Di chuyển từ đăng nhập bằng Google+

Các bước để giảm thiểu tác động của những thay đổi về phạm vi đối với người dùng

 1. Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu địa chỉ email của người dùng đã được xác thực và trước đây bạn đã sử dụng profile.emails.read cho mục đích đó, hãy sử dụng email.
 2. Xin phê duyệt cho profile.emails.read bằng một yêu cầu xác minh đã được phê duyệt. Hãy tham khảo Làm cách nào để gửi yêu cầu xác minh?
 3. Thu hồi mã thông báo người dùng trước đó về phạm vi cần xoá hoặc xoá hoàn toàn quyền truy cập vào ứng dụng. Ví dụ: mã thông báo có quyền truy cập profile.emails.read sẽ bị thu hồi. Bạn nên áp dụng lệnh thu hồi trong khi người dùng đang sử dụng ứng dụng để có thể nhận được sự đồng ý của người dùng ngay lập tức.
 4. Nhắc người dùng đồng ý lại bằng phạm vi mới (chẳng hạn như email) mà không cần profile.emails.read.
 5. Xoá phạm vi sẽ bị loại bỏ khỏi cấu hình màn hình xin phép bằng OAuth cho các API Google.

Những thay đổi bạn phải thực hiện để di chuyển trang web của mình từ Đăng nhập bằng Google+ sang Đăng nhập bằng Google phụ thuộc vào quy trình Đăng nhập bằng Google+ bạn sử dụng. Nhìn chung, quá trình di chuyển yêu cầu bạn cập nhật nút đăng nhập, phạm vi yêu cầu và hướng dẫn về cách truy xuất thông tin hồ sơ từ Google.

Khi bạn cập nhật nút đăng nhập, đừng tham chiếu đến G+ hoặc sử dụng màu đỏ. Tuân thủ các nguyên tắc xây dựng thương hiệu mới cập nhật của chúng tôi.

Hầu hết các ứng dụng Đăng nhập bằng G+ đều yêu cầu một số tổ hợp phạm vi: plus.login, plus.meplus.profile.emails.read. Bạn cần gán lại phạm vi của mình như sau:

Phạm vi cũ Phạm vi mới
plus.login profile
plus.me openid
plus.profile.emails.read email

Nhiều người triển khai tính năng Đăng nhập bằng Google+ đã sử dụng quy trình mã. Điều này có nghĩa là các ứng dụng Android, iOS hoặc JavaScript lấy mã OAuth từ Google, sau đó ứng dụng gửi mã đó trở lại máy chủ, cùng với biện pháp bảo vệ chống giả mạo yêu cầu trên nhiều trang web. Sau đó, máy chủ sẽ xác thực mã, lấy mã truy cập và mã làm mới để lấy thông tin hồ sơ người dùng từ API people.get.

Bây giờ, bạn nên yêu cầu một mã thông báo giá trị nhận dạng và gửi mã thông báo giá trị nhận dạng đó từ ứng dụng đến máy chủ của bạn. Mã thông báo mã nhận dạng có tích hợp sẵn các biện pháp bảo vệ chống giả mạo trên nhiều trang web, đồng thời có thể được xác minh tĩnh trên máy chủ của bạn. Điều này sẽ tránh được một lệnh gọi API bổ sung để lấy thông tin hồ sơ người dùng từ các máy chủ của Google. Làm theo hướng dẫn để xác thực mã thông báo mã nhận dạng trên máy chủ của bạn.

Bạn có thể sử dụng luồng mã để lấy thông tin hồ sơ nếu vẫn muốn. Sau khi máy chủ có mã truy cập, bạn cần lấy thông tin hồ sơ người dùng từ các điểm cuối userinfo được chỉ định trong tài liệu Khám phá đăng nhập của chúng tôi. Phản hồi của API được định dạng khác với phản hồi của hồ sơ trên Google+, vì vậy, bạn cần cập nhật phân tích cú pháp của mình sang định dạng mới.

Di chuyển nút đăng nhập bằng HTML

Nếu bạn đã đưa nút Đăng nhập bằng Google+ vào trang của mình bằng cách chỉ định lớp g-signin cho một phần tử, hãy thực hiện các thay đổi sau:

 • Khi bạn chỉ định mã ứng dụng khách trong thẻ <meta>, thuộc tính data- hoặc đối tượng tham số, hãy thay đổi chuỗi clientid thành client_id, như trong ví dụ sau:

  <!-- Google+ Sign-in (old) -->
  <meta name="google-signin-clientid" content="YOUR_CLIENT_ID">
  

  <!-- Google Sign-in (new) -->
  <meta name="google-signin-client_id" content="YOUR_CLIENT_ID">
  
 • Chỉ định lớp g-signin2 cho phần tử nút đăng nhập thay vì g-signin. Ngoài ra, hãy chỉ định các lệnh gọi lại thành công và không thành công riêng biệt thay vì một lệnh gọi lại, như trong ví dụ sau:

  <!-- Google+ Sign-in (old) -->
  <div
   class="g-signin"
   data-callback="signinCallback">
  </div>
  

  <!-- Google Sign-in (new) -->
  <div
   class="g-signin2"
   data-onsuccess="onSignIn"
   data-onfailure="onSignInFailure">
  </div>
  
 • Thay vì một trình xử lý gọi lại, hãy xác định các trình xử lý thành công và không thành công, như trong ví dụ sau:

  // Google+ Sign-in (old)
  function signinCallback(authResult) {
   if (authResult['status']['signed_in']) {
    // Handle successful sign-in
   } else {
    // Handle sign-in errors
    console.log('Sign-in error: ' + authResult['error']);
   }
  }
  

  // Google Sign-in (new)
  function onSignIn(googleUser) {
   // Handle successful sign-in
  }
  function onSignInFailure() {
   // Handle sign-in errors
  }
  
 • Những thay đổi này sẽ cập nhật phạm vi mặc định của bạn thành profile email openid. Bạn có thể lấy thông tin hồ sơ cơ bản của người dùng, chẳng hạn như tên, địa chỉ email và URL ảnh chụp như sau:

  // Google Sign-in (new)
  function onSignIn(googleUser) {
   let profile = googleUser.getBasicProfile();
   let fullName = profile.getName();
   let email = profile.getEmail();
   let imageUrl = profile.getImageUrl();
  }
  

Di chuyển nút đăng nhập được kết xuất động

Nếu bạn đã đưa nút Đăng nhập bằng Google+ vào trang của mình bằng cách gọi gapi.signin.render(), hãy thực hiện các thay đổi sau:

 • Khi bạn chỉ định mã ứng dụng khách trong thẻ <meta>, thuộc tính data- hoặc đối tượng tham số, hãy thay đổi chuỗi clientid thành client_id, như trong ví dụ sau:

  <!-- Google+ Sign-in (old) -->
  <meta name="google-signin-clientid" content="YOUR_CLIENT_ID">
  

  <!-- Google Sign-in (new) -->
  <meta name="google-signin-client_id" content="YOUR_CLIENT_ID">
  
 • Hiển thị nút đăng nhập bằng gapi.signin2.render() thay vì gapi.signin.render(), như trong ví dụ sau:

  // Google+ Sign-in (old)
  gapi.signin.render('myButton', additionalParams);
  

  // Google Sign-in (new)
  gapi.signin2.render('myButton', additionalParams);
  
 • Thay vì một trình xử lý gọi lại, hãy xác định các trình xử lý thành công và không thành công, như trong ví dụ sau:

  // Google+ Sign-in (old)
  function signinCallback(authResult) {
   if (authResult['status']['signed_in']) {
    // Handle successful sign-in
   } else {
    // Handle sign-in errors
    console.log('Sign-in error: ' + authResult['error']);
   }
  }
  

  // Google Sign-in (new)
  function onSignIn(googleUser) {
   // Handle successful sign-in
  }
  function onSignInFailure() {
   // Handle sign-in errors
  }
  

Những thay đổi này sẽ cập nhật phạm vi mặc định của bạn thành profile email openid. Bạn có thể lấy thông tin hồ sơ cơ bản của người dùng bằng phương thức getBasicProfile().

Di chuyển quy trình đăng nhập bắt đầu bằng JavaScript

Nếu bạn đã bắt đầu quy trình đăng nhập bằng lệnh gọi tới gapi.auth.signIn() khi người dùng nhấp vào nút đăng nhập, hãy thực hiện các thay đổi sau:

 • Khi bạn chỉ định mã ứng dụng khách trong thẻ <meta>, thuộc tính data- hoặc đối tượng tham số, hãy thay đổi chuỗi clientid thành client_id, như trong ví dụ sau:

  <!-- Google+ Sign-in (old) -->
  <meta name="google-signin-clientid" content="YOUR_CLIENT_ID">
  

  <!-- Google Sign-in (new) -->
  <meta name="google-signin-client_id" content="YOUR_CLIENT_ID">
  
 • Sử dụng gapi.auth2.attachClickHandler() để bắt đầu quy trình đăng nhập khi nhấn một nút, như trong ví dụ sau:

  // Google+ Sign-in (old)
  var signinButton = document.getElementById('signinButton');
  signinButton.addEventListener('click', function() {
   gapi.auth.signIn(additionalParams);
  });
  

  // Google Sign-in (new)
  auth2 = gapi.auth2.init();
  auth2.attachClickHandler('signinButton', additionalParams, onSignIn, onSignInFailure);
  
 • Thay vì một trình xử lý gọi lại, hãy xác định các trình xử lý thành công và không thành công, như trong ví dụ sau:

  // Google+ Sign-in (old)
  function signinCallback(authResult) {
   if (authResult['status']['signed_in']) {
    // Handle successful sign-in
   } else {
    // Handle sign-in errors
    console.log('Sign-in error: ' + authResult['error']);
   }
  }
  

  // Google Sign-in (new)
  function onSignIn(googleUser) {
   // Handle successful sign-in
  }
  function onSignInFailure() {
   // Handle sign-in errors
  }
  

Những thay đổi này sẽ cập nhật phạm vi mặc định của bạn thành profile email openid. Bạn có thể lấy thông tin hồ sơ cơ bản của người dùng bằng cách gọi phương thức getBasicProfile().

Di chuyển quy trình kết hợp phía máy chủ

Nếu bạn đã sử dụng API JavaScript để thu thập mã uỷ quyền một lần để truyền đến máy chủ của mình, hãy thực hiện các thay đổi sau:

 • Thay đổi phạm vi từ https://www.googleapis.com/auth/plus.login thành profile.

 • Sử dụng phương thức gapi.auth2.grantOfflineAccess() với hàm callback hiện có, như trong ví dụ sau:

  <!-- Google+ Sign-in (old) -->
  <div class="g-signin"
   data-scope="https://www.googleapis.com/auth/plus.login"
   data-clientid="YOUR_CLIENT_ID"
   data-redirecturi="postmessage"
   data-accesstype="offline"
   data-callback="signInCallback">
  </div>
  

  // Google Sign-in (new)
  auth2 = gapi.auth2.init({
   client_id: 'YOUR_CLIENT_ID',
   scope: 'profile'
  });
  
  ...
  
  auth2.grantOfflineAccess().then(signInCallback);
  

Nếu bạn cũng cần quyền truy cập vào email của người dùng đó, hãy thêm email vào tham số phạm vi.