نمای کلی API Delegation Contact

Contact Delegation API به مدیران اجازه می دهد تا دسترسی یک کاربر به نام نماینده را به کاربر دیگری به نام نماینده واگذار کنند. برای مثال، Contact Delegation API می‌تواند به یک مدیر اجازه دهد تا مخاطبین یک مدیر اجرایی را به دستیار اداری خود واگذار کند تا دستیار بتواند قرارهای تقویم را رزرو کند.

برای آشنایی با نحوه انجام واگذاری تماس، به مدیریت نمایندگان مخاطب مراجعه کنید.