เหตุการณ์ที่กําหนดเองของโฆษณาคั่นระหว่างหน้า

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ทำการตั้งค่าเหตุการณ์ที่กำหนดเองให้เสร็จ

ขอโฆษณาคั่นระหว่างหน้า

เมื่อมีการเข้าถึงรายการโฆษณาของเหตุการณ์ที่กำหนดเองในเชนสื่อกลาง Waterfall ระบบจะเรียกใช้the loadInterstitialAd() method ตามชื่อคลาสที่คุณระบุไว้เมื่อสร้างเหตุการณ์ที่กำหนดเอง ในกรณีนี้ วิธีการนี้จะอยู่ใน SampleCustomEvent ซึ่งจะเรียกใช้the loadInterstitialAd() method ใน SampleInterstitialCustomEventLoader

หากต้องการขอโฆษณาคั่นระหว่างหน้า ให้สร้างหรือแก้ไขคลาสที่ขยาย Adapter เพื่อใช้ loadInterstitialAd() นอกจากนี้ ให้สร้างชั้นเรียนใหม่เพื่อนำ MediationInterstitialAd ไปใช้

ในตัวอย่างเหตุการณ์ที่กำหนดเอง SampleCustomEvent ใช้งานthe Adapter interface แล้วมอบสิทธิ์ให้กับSampleInterstitialCustomEventLoader

Java

package com.google.ads.mediation.sample.customevent;

import com.google.android.gms.ads.mediation.Adapter;
import com.google.android.gms.ads.mediation.MediationAdConfiguration;
import com.google.android.gms.ads.mediation.MediationAdLoadCallback;
import com.google.android.gms.ads.mediation.MediationInterstitialAd;
import com.google.android.gms.ads.mediation.MediationInterstitialAdCallback;
...

public class SampleCustomEvent extends Adapter {
 private SampleInterstitialCustomEventLoader interstitialLoader;
 @Override
 public void loadInterstitialAd(
   @NonNull MediationInterstitialAdConfiguration adConfiguration,
   @NonNull
     MediationAdLoadCallback<MediationInterstitialAd, MediationInterstitialAdCallback>
       callback) {
  interstitialLoader = new SampleInterstitialCustomEventLoader(adConfiguration, callback);
  interstitialLoader.loadAd();
 }
}

SampleInterstitialCustomEventLoader มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • การโหลดโฆษณาคั่นระหว่างหน้าและเรียกใช้MediationAdLoadCallback method เมื่อการโหลดเสร็จสมบูรณ์

 • การใช้ MediationInterstitialAd interface

 • การรับและการรายงานการเรียกกลับของเหตุการณ์โฆษณาไปยัง SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google

พารามิเตอร์ที่ไม่บังคับที่กำหนดไว้ใน AdMob UI จะรวมอยู่ในการกำหนดค่าโฆษณา คุณเข้าถึงพารามิเตอร์นี้ได้ผ่านทาง adConfiguration.getServerParameters().getString(MediationConfiguration.CUSTOM_EVENT_SERVER_PARAMETER_FIELD) โดยทั่วไปพารามิเตอร์นี้จะเป็นตัวระบุหน่วยโฆษณาที่ SDK เครือข่ายโฆษณาต้องใช้เมื่อเริ่มต้นออบเจ็กต์โฆษณา

Java

package com.google.ads.mediation.sample.customevent;

import com.google.android.gms.ads.mediation.Adapter;
import com.google.android.gms.ads.mediation.MediationInterstitialAdConfiguration;
import com.google.android.gms.ads.mediation.MediationAdLoadCallback;
import com.google.android.gms.ads.mediation.MediationInterstitialAd;
import com.google.android.gms.ads.mediation.MediationInterstitialAdCallback;
...

public class SampleInterstitialCustomEventLoader extends SampleAdListener
  implements MediationInterstitialAd {

 /** A sample third-party SDK interstitial ad. */
 private SampleInterstitial sampleInterstitialAd;

 /** Configuration for requesting the interstitial ad from the third-party network. */
 private final MediationInterstitialAdConfiguration mediationInterstitialAdConfiguration;

 /** Callback for interstitial ad events. */
 private MediationInterstitialAdCallback interstitialAdCallback;

 /** Callback that fires on loading success or failure. */
 private final MediationAdLoadCallback<MediationInterstitialAd, MediationInterstitialAdCallback>
   mediationAdLoadCallback;

 /** Constructor. */
 public SampleInterstitialCustomEventLoader(
   @NonNull MediationInterstitialAdConfiguration mediationInterstitialAdConfiguration,
   @NonNull MediationAdLoadCallback<MediationInterstitialAd, MediationInterstitialAdCallback>
       mediationAdLoadCallback) {
  this.mediationInterstitialAdConfiguration = mediationInterstitialAdConfiguration;
  this.mediationAdLoadCallback = mediationAdLoadCallback;
 }

 /** Loads the interstitial ad from the third-party ad network. */
 public void loadAd() {
  // All custom events have a server parameter named "parameter" that returns
  // back the parameter entered into the UI when defining the custom event.
  Log.i("InterstitialCustomEvent", "Begin loading interstitial ad.");
  String serverParameter = mediationInterstitialAdConfiguration.getServerParameters().getString(
    MediationConfiguration.CUSTOM_EVENT_SERVER_PARAMETER_FIELD);
  Log.d("InterstitialCustomEvent", "Received server parameter.");

  sampleInterstitialAd =
    new SampleInterstitial(mediationInterstitialAdConfiguration.getContext());
  sampleInterstitialAd.setAdUnit(serverParameter);

  // Implement a SampleAdListener and forward callbacks to mediation.
  sampleInterstitialAd.setAdListener(this);

  // Make an ad request.
  Log.i("InterstitialCustomEvent", "start fetching interstitial ad.");
  sampleInterstitialAd.fetchAd(
    SampleCustomEvent.createSampleRequest(mediationInterstitialAdConfiguration));
 }

public SampleAdRequest createSampleRequest(
   MediationAdConfiguration mediationAdConfiguration) {
  SampleAdRequest request = new SampleAdRequest();
  request.setTestMode(mediationAdConfiguration.isTestRequest());
  request.setKeywords(mediationAdConfiguration.getMediationExtras().keySet());
  return request;
 }
}

คุณจะเรียกใช้ onSuccess() หรือ onFailure() ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าระบบดึงข้อมูลโฆษณาสำเร็จหรือพบข้อผิดพลาดหรือไม่ onSuccess() จะถูกเรียกโดยการส่งต่อในอินสแตนซ์ของคลาสที่ใช้งาน MediationInterstitialAd

โดยปกติแล้ว วิธีการเหล่านี้จะใช้ภายในโค้ดเรียกกลับจาก SDK ของบุคคลที่สามที่อะแดปเตอร์ใช้ ในตัวอย่างนี้ Sample SDK มี SampleAdListener ที่มีโค้ดเรียกกลับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

Java

@Override
public void onAdFetchSucceeded() {
 interstitialAdCallback = mediationAdLoadCallback.onSuccess(this);
}

@Override
public void onAdFetchFailed(SampleErrorCode errorCode) {
 mediationAdLoadCallback.onFailure(SampleCustomEventError.createSampleSdkError(errorCode));
}

MediationInterstitialAd กำหนดให้ใช้เมธอด showAd() เพื่อแสดงโฆษณา

Java

@Override
public void showAd(@NonNull Context context) {
 sampleInterstitialAd.show();
}

ส่งต่อเหตุการณ์สื่อกลางไปยัง SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google

เมื่อเรียกใช้ onSuccess() แล้ว อะแดปเตอร์จะใช้ออบเจ็กต์ MediationInterstitialAdCallback ที่ส่งคืนเพื่อส่งต่อเหตุการณ์งานนำเสนอจาก SDK ของบุคคลที่สามไปยัง SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google ได้ คลาส SampleInterstitialCustomEventLoader ขยายอินเทอร์เฟซ SampleAdListener ให้ส่งต่อการเรียกกลับจากเครือข่ายโฆษณาตัวอย่างไปยัง SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google

เหตุการณ์ที่กำหนดเองของคุณจะต้องส่งต่อโค้ดเรียกกลับเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้แอปได้รับเหตุการณ์ที่เทียบเท่าเหล่านี้จาก SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการใช้โค้ดเรียกกลับ

Java

@Override
public void onAdFullScreen() {
 interstitialAdCallback.reportAdImpression();
 interstitialAdCallback.onAdOpened();
}

@Override
public void onAdClosed() {
 interstitialAdCallback.onAdClosed();
}

เท่านี้ก็ติดตั้งใช้งานเหตุการณ์ที่กำหนดเองสำหรับโฆษณาคั่นระหว่างหน้าแล้ว ดูตัวอย่างแบบเต็มได้ใน GitHub คุณสามารถใช้กลยุทธ์นี้กับเครือข่ายโฆษณาที่รองรับอยู่แล้ว หรือจะแก้ไขเพื่อแสดงโฆษณาคั่นระหว่างหน้าของเหตุการณ์ที่กำหนดเองก็ได้