Method: accounts.adSources.list

แสดงรายชื่อแหล่งที่มาของโฆษณา

คำขอ HTTP

GET https://admob.googleapis.com/v1beta/{parent=accounts/*}/adSources

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
parent

string

ต้องระบุ ผู้เผยแพร่โฆษณาหลักที่เป็นเจ้าของคอลเล็กชันของแหล่งที่มาของโฆษณานี้ รูปแบบ: accounts/{publisherId}

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
pageSize

integer

จํานวนแหล่งที่มาของโฆษณาสูงสุดที่จะแสดง หากไม่ระบุหรือ 0 ระบบจะแสดงผลแหล่งที่มาของโฆษณาไม่เกิน 10,000 รายการ ค่าสูงสุดคือ 20,000 ค่าที่เกิน 10,000 จะถูกเปลี่ยนให้เป็น 20,000

pageToken

string

โทเค็นหน้าเว็บที่ได้รับจากการโทร adSources.list ครั้งก่อน ระบุสิ่งนี้เพื่อเรียกหน้าถัดไป

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

การตอบกลับสำหรับ ListAdSourcesRequest

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีข้อมูลซึ่งมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

การแสดง JSON
{
 "adSources": [
  {
   object (AdSource)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
ช่อง
adSources[]

object (AdSource)

แหล่งที่มาของโฆษณา

nextPageToken

string

ใช้เพื่อตั้งค่า pageToken ใน ListAdSourcesRequest เพื่อเรียกหน้าถัดไป หากเว้นช่องนี้ไว้ จะไม่มีหน้าต่อมา

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องมีขอบเขต OAuth อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • https://www.googleapis.com/auth/admob.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/admob.report

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาพรวมของ OAuth 2.0

AdSource

คำจำกัดความแหล่งที่มาของโฆษณาสื่อกลาง

การแสดง JSON
{
 "name": string,
 "adSourceId": string,
 "title": string
}
ช่อง
name

string

ชื่อแหล่งข้อมูลของแหล่งที่มาของโฆษณานี้

รูปแบบคือ accounts/{publisherId}/adSources/{adSourceId}

adSourceId

string

รหัสแหล่งที่มาของโฆษณานี้

title

string

ชื่อที่แสดงของแหล่งที่มาของโฆษณานี้