เหตุการณ์ที่กําหนดเองของโฆษณาแบนเนอร์

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ทำการตั้งค่าเหตุการณ์ที่กำหนดเองให้เสร็จ

ขอโฆษณาแบนเนอร์

เมื่อมีการเข้าถึงรายการโฆษณาของเหตุการณ์ที่กำหนดเองในเชนสื่อกลาง Waterfall ระบบจะเรียกใช้the loadBannerAd() method ตามชื่อคลาสที่คุณระบุไว้เมื่อสร้างเหตุการณ์ที่กำหนดเอง ในกรณีนี้ วิธีการนี้จะอยู่ใน SampleCustomEvent ซึ่งจะเรียกใช้the loadBannerAd() method ใน SampleBannerCustomEventLoader

หากต้องการขอโฆษณาแบนเนอร์ ให้สร้างหรือแก้ไขคลาสที่ขยาย Adapter เพื่อติดตั้งใช้งาน loadBannerAd() นอกจากนี้ ให้สร้างชั้นเรียนใหม่เพื่อใช้งาน MediationBannerAd

ในตัวอย่างเหตุการณ์ที่กำหนดเอง SampleCustomEvent ใช้งานthe Adapter interface แล้วมอบสิทธิ์ให้กับSampleBannerCustomEventLoader

Java

package com.google.ads.mediation.sample.customevent;

import com.google.android.gms.ads.mediation.Adapter;
import com.google.android.gms.ads.mediation.MediationAdConfiguration;
import com.google.android.gms.ads.mediation.MediationAdLoadCallback;
import com.google.android.gms.ads.mediation.MediationBannerAd;
import com.google.android.gms.ads.mediation.MediationBannerAdCallback;
...

public class SampleCustomEvent extends Adapter {
 private SampleBannerCustomEventLoader bannerLoader;
 @Override
 public void loadBannerAd(
   @NonNull MediationBannerAdConfiguration adConfiguration,
   @NonNull MediationAdLoadCallback<MediationBannerAd, MediationBannerAdCallback> callback) {
  bannerLoader = new SampleBannerCustomEventLoader(adConfiguration, callback);
  bannerLoader.loadAd();
 }
}

SampleBannerCustomEventLoader มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • โหลดโฆษณาแบนเนอร์และเรียกใช้MediationAdLoadCallback method เมื่อโหลดเสร็จสมบูรณ์

 • การใช้ MediationBannerAd interface

 • การรับและการรายงานการเรียกกลับของเหตุการณ์โฆษณาไปยัง SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google

พารามิเตอร์ที่ไม่บังคับที่กำหนดไว้ใน AdMob UI จะรวมอยู่ในการกำหนดค่าโฆษณา คุณเข้าถึงพารามิเตอร์นี้ได้ผ่านทาง adConfiguration.getServerParameters().getString(MediationConfiguration.CUSTOM_EVENT_SERVER_PARAMETER_FIELD) โดยทั่วไปพารามิเตอร์นี้จะเป็นตัวระบุหน่วยโฆษณาที่ SDK เครือข่ายโฆษณาต้องใช้เมื่อเริ่มต้นออบเจ็กต์โฆษณา

Java

package com.google.ads.mediation.sample.customevent;

import com.google.android.gms.ads.mediation.Adapter;
import com.google.android.gms.ads.mediation.MediationBannerAdConfiguration;
import com.google.android.gms.ads.mediation.MediationAdLoadCallback;
import com.google.android.gms.ads.mediation.MediationBannerAd;
import com.google.android.gms.ads.mediation.MediationBannerAdCallback;
...

public class SampleBannerCustomEventLoader extends SampleAdListener implements MediationBannerAd {

 /** View to contain the sample banner ad. */
 private SampleAdView sampleAdView;

 /** Configuration for requesting the banner ad from the third-party network. */
 private final MediationBannerAdConfiguration mediationBannerAdConfiguration;

 /** Callback that fires on loading success or failure. */
 private final MediationAdLoadCallback<MediationBannerAd, MediationBannerAdCallback>
   mediationAdLoadCallback;

 /** Callback for banner ad events. */
 private MediationBannerAdCallback bannerAdCallback;

 /** Constructor. */
 public SampleBannerCustomEventLoader(
   @NonNull MediationBannerAdConfiguration mediationBannerAdConfiguration,
   @NonNull MediationAdLoadCallback<MediationBannerAd, MediationBannerAdCallback>
       mediationAdLoadCallback) {
  this.mediationBannerAdConfiguration = mediationBannerAdConfiguration;
  this.mediationAdLoadCallback = mediationAdLoadCallback;
 }

 /** Loads a banner ad from the third-party ad network. */
 public void loadAd() {
  // All custom events have a server parameter named "parameter" that returns
  // back the parameter entered into the UI when defining the custom event.
  Log.i("BannerCustomEvent", "Begin loading banner ad.");
  String serverParameter =
    mediationBannerAdConfiguration.getServerParameters().getString(
    MediationConfiguration.CUSTOM_EVENT_SERVER_PARAMETER_FIELD);

  Log.d("BannerCustomEvent", "Received server parameter.");

  Context context = mediationBannerAdConfiguration.getContext();
  sampleAdView = new SampleAdView(context);

  // Assumes that the serverParameter is the ad unit of the Sample Network.
  sampleAdView.setAdUnit(serverParameter);
  AdSize size = mediationBannerAdConfiguration.getAdSize();

  // Internally, smart banners use constants to represent their ad size, which
  // means a call to AdSize.getHeight could return a negative value. You can
  // accommodate this by using AdSize.getHeightInPixels and
  // AdSize.getWidthInPixels instead, and then adjusting to match the device's
  // display metrics.
  int widthInPixels = size.getWidthInPixels(context);
  int heightInPixels = size.getHeightInPixels(context);
  DisplayMetrics displayMetrics = Resources.getSystem().getDisplayMetrics();
  int widthInDp = Math.round(widthInPixels / displayMetrics.density);
  int heightInDp = Math.round(heightInPixels / displayMetrics.density);

  sampleAdView.setSize(new SampleAdSize(widthInDp, heightInDp));
  sampleAdView.setAdListener(this);

  SampleAdRequest request = createSampleRequest(mediationBannerAdConfiguration);
  Log.i("BannerCustomEvent", "Start fetching banner ad.");
  sampleAdView.fetchAd(request);
 }

 public SampleAdRequest createSampleRequest(
   MediationAdConfiguration mediationAdConfiguration) {
  SampleAdRequest request = new SampleAdRequest();
  request.setTestMode(mediationAdConfiguration.isTestRequest());
  request.setKeywords(mediationAdConfiguration.getMediationExtras().keySet());
  return request;
 }
}

คุณจะเรียกใช้ onSuccess() หรือ onFailure() ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าระบบดึงข้อมูลโฆษณาสำเร็จหรือพบข้อผิดพลาดหรือไม่ onSuccess() จะถูกเรียกโดยการส่งต่อในอินสแตนซ์ของคลาสที่ใช้งาน MediationBannerAd

โดยปกติแล้ว วิธีการเหล่านี้จะใช้ภายในโค้ดเรียกกลับจาก SDK ของบุคคลที่สามที่อะแดปเตอร์ใช้ ในตัวอย่างนี้ Sample SDK มี SampleAdListener ที่มีโค้ดเรียกกลับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

Java

@Override
public void onAdFetchSucceeded() {
 bannerAdCallback = mediationAdLoadCallback.onSuccess(this);
}

@Override
public void onAdFetchFailed(SampleErrorCode errorCode) {
 mediationAdLoadCallback.onFailure(SampleCustomEventError.createSampleSdkError(errorCode));
}

MediationBannerAd กำหนดให้ใช้เมธอด Getter ของ View ดังนี้

Java

@Override
@NonNull
public View getView() {
 return sampleAdView;
}

ส่งต่อเหตุการณ์สื่อกลางไปยัง SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google

เมื่อเรียก onSuccess() แล้ว อะแดปเตอร์จะใช้ออบเจ็กต์ MediationBannerAdCallback ที่ส่งกลับเพื่อส่งต่อเหตุการณ์การนำเสนอจาก SDK ของบุคคลที่สามไปยัง SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google ได้ คลาส SampleBannerCustomEventLoader ขยายอินเทอร์เฟซ SampleAdListener เพื่อส่งต่อการเรียกกลับจากเครือข่ายโฆษณาตัวอย่างไปยัง SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google

เหตุการณ์ที่กำหนดเองของคุณจะต้องส่งต่อโค้ดเรียกกลับเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้แอปได้รับเหตุการณ์ที่เทียบเท่าเหล่านี้จาก SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการใช้โค้ดเรียกกลับ

Java

@Override
public void onAdFullScreen() {
 bannerAdCallback.onAdOpened();
 bannerAdCallback.reportAdClicked();
}

@Override
public void onAdClosed() {
 bannerAdCallback.onAdClosed();
}

เท่านี้ก็เสร็จสิ้นการใช้เหตุการณ์ที่กำหนดเองสำหรับโฆษณาแบนเนอร์ ดูตัวอย่างแบบเต็มได้ใน GitHub ซึ่งคุณสามารถใช้กับเครือข่ายโฆษณาที่รองรับอยู่แล้ว หรือจะแก้ไขเพื่อแสดงโฆษณาแบนเนอร์เหตุการณ์ที่กำหนดเองก็ได้