API Google+ ngừng hoạt động

Vào ngày 7/3/2019, tất cả API Google+ sẽ ngừng hoạt động. Kế hoạch ngừng hoạt động này sẽ bắt đầu dần dần từ cuối tháng 1, khi đó các lệnh gọi tới những API này đôi lúc sẽ không thực hiện được kể từ ngày 28/1/2019.

Các nhà phát triển có thể đã nhận được một hoặc nhiều email liệt kê các phương thức API Google+ đã dùng cần đây và thông tin yêu cầu phạm vi OAuth Google+ trong dự án của mình. Dù có nhận được email hay không, các nhà phát triển nên tìm kiếm và xóa những phần phụ thuộc vào API Google+ khỏi các ứng dụng của mình.

Các API thường dùng nhất sắp ngừng hoạt động bao gồm:

Trong quá trình ngừng hoạt động:

Các công cụ tích hợp Google+ dành cho web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động cũng sẽ ngừng hoạt động. Vui lòng xem thông báo bổ sung này.

Mặc dù chúng tôi ngừng cung cấp Google+ cho người tiêu dùng, chúng tôi vẫn đang đầu tư vào Google+ dành cho các tổ chức doanh nghiệp. Chúng tôi cũng sẽ sớm giới thiệu giao diện và tính năng mới -- bạn có thể tìm thêm thông tin trong bài đăng trên blog của chúng tôi.