Tóm tắt về loại và định dạng

Bạn có thể dùng thuộc tính typeformat trên các tham số và giản đồ để xác định loại dữ liệu của thuộc tính. Thuộc tính type cho biết loại của thuộc tính khi thuộc tính này được gửi trong các yêu cầu và phản hồi JSON (JSON hỗ trợ một tập hợp nhỏ các loại dữ liệu, hãy xem json.org để biết thông tin chi tiết). Thuộc tính format cung cấp thêm thông tin về loại cơ bản đó. Các tài sản sẽ luôn có một tài sản type, nhưng một số tài sản cũng có thể có một tài sản format.

Ví dụ: một số nguyên 64 bit không thể được biểu thị trong JSON (vì JavaScript và số nguyên hỗ trợ JSON lên đến 2^53). Do đó, một số nguyên 64 bit phải được biểu thị dưới dạng một chuỗi trong các yêu cầu/phản hồi JSON. Vì vậy, thuộc tính type sẽ được đặt thành "string" nhưng thuộc tính format sẽ được đặt thành "int64" để cho biết đây là một số nguyên 64 bit.

Thông số giản đồ JSON đã xác định một tập hợp giá trị chung cho thuộc tính format. Dịch vụ khám phá của các API của Google hỗ trợ một số giá trị này và cũng xác định các giá trị khác. Dưới đây là danh sách đầy đủ các giá trị typeformat được Dịch vụ khám phá của Google API hỗ trợ.

Loại giá trị Giá trị định dạng Ý nghĩa
any Cơ sở lưu trú có thể có bất kỳ loại nào. Được xác định theo quy cách JSON Schema.
array Một mảng các giá trị JavaScript. Thuộc tính items cho biết giản đồ cho các giá trị mảng. Được xác định bởi thông số giản đồ JSON.
boolean Giá trị boolean, "true" hoặc "false" Được xác định bởi thông số giản đồ JSON.
integer int32 Số nguyên có dấu 32 bit. Nó có giá trị tối thiểu là -2.147.483.648 và giá trị tối đa là 2.147.483.647 (bao gồm cả).
integer uint32 Số nguyên 32 bit không dấu. Nó có giá trị tối thiểu là 0 và giá trị tối đa là 4.294.967.295 (bao gồm cả).
number double Dấu phẩy động IEEE 754 có độ chính xác gấp đôi 64 bit.
number float Dấu phẩy động IEEE 754 có độ chính xác đơn 32 bit.
object Đối tượng JavaScript. Được xác định bởi thông số giản đồ JSON.
string Một chuỗi tuỳ ý. Được xác định bởi thông số giản đồ JSON.
string byte Một chuỗi byte được mã hóa base64 đệm, được mã hóa bằng URL và bảng chữ cái an toàn của tên tệp (đôi khi được gọi là "web-safe" hoặc "base64url"). Được xác định theo RFC4648.
string date Ngày RFC3339 ở định dạng YYYY-MM-DD. Được xác định trong thông số giản đồ JSON.
string date-time Dấu thời gian RFC3339 theo giờ UTC. Thông tin này ở định dạng yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ. Phần mili giây (".SSS") là không bắt buộc. Được xác định trong thông số giản đồ JSON.
string google-datetime Dấu thời gian RFC3339 theo giờ UTC. Thông tin này ở định dạng yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ. Phần mili giây (".SSS") là không bắt buộc.
string google-duration Một chuỗi kết thúc ở hậu tố "s" (tính bằng giây) và đứng sau số giây, với nano giây được biểu thị bằng giây phân số. Dấu chấm luôn được dùng làm dấu thập phân, không phải dấu phẩy.
string google-fieldmask Một chuỗi mà tên trường được phân tách bằng dấu phẩy. Tên trường được thể hiện trong các quy ước đặt tên theo quy tắc lạc đà hơn.
string int64 Số nguyên có dấu 64 bit. Nó có giá trị tối thiểu là -9.223.372.036.854.775.808 và giá trị tối đa là 9.223.372.036.854.775.807 (bao gồm).
string uint64 Số nguyên 64 bit chưa ký. Nó có giá trị tối thiểu là 0 và giá trị tối đa là (2^64)-1 (bao gồm cả 2 giá trị đó).