YouTube API 服務服務條款 (EMEA)

注意事項:新版《遵守 YouTube 開發人員政策》指南提供了相關指南和範例,可協助您確保 API 用戶端符合 YouTube API 服務條款政策 (API 服務條款) 的特定部分。本指南提供深入說明 YouTube 如何落實 API 服務條款的特定部分,但不會取代任何現有的文件。

YouTube 服務Neemhet regelmatig 門 en zorg ervoor dat uhet begrijpt. U kunt zich abonneren op de RSS Feed voor wijzigingsgeschiedenis om op de hoogte te raken van van zijzigingen in de YouTube API Services Servicevoorwaarden. BigQuery

Het 商店 en bevorderen van de groei van de YouTube-gemeenschap van makeers, kijkers, content rechthebbenden en adverteerders is erg belangrijk voor ons. Wij bieden de YouTube API Services om ontwikkelaars in staat te stellen om ervaringen te creëren die waarde toevoegen aan het ecosysteem van YouTube en zijn gebruikers. Indien uw Implementatie in strijd 符合 YouTube API Services Servicevoorwaarden of een negatief performance heeft op de YouTube-gemeenschap, kunnen us beperkingen en verboden opleggen op uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services.

Bedankt
- YouTube API 服務團隊敬上

《YouTube API Services Servicevoorwaarden》

Bedankt voor uw 對 YouTube API 服務中的服務有所干擾。De YouTube API Services (zoals hieronder uiteengezet) worden u aangeboden 門 YouTube LLC, gevestigd te 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066 (「YouTube」、「wij」、「ons」的「onze」te noemen)。Deze YouTube API Services Servicevoorwaarden (「Servicevoorwaarden」) 是 een juridisch 說明文件 waaraan u zich te allen tijde dient te houden bij de toegang tot of hist gebruik van de YouTube API Services. Onder de "YouTube API Services" wordt verstaan (i) de YouTube API Services (bijv. 1. Doorhet bezoeken en gebruik van de YouTube API Services in ruil voor Het ontvangen van de voordelen van de YouTube API Services aangeboden 門 YouTube

 1. BegrippenDeze gedefinieerdetermen zullen de volgende betekenissen Hebben:

  1. Onder gezamenlijke zeggenschap staat van YouTube 公司:Aangesloten entiteiten Wordt verstaan een entiteit 介面 (間接) 間接 zeggenschap uitoefent, waarover zeggenschap wordt uitgeoefend, inder gezamenlijke zeggenschap staat van YouTube, waaronder Google Inc.
  2. 來自 API 用戶端 Wordt verstaan een 網站的 Softwareapplicatie (inclusief een mobiele applicatie) ontwikkeld 門 u, die toegang biedt tot of gebruik maakt van de YouTube API Services.
  3. Onder Ontwikkelaarsbeleid 文字 verstaanhet beleid 符合 betrekking tot de YouTube API Services timeeel te vinden op https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies waaraan u en uw API Client(s) dienen te voldoen, naast alle and )
  4. Persoonsgegevens Heeft de betekenis die aan die terms in egeven at Nationale Wetten van EU Lidstaten welke een Implementatie zijn van de Europese Dataprotectie Richtlijn 95/46/EC zoals van tijd tot tijd kan wordge .
  5. Onder YouTube Merkeigenschappen wordt verstaan de Handelsnamen, merken, dienstmerken, logo's, domeinnamen en Andere onderscheidende merkeigenschappen van YouTube.
  6. 來自 YouTube Merkrichtlijnen 的字符 vert verstaan de YouTube API Services Merkrichtlijnen timeeel te vinden op https://developers.google.com/youtube/terms/branding-guidelines
  7. Onder YouTube Vertrouwelijke Informatie wordt verstaan enige informatie van YouTube of the haar Aangesloten entiteiten aan u verstrekt in verbandmet uw bezoek aan of gebruik van de . 2012 年,以較底均衡的信息
  8. Onder 的 YouTube Ontwikelaarswebsite 文字 verstaan de ontwikkelaarswebsite van YouTube inclusief de webpagina's die justeel te vinden zijn op https://developers.google.com/youtube
  9. YouTube 上 YouTube Richtlijnen YouTubetkrichtlijnen 的 YouTube 作品。
  10. 來自 YouTube Voorwaarden Wordt verstaan de YouTube Servicevoorwaarden timeeel te vinden op https://www.youtube.com/t/terms
 2. De Overeenkomst:

  2.1 Onderdelen van de OvereenkomstDe Overeenkomst bestaat uithet volgende:

  1. deze Servicevoorwaarden;
  2. Hetikkelaarsbeleid;
  3. de YouTube Richtlijnen;
  4. de Referenties aan u en uw API 用戶端(toegewezen) Google 的 YouTube 廣告;
  5. de Google Software Principes, timeeel te vinden op http://www.google.com/corporate/software_principles.html;英文
  6. YouTube Voorwaarden

  2.2 GebruiksvoorwaardenLees voordat u de YouTube API Services opent of gebruikt, de documenten waaruit de Overeenkomst bestaat zorgvuldig 門 en zorg ervoor dat u deze begrijpt. Indien u niet akkoord gaat 與 een onderdeel van de Overeenkomst, heeft u niet onze toesteming voor Het openen of gebruiken van de YouTube API Services.

  2.3 Wijziging van de OvereenkomstYouTube kan de Servicevoorwaarden of andere documenten waaruit de Overeenkomst bestaat te allen tijde wijzigen. YouTube zal wijzigingen in de Servicevoorwaarden bekendmaken 影響 de de wijzigingen te plaatsen op https://developers.google.com/youtube/terms/revision-history (of een opvolgende URL) 和 YouTube zal u schriftelijk 在 kennis brengenor ) 930YouTube Zal u op de hoogte brengen van de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen, de wijzigingen zijn nietmet terugwerkende kracht van toepassing en zullen niet eerder dan 30 dagen in dEchter, wijzigingen die specifiek betrekking Hebben op een nieuwe functionaliteit of wijzigingen aangebracht om juridische redenen kunnen onmiddellijk na kennisgeving in werking treden. Als u niet instemt in de eige wijziging in de Overeenkomst, dient u de Overeenkomst op te zeggen. YouTube Zal u informationeren over uw opzeggingsrecht en hoe u dat moet doen. Als u niet uitdrukkelijk beëindigt, zullen de de voortdurende toegang tot of gebruik van de YouTube API Services service u of uw API Client(s), inclusief uw voortdurende ontwikkelingsactiviteiten) )

  2.4 Voorrang.Didi

 3. Toegestane toegang tot en gebruik van de YouTube API 服務

  3.1 Vanving van de Overeenkomst,為

  3.2 Niet-bevoegde 人物。

  3.3 Aanvaarding namens Anderen。YouTube 服務

 4. 網域註冊管理機構。Om de YouTube API Services te openen en gebruiken kunt u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken (zoals identificatie- of contactgegevens) als onderdeel vanhet registratieproces, als onderdeel van deuend ew ew ew ew ewende我們用 kunnen de informatie bewaren tot de de niet meer nodig Hebben, bijvoorbeeld voorcontractuele doeleinden en integriteitsbewaking. Ons Privacybeleid, timeeel te vinden op https://www.google.com/policies/privacy/

 5. 任天堂廂型的管家

 6. API 用戶端和 APIYouTube mag te allen tijde en zonder kennisgeving aan u toezicht houden op uw API Clientss en deze beoordelen en inspecteren, en uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services toezien en Controlerenen en )

 7. Gebruikersprivacy API 用戶端Zonder af te doen aan Artikel 5 (Naleving van ustten), voldoet u aan alle van toepassing zijnde privacywetten en -voorschriften, waaronder die regelgevingen die Persoonsgegevens toepassen.

 8. 信仰。中,

 9. Kennisgevingen aan gebruikers.

  9.1 Venreiste kennisgeving。

  1. Als u voor uw API-client(s) gebruikmaakt van een YouTube API 服務 waarmee 公證影片

   'Door op 'Uploaden' te klikken, geeft u aan dat de content die u uploadt in overeenstemming is de de Servicevoorwaarden van YouTube (inclusief de Communityrichtlijnen van YouTube), zoals vermeld op [voeg de juistpara de to uideaf)Zorg dat u geen inbreuk maakt op de auteursrechten of privacy van Anderen.

   Als de upload wordt uitgevoerd op een computercomputer of een ander niet-mobiel apparaat, is is de relevante URL https://www.youtube.com/t/termsAls de upload wordt uitgevoerd op een mobiel apparaat, is de relevante URL http://m.youtube.com/terms

  2. 離線。

  3. Als uw API-client (of een deel daarvan)同志Elke Op kinderen gerichte API-client die bij Google wordt gemeld, volgens artikel III.J.2.b vanhet Beleid voor ontwikkelaars of Anderszins, wordt hier een Bekende op kinderen gerichte API-client 基因體。Ook (b) 字符 YouTube API-schrijfbewerkingen (包括包容、人財人 pertkt tot, content contenten, reageren enplaylist maken/delen) Do gebruikers van een Bekende op kinderen gerichte API-client niet geïmplementee )Raadpleeg voor meer informatie artikel III.J (Op kinderen gerichte API-clients) vanhet Beleid voor ontwikkelaars.

  4. 。嗨!vindt u meer informatie over hoe u bepaalt of uw content uw 內容 voor kinderen is gemaakt.

  9.2 Kennisgeving aan Europe ebruikers.Vov gebruikers in de Europese Unie dienen u en uw API Client(s) te voldoen aanhet EU Beleid inzake Gebruikerstoestemming, fasteel te vinden op http://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html

 10. Merkeigenschappen en toewijzing.

  10.1 Licentieverlening.YouTube verleent u een 汽水

  10.2 Beperkingen.Alle gebruik van de YouTube Merkeigenschappen (waaronder bijbehorendegoodwill) komt ten goede van YouTubeU wijst onherroepelijk aan YouTube alle rechten, titels en belangen toe die u verkrijgt uit de YouTube Merkeigenschappen. U zult op geen enkel time de geldigheid van de YouTube Merkeigenschappen of hun registratie aanvechten ofandere helpen deze aan te vechten (behalve voor zover u dat recht bij Wet niet ente en ){/3}

  10.3 Toeschrijving.Alle API 用戶端 dienen behoorlijke toeschrijving te bieden in overeenstemming meet de YouTube Merkrichtlijnen en deze Servicevoorwaarden (Indien van toepassing) bij Het gebruiken van de YouTube Merkeigenschappen. YouTube behoudt zichhet recht voor om te bepalen of uw toeschrijving(en) en Weergave van de YouTube Merkeigenschappen voldoen aan de YouTube Merkrichtlijnen en deze Servicevoorwaarden. YouTube behoudt zichhet recht voor om te allen tijde uw licentie om de YouTube Merkeigenschappen Weer te geven te beëindigen.

 11. Eigendomsaanduidingen:在 tet geval dergelijke aanduidingen niet verschijnen op of niet worden verstrekt in de YouTube API Services, gaat u akkoord om dergelijke kennisgevingen Weer te geven, overeenkomstig de YouTube Merkrichtlijnen, voor to voor to voor

 12. Rechten van derden。UI

 13. Publiciteit:YouTube mag gebruik maken van de naam van uw bedrijf of organisatie (of persoonlijke naam bij personen), logo'n在這裡輸入文字。U mag geen openbare verklaringen afleggen die betrekkinghebben op uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services, die een partnerchap 我們見證了 YouTube Suggereren 的贊助

 14. YouTube API 服務:Wijziging van de。

  14.1 Recht om te wijzigen:YouTube 是 steed aan Hetngoveren en als onderdeel van deze voortdurende innovatie kan YouTube te allen tijde en zonder kennisgeving of aankondiging enig 邀請對象 API vanYouTube Zal proberen om u een redelijke waarschuwing vooraf te geven of een vooraankondiging te doen.

  14.2 Wijzigingen 遇到 terugwerkende kracht。YouTube 服務即將在 YouTube 上進行

  14.3 Bijzondere voorwaarden:Bijzondere voorwaarden zijn van toepasspass op bepaalde versies van de YouTube API Services die worden geïdentificeerd als "Subject API Services" op https://developers.google.com/youtube/terms/subject-api-services。YouTube Zal redelijke inspanningen doen om de Softwarecode voor de Subject API Services te Handhaven voor een jaar vanaf 2017 年 2 月 10 日,

  1. tenzij YouTube bij 濕式 betrekking 的 rechterlijk 斜角 derden (inclusief wijzigingen in de wet of betrekkingen) verplicht 是 om die wijzigingen eerder aan te brengen;
  2. 設定
  3. behalve voor eigenschappen opgenomen in de Subject API Services die niet of niet meer beschikbaar zijn op of via YouTube producten, diensten, appalicies of Websites (bijv. www.youtube.com, YouTube mobiele applicatie), meet uitzondering

  Na 10 februari 2017 kan YouTube de Subject API Services aanpassen of stopzetten, overeenkomstig Artikel 14.1 en 14.2hierboven.

 15. Verbruik 配額。YouTube 的 kan te allen tijde een quotum vaststellen voor Het verbruik van YouTube API Services,開發人員YouTube Kan aanvullende vereisten vaststellen die betrekkinghebben ophet verbruik, bijvoorbeeld inhetikkelaarsbeleid.

 16. 基因植入式避孕器。

  16.1 大綱。。Conform de overeenkomst tussen u en YouTube, behoudt u alle rechten op, titel, belangen en eigendom van uw API 用戶端, 認識 uitzondering van enig YouTube Eigendom.

  16.2 Gen Andere rechten。Met uitzondering van de uitdrukkelijk in de Overeenkomst vermelde rechten, verleent YouTube u geen andere rechten of licenties op (hetzij uitdrukkelijk, impliciet, uit hoofde van Het estopere) )

  16.3 內容由 chch op oc octrooien 的內容產生而成。。Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend, zijn voorbehouden aan YouTube.

 17. Niet-exclusief:De Overeenkomst 是 enen niet-exclusieve overeenkomst。U erkent en aanvaardt dat YouTube en haar Aangesloten entiteiten website, 應用程式

 18. Vertrouwelijkheid。YouTube 的和平組織。

 19. 擔保免責事項。

  19.1 Navingving van de OvereenkomstIederepartij garandeert deandere dat zij redelijke deskundigheid en zorg zal gebruiken bij Het nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

  19.2 吉他提神。Geen voorwaarden 和 eenre bepalingen zijn van toepasspass op een dienst, Software, of the Diereten edel en 的 Eleten goederen 的 YouTube

  19.3 Aanvullende 免責聲明。Onderworpen aan Artikel 20.1(a) (Aansprakelijkheidsbeperking) zijn alle impliciete voorwaarden,andere voorwaarden (waaronder alle impliciete voorwaarden re bererekining t )來自 bijzonder niet dat 的 haar Aangesloten entiteiten garanderen u YouTube 影片:

  1. de YouTube API Services zullen voldoen aan uw eisen;
  2. de YouTube API Services ononderbroken, tijdig, beveiligd of storagesvrij zullen zijn;
  3. de YouTube API Services nauwkeurig, betrouwbaar, volledig, voortdurend ofanders geldig zullen zijn;
  4. enige fouten in de werking ofaaliteit van enig 開銷 van de YouTube API Services, waaronder Software, code, inhoud (包括多元語音媒體內容, gegevens, ondersteuning of iets anders wat aan u en uw API Client(s) geleverd wordt )

  19.4 基矽外團乾燥。Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, onderworpen aan Artikel 20.1(a)(ii), zal geen advies in informatie, zowel schriftelijk als mondeling, do u ontvangen van YouTube, Haar Aangeslotenenten 20.2033

  19.5 API-gegevens。YouTube 為 een aanbieder van 託管服務 死同志API-gegevens worden 門 u u uw API Client

  19.6 Diensten van derden。Daarnaast kunnen de YouTube API Services 連結 naar externe website en online diensten bevatten die niethet eigendom zijn van YouTube《bebeerd worden. YouTube Heeft geen Controle over en ememt geen veran Twoordelijk op zich voor dergelijke sites en online diensten.

 20. 《Beperking van Aansprakelijkheid》

  20.1 柏柏人

  1. 《perze deeenkomst zal de aansprakelijkheid van elk van departijen uitsluiten of beperken voor》中的小姐:

   1. dood of persoonlijk Letel als gevolg van nalatigheid van één van departijen of hun bedienden, werknemers 代理程式;
   2. 詐欺詐欺 voorstell van zaken;
   3. verplichtingen op grond van Artikel 21 (Vrijwaring);屬於
   4. zaken die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

  20.2 Aanvullende beperkingen.

 21. 《Vrijwaring》。YouTube 創作者

  1. de toegang tot of Het gebruik van de YouTube API Services home u, degenen die namens u Handelen, uw API Clients of enige van uw gebruikers;
  2. daadwerkelijke of vermeende schending van de Overeenkomst (of een deel daarvan) door u, degenen die namens u handelen, uw API Client(s) of enige van uw gebruikers, inclusief daadwerkelijke of vermeende schending van rechten van derden (waaronder enig intellectuele eigendoms- of ander eigendomsrecht, vertrouwelijkheid, privacyrecht en publicatierecht); of
  3. 工程

  YouTube kan geheel naar eigen goeddunken ervoor kiezen om u aan te wijzen voor de verdediging van de Vordering waarvoor u verplicht bent om YouTube en haar Aangesloten entiteiten te vrijwaren utikwaren 5 )Indien de verdediging of schikking do u is opgenomen, kan YouTube op iederer daarna haar eigen Consultur aanwijzen (op eigen kosten); of kan YouTube de verdediging en schikking van een dergelijke Vordering overnemenU stemt ermee in een dergelijke Vordering niet te schikken zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van YouTube. Beide partijen zullen redelijke ondersteuning bieden aan de ander, zoals nodig kan zijn om een betreffende Vordering te verdedigen.

 22. Rechterlijke maatregelen。德國的本公司Dienovereenkomstig gaat u akkoord dat YouTube gerechtigd zal zijn om voorlopig of 永久亮相

 23. 上訴。。。

 24. Beëindiging

  24.1 Beilindiging u.U kunt uw usttelijke overeenkomst 與 YouTube te allen tijde beëindigen 大門 uw toegang tot of gebruik van de YouTube API Services te ze tenU hoeft YouTube niet specifiek in kennis te stellen wanneer u uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services stopzet, tenzij anderszins vereist 門 YouTube

  24.2 YouTube 的大門尼基根絡Mogelijk moeten wij bijvoorbeeld genoemde rechten rechten uitoefenen in gevallen waarin u tekort komt in de nakoming van deze Overeenkomst, rechterlijk bevel, als we geloven d er 4. 4.Hoewel wij zullen proberen u hiervan op redelijke termijn kennis te geven, zijn wij daartoe niet verplicht.

  24.3 效果 van de beëindigingBigQueryOp verzoek van YouTube zult u de verwijdering van alle YouTube API Services (inclusief alle API-gegevens) en YouTube Vertrouwelijke Informatie die u in uw bezit hebt of die u beheert, schriftelijk )在 YouTube 上

  24.4 Beëindiging van ondersteuning of aanpassingsinspanningen.索引

  24.5 Gegen verplichting om te leveren.YouTube 是 op geen enkele wijze verplicht om de YouTube API Services te leveren。他

  24.6 Vobesttana.,在