn. Chỉ xuất hiện nếu được chỉ định bằng cách sử dụng https://developer.android.com/reference/com/android/billingclient/api/BillingFlowParams.Builder#setobfuscatedprofileid khi giao dịch mua được thực hiện.

regionCode

string

Mã vùng thanh toán ISO 3166-1 alpha-2 của người dùng tại thời điểm cấp sản phẩm.

Phương thức

acknowledge

Xác nhận giao dịch mua một mặt hàng trong ứng dụng.

consume

Tiêu thụ một giao dịch mua đối với một mặt hàng trong ứng dụng.

get

Kiểm tra trạng thái mua và tiêu thụ của một mặt hàng trong ứng dụng.