YouTube API サービス利用規約(EMEA)

注: YouTube デベロッパー ポリシーに準拠するには、YouTube API サービスの利用規約ポリシー(API TOS)の特定の部分に API クライアントが準拠するようにするためのガイダンスと例が記載されています。このガイドには、YouTube が API TOS の一部をどのように適用しているかについての情報を提供しますが、既存のドキュメントを置き換えるものではありません。

De volgende YouTube API Services Servicevoorwaarden is een juridisch document waaraan u zich dient te houden bij de toegang tot of het gebruik van de YouTube API Services. Neem het regelmatig door en zorg ervoor dat u het begrijpt. U kunt zich abonneren op de RSS フィード voor wijzigingsgeschiedenis om op de hoogte te raken van wijzigingen in de YouTube API Services Servicevoorwaarden. Bij het doornemen van de volgende YouTube API サービス hieronder en door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de YouTube API Services, dient u het volgende in gedachten te houden:

HetЦeren en bevorderen van de groei van de YouTube-gemeenschap van makers, kijkers, content rechthebbenden en adverteerders is erg belangrijk voor ons. Wij bieden de YouTube API Services om ontwikkelaars in staat te stellen om ervaringen te creëren die waarde toevoegen aan het ecosysteem van YouTube en zijn gebruikers. strijd における Indien uw の実装は、een negatief impact heeft op de YouTube-gemeenschap, kunnen we beperkingen en verboden opleggen op uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services.

Bedankt
—Het YouTube API サービス チーム

YouTube API サービス サービス

Bedankt voor uw interesse in de YouTube API Services. De YouTube API Services (zoals hieronder uiteengezet) worden u aangeboden door YouTube LLC, gevestigd te 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066(「YouTube」、「wij」、「ons」、「onze」te noemen)。Deze YouTube API Services Servicevoorwaarden(以下「Servicevoorwaarden」)は、een juridisch document waaraan u zich te allen tijde dient te houden bij de toegang tot of het gebruik van de YouTube API Services です。「YouTube API サービス」単語 verstaan (i) de YouTube API サービス(bijv. YouTube Data API service en YouTube Reporting API service, beschikbaar gesteld door YouTube, waaronder die YouTube API Services (zoals hieronder gedefinieerd), (ii) documentatie, informatie, gegevens,materialen, voorbeDoor het bezoeken en gebruik van de YouTube API Services en in ruil voor het ontvangen van de voordelen van de YouTube API Services aangeboden door YouTube, verklaart u zich akkoord meet de Overeenkomst (zoals hieronder uiteengezet)。

 1. Begrippen。Deze gedefinieerde termen zullen de volgende betekenissen hebben:

  1. Onder Aangesloten entiteiten wordt verstaan een entiteit die direct of indirect zeggenschap uitoefent, waarover zeggenschap wordt uitgeoefend, of onder gezamenlijke zeggenschap staat van YouTube, waaronder Google Inc.
  2. Softwareapplicatie(inclusief een mobiele applicatie)の Onder API Client ウェブサイト(英語), ontwikkeld door u, die toegang biedt tot of gebruik maakt van de YouTube API Services.
  3. Onder Ontwikkelaarsbeleid wordt verstaan het beleid meet betrekking tot de YouTube API Services momenteel te vinden op https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies waaraan u en uw API Client(s) dienen te voldoen and reast van API Services
  4. Persoonsgegevens heeft de betekenis die aan die term is gegeven in Nationale wetten van EU Lidstaten welke een Implementatie zijn van de Europese Dataprotectie Richtlijn 95/46/EC zoals van tijd tot vergevangen, kan worden
  5. Onder YouTube Merkeigenschappen wordt verstaan de handelsnamen, merken, dienstmerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende merkeigenschappen van YouTube.
  6. YouTube Merkrichtlijnen wordt verstaan de YouTube API Services Merkrichtlijnen momenteel te vinden op https://developers.google.com/youtube/terms/branding-guidelines
  7. Onder YouTube Vertrouwelijke Informatie wordt verstaan enige informatie van YouTube of haar Aangesloten entiteiten aan u verstrekt in verband meet uw bezoek aan of gebruik van de YouTube API Services, maar exclusief informatie die vez
  8. Onder YouTube Ontwikelaarswebsite wordt verstaan de ontwikkelaarswebsite van YouTube inclusief de webpagina's die momenteel te vinden zijn op https://developers.google.com/youtube
  9. Onder YouTube Richtlijnen wordt verstaan de Richtlijnen of andere documentatie gepubliceerd op de YouTube Ontwikkelaarswebsite inclusief de YouTube Merkrichtlijnen.
  10. Onder YouTube Voorwaarden wordt verstaan de YouTube Servicevoorwaarden momenteel te vinden op https://www.youtube.com/t/terms.
 2. De Overeenkomst。

  2.1 Onderdelen van de Overeenkomst。De Overeenkomst bestaat uit het volgende:

  1. deze Servicevoorwaarden。
  2. het Ontwikkelaarsbeleid
  3. de YouTube Richtlijnen
  4. API Client(s) toegewezen door YouTube of Google
  5. de Google Software Principes, momenteel te vinden op http://www.google.com/corporate/software_principles.html、ja
  6. De YouTube Voorwaarden です。

  2.2 Gebruiksvoorwaarden。Lees voordat u de YouTube API Services opent of gebruikt, de documenten waaruit de Overeenkomst bestaat zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt. Indien u niet akkoord gaat Meet een onderdeel van de Overeenkomst, heeft u niet onze toestemming voor het openen of gebruiken van de YouTube API Services.

  2.3 Wijziging van de Overeenkomst。YouTube kan de Servicevoorwaarden of andere documenten waaruit de Overeenkomst bestaat te allen tijde wijzigen. YouTube zal wijzigingen in de Servicevoorwaarden bekendmaken door de wijzigingen te plaatsen op https://developers.google.com/youtube/terms/revision-history(of een opvolgende URL)、en YouTube zal u schriftelijk in kennis brengenYouTube zal u op de hoogte brengen van de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen, de wijzigingen zijn nietmet terugwerkende kracht van toepassing en zullen niet eerder dan 30 kend making na red dagenEchter, wijzigingen die specifiek betrekking hebben op een nieuwe functioniteit of wijzigingen aangebracht om juridische redenen kunnen onmiddellijk na kennisgeving in werking treden. Als u niet instemt meet enige wijziging in de Overeenkomst, dient u de Overeenkomst op te zeggen.(アルズ ウ ニート インスティムトが enige wijziging in de Overeenkomst, dient u de Overeenkomst op te zeggen.)YouTube zal uinformationeren over uw opzeggingsrecht en hoe u dat moet doen. Als u niet uitdrukkelijk beëindigt, zullen de voortdurende toegang tot of gebruik van de YouTube API Services door u of uw API Client(s), inclusief uw voortdurende ontwikkelingsactiviteiten meet betrekkeling API

  2.4 Voorrang。Indien er sprake is van strijdigheid tussen deze Servicevoorwaarden en andere documenten waaruit de Overeenkomst bestaat meet betrekking tot de YouTube API Services, dan hebben deze Servicevoorwaarden voorrang.

 3. Toegestane toegang tot en gebruik van de YouTube API Services.

  3.1 Naleving van de Overeenkomst。YouTube API Services (of trachten te openen) Client(i) te allen tijde voldoen aan de Overeenkomst bij het openen of gebruiken van de YouTube API Services;YouTube kan uw toegang tot of gebruik van ieder deel van de YouTube API Services (inclusief Referentie aan u toegewezen door u of uw API Client(s)) opschorten of beëindigen, aanvullende vereisten en beperkingen oplegomgen, of debruik van ieder deel van de YouTube API Services

  3.2 Niet-bevoegde ペルソナ。YouTube API サービス - YouTube API サービス

  3.3 名前と名前の収集。Indien u de YouTube API Services gebruikt namens iemand anders (zoals een werkgever), verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om die persoon of entiteit te binden aan de Overeenkomst en door de Overeenkomst te ansuarden

 4. レジストリ。Om de YouTube API Services te openen en gebruiken kunt u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken (zoals identificatie- of contactgegevens) als onderdeel van het registratieproces, of YouTube API to YouTube API to kunt uwWe kunnen de informatie bewaren tot we deze niet meer nodig hebben, bijvoorbeeld voor consultuele doeleinden en integriteitsbewaking. Ons Privacybeleid, momenteel te vinden op https://www.google.com/policies/privacy/, licht toe hoe wij uw Persoonsgegevens behandelen en uw privacy beschermen wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt in het en kader van サービス

 5. YouTube API Services niet openen of gebruiken op een manier die dergelijke wetten. Zonder het voorgaande te beperken, zult u niet distribueren of toegang bieden aan uw API Client(s) op een manier die die op een manier die die to exportcontrole- ofhandelswetten van de Verenigde Staten.

 6. API クライアント(英語)YouTube mag te allen tijde en zonder kennisgeving aan u toezicht houden op uw API Client(s) en deze beoordelen en inspecteren, en uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services toezien omen controleren,

 7. Gebruikersprivacy と API クライアント。Zonder af te doen aan Artikel 5 (Naleving van wetten), voldoet u aan alle van toepassing zijnde privacywetten en -voorschriften, waaronder die regelgevingen die Persoonsgegevens toepassen. Iedere API Client zal zich houden aan een gepubliceerd privacybeleid en zal deze verstrekken, welke duidelijk en nauwkeurig aan zijn gebruikers beschrijft welke gebruikersinformatie u en

 8. おめかしする。YouTube API Client(s) gegevens mogen inzien of gebruiken, zullen u en uw API Client(s) uzelf en anderen die namens uhandelen verplichten om passende administratieve, organisatorischeni

 9. Kennisgevingen aan gebruikers です

  9.1 Vereiste ケンニスゲビング。

  1. Als u voor uw API-client (s) gebruikmaakt van een YouTube API-service waarmee gebruikers video's kunnen uploaden naar website, apps, services of producten van YouTube, moet op het scherm of venster waarop de eindgebruiker

   'Door op 'Uploaden' te klikken, geeft u aan dat de content die u uploadt in overeenstemming is meet de Servicevoorwaarden van YouTube (inclusief de Communityrichtlijnen van YouTube), zoals vermeld op [voeg de juiste URL de paragenafde paragenafate ue u]Zorg dat u geen inbreuk maakt op de auteursrechten of privacy van anderen.」

   Als de upload wordt uitgevoerd op eendesktopcomputer of een ander niet-mobiel apparaat, は関連する URL https://www.youtube.com/t/terms です。Als de upload wordt uitgevoerd op een mobiel apparaat, は関連する URL http://m.youtube.com/terms です。

  2. Opbased van Artikelen 9.1(iii) en (iv) hieronder moeten API-client(s) waarmee gebruikers video's kunnen uploaden naar website, apps, services of producten van YouTube, iedere gebruiker de optie bieden om de video's he t uploaden YouTube

  3. Als uw API-client (of een deel daarvan) kinderen target of op kinderen gericht is (zoals gedefinieerd volgens de toepasselijke wet(ten), inclusief de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) en de Europese daarvan)Elke Op kinderen gerichte API-client die bij Google wordt gemeld, volgens artikel III.J.2.b van het Beleid voor ontwikkelaars of anderszins, wordt hier een Bekende op kinderen gerichte API-client genoemd. Ook (b) worden YouTube API-schrijfbewerkingen (inclusief, maar niet beperkt tot, content uploaden, reageren en シャル maken/delen) door gebruikers van een Bekende op kinderen gerichte API-client niet ge 取られ手窓口のRaadpleeg voor meer informatie Artikel III.J(Op kinderen gerichte API-clients)van het Beleid voor ontwikkelaars.

  4. Als uw API-client geen Op kinderen gerichte API-client op kinderen gerichte API-client - j en vo qui en or qui en ve en ve en ve en ve en ve en ve en ve en ve en quitHier vindt u meer informatie over hoe u bepaalt of uw content voor kinderen is gemaakt.

  9.2 ヨーロッパにおけるケニスゲビング(Kennisgeving aan Europese)の創作活動。Voor gebruikers in de Europese Unie dienen u en uw API Client(s) te voldoen aan het EU Beleid inzake Gebruikerstoestemming, momenteel te vinden op http://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html

 10. Merkeigenschappen en toewijzing。

  10.1 ライセンティエバレン。YouTube verleent u een persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare, niet-sublicentieerbare, niet-exclusieve, Herroepelijke en beperkte licentie om YouTube Merkeigenschappen weer te geven,

  10.2 Beperkingen。Alle gebruik van de YouTube Merkeigenschappen (waaronder bijbehorende goodwill) komt ten goede van YouTube. U wijst onherroepelijk aan YouTube alle rechten, titels en belangen toe die u verkrijgt uit de YouTube Merkeigenschappen. U zult op geen enkel moment de geldigheid van de YouTube Merkeigenschappen of hun registratie aanvechten of andere helpen deze aan te vechten (behalve voor zover u dat recht bij wet niet kunt opgeven)

  10.3 トーシュライビング。Alle API Clients dienen behoorlijke toeschrijving te bieden in overeenstemming meet de YouTube Merkrichtlijnen en deze Servicevoorwaarden (indien van toepassing) bij het gebruiken van de YouTube Merkeigenschappen. YouTube behoudt zich het recht voor om te bepalen of uw toeschrijving(s) en weergave van de YouTube Merkeigenschappen voldoen aan de YouTube Merkrichtlijnen en deze Servicevoorwaarden. YouTube behoudt zich het recht voor om te allen tijde uw licentie om de YouTube Merkeigenschappen weer te geven te beëindigen.

 11. Eigendomsaanduidingen。U zult geen servicevoorwaarden van YouTube of Google of Google of enige links naar of kennisgevingen over die voorwaarden verwijderen, of enig auteursrecht, merk of andere eigendomsaanduiding verwijderen, onleesbaer maken of verandenIn het geval dergelijke aanduidingen niet verschijnen op of niet worden verstrekt via de YouTube API Services, gaat u akkoord om dergelijke kennisgevingen weer te geven, overeenkomstig de YouTube Merkrichtlijnover. van

 12. Rechten van derden ですU en uw API Client(s) zullen geen inbreuk maken op rechten van derden, inclusief intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten, vertrouwelijkheid, privacyrecht of recht ze op publicite en

 13. 公表。YouTube mag gebruik maken van de naam van de naam van uw bedrijf of organisatie(of persoonlijke naam bij personen), productnamen of logo's in presentaencies,marketingmaterialen, klantenenlijsten, financile verslagen, websitevermeldingen als ele van klantenenU verleent aan YouTube en haar Aangesloten entiteiten een niet-exclusieve, onherroepelijke, Royaltyvrije,が記載されたU mag geen openbare verklaringen afleggen die betrekking hebben op uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services, die een Partners chap meet of 後援の ondersteuning door YouTube suggereren, zonder de voordeliftevantevantevantevante sconder de voordelafgaanden beodersteuning door

 14. Wijziging van de YouTube API Services。

  14.1 Recht om te wijzigen。YouTube is steeds aan het Imoveren en als onderdeel van deze voortdurende innovatie kan YouTube te allen tijde en zonder kennisgeving of aankondiging enig average van de YouTube API Services wijzigen ofstopzetten (waaronder enige specific)YouTube zal proberen om u een redelijke waarschuwing vooraf te geven of een vooraankondiging te doen.

  14.2 Wijzigingen と terugwerkende kracht の出会い。in het geval YouTube van plan is om incompatibele wijzigingenmet terugwerkende kracht aan te brengen in de YouTube API Services, zal YouTube een dergelijke wijziging aankondigen op de YouTube Ontwikkelaarswebsite en proberen de softwarecode, in

  14.3 Bijzondere voorwaarden。Bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op bepaalde versies van de YouTube API Services die worden ge identificeerd als "Subject API Services" op https://developers.google.com/youtube/terms/subject-api-services. YouTube zal redelijke inspanningen doen om desoftwarecode voor de Subject API Services te handshake voor een jaar vanaf 10 februari 2017,

  1. tenzij YouTube bij wet, rechterlijk bevel of betrekking meet derden(inclusief wijzigingen in de wet of betrekkingen)verplicht is om die wijzigingen eerder aan te brengen;
  2. tenzij het zou kunnen leiden tot privacy-, veiligheids- of ander risico, of aanzienlijke economische of materiële technologynische last;
  3. behalve voor eigenschappen opgenomen in de Subject API Services die niet of niet meer beschikbaar zijn op of via de YouTube producten, diensten, applicities of website (bijv. www.youtube.com, YouTube mobiele applicatie), meet uitzondering API Services. van de YouTube

  Na 10 februari 2017 kan YouTube de Subject API Services aanpassen of stopzetten, overeenkomstig Artikel 14.1 en 14.2hierboven.

 15. Verbruik en Quota。YouTube kan te allen tijde een quotum vaststellen voor het verbruik van YouTube API Services, zoals toegepast op enige specifieke YouTube API Services-gebruiker of API Client, een categorie gebruikers of API Clients, of alle gebruikers. U en uw API Client(s) zullen niet, en zullen nietpropren om verbruik- of quotabeperkingen te overschrijden of omzeilen. YouTube kan aanvullende vereisten vaststellen die betrekking hebben op het verbruik of quota, bijvoorbeeld in het Ontwikkelaarsbeleid.

 16. Geen impliciete rechten.

  16.1 固有名。Conform de overeenkomst tussen u en YouTube, behouden YouTube, haar Aangesloten entiteiten hun licentiegevers en leveranciers alle rechten op, titels en eigendom van (waaronder alle intellectuele reigendoms)Conform de overeenkomst tussen u en YouTube, behoudt u alle rechten op, titel, belangen en eigendom van uw API Client(s), uitzondering van enig YouTube Eigendom.

  16.2 Geen andere rechten. Met uitzondering van de uitdrukkelijk in de Overeenkomst vermelde rechten, verleent YouTube u geen andere rechten of licenties op (hetzij uitdrukkelijk, impliciet, uit hoofde van het estoppel-begin)

  16.3 コンテンツの複製ライセンス。Zonder af te doen aan het algemene karakter van het vorenstaande worden er geen rechten of licenties verleend op grond van octrooien in het bezit van of beheerd door YouTube of tribu haar Aangesloten entititeAlle rechten die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend, zijn voorbehouden aan YouTube.

 17. Niet-exclusief:De Overeenkomst は een niet-exclusieve overeenkomst です。U erkent en aanvaardt dat YouTube en haar Aangesloten entiteiten website, applicaities, producten of diensten kunnen ontwikkelen of zullen ontwikkelen, die concurreren meet de YouTube API Services of andere producten of diensten, en YouTube e ze ar ze ar ze ar ze ar ze ar tu en chi

 18. Vertrouwelijkheid。YouTube のコミュニケーションは、u en de YouTube API Services kunnen YouTube Vertrouwelijke Informatie bevatten を満たしています。YouTube API Services

 19. 保証は免責条項付き。

  19.1 Naleving van de Overeenkomst. Iedere partij garandeert de andere dat zij redelijke deskundigheid en zorg zal gebruiken bij het nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

  19.2 Geen garanties。Geen voorwaarden, garanties of andere bepalingen zijn van toepassing op een dienst, software, of andere goederen of diensten geleverd door YouTube of haar Aangesloten entiteiten uit hoofde verd van de Overeenkomui, tenzikomui

  19.3 Aanvullende の免責条項。Onderworpen aan Artikel 20.1(a) (Aansprakelijkheidsbeperking) zijn alle impliciete voorwaarden, garanties of andere voorwaarden (waaronder alle impliciete voorwaarden meet betrekking tot bevredigiting tot bevredigiting)haar Aangesloten entiteiten garanderen u in het bijzonder niet dat の YouTube:

  1. de YouTube API Services zullen voldoen aan uw eisen;
  2. YouTube API Services ononderbroken, tijdig, beveiligd of storagesvrij zullen zijn
  3. de YouTube API Services nauwkeurig, betrouwbaar, volledig, voortdurend of anders geldig zullen zijn; of
  4. enige fouten in de werking of functioniteit van enig require van de YouTube API Services, waaronder software, code, inhoud (inclusiefaudiovisuele inhoud), gegevens, ondersteuning of iets anders wat aan u en uw API Client(s) alsgeleverd wordt

  19.4 Geen externe garanties。Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, onderworpen aan Artikel 20.1(a)(ii), zal geen advies of informatie, zowel schriftelijk als mondeling, door u ontvangen van YouTube, haar u ontvangen van YouTube, haar zover toegestaan onder toepasselijk recht, onderworpen aan Artikel 20.1(a)(ii)

  19.5 API-gegevens。内容は次のとおりです。YouTube is een aanbieder van Hostingdiensten voor content en YouTube is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, het nut, de veiligheid of de wettigheid van dergelijke content,met inbegrip van contentAPI-gegevens worden door u en uw API Client(s) naar eigen goeddunken en op eigen risico verkregen en u zult volledig verantwoordelijk zijn voor enige schade aan de computesystemen of apparaten van

  19.6 Diensten van derden。Daarnaast kunnen de YouTube API Services links naar externe Website en online diensten bevatten die niet het eigendom zijn van YouTube of door YouTube beheerd worden. YouTube heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijk op zich voor dergelijke website en online diensten.

 20. Beperking van Aansprakelijkheid 氏。

  20.1 Beperkingen。

  1. Niets in deze Overeenkomst zal de aansprakelijkheid van elk van de partijen uitsluiten of beperken voor:

   1. dood of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van één van de partijen of hun bedienden, agenten of werknemers;
   2. van zaken の詐欺行為
   3. verplichtingen op grond van Artikel 21 (Vrijwaring)、
   4. zaken die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

  2. Behoudens Artikel 20.1(a) hierboven, re j en ver en tor s v en gl en ver en der en qui ers en ver en der En ver en der En ver en der En qui ers en ver ge en tor g en ver en der end re ver en ver en der En ver ge en ner end ers qui ers qui ers en ver en der En ver en ner qui ers qui en ver en tor g en ver en der En ver en tor 1 - 20.1(a)と、

  20.2 Aanvullende beperkingen。YouTube と YouTube の

 21. Vrijwaring。U zult YouTube en haar Aangesloten entiteiten, directeuren, functionarissen, werknemers en gebruikers vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten, vergoedingen(waaronder koridis)

  1. de toegang tot of het gebruik van de YouTube API Services door u, degenen die namens uhandelen, uw API Client(s) of enige van uw gebruikers
  2. daadwerkelijke of vermeende schending van de Overeenkomst (of een deel daarvan) door u, degenen die namens u Handelen, uw API Client(s) of enige van uw gebruikers, inclusief daadwerkelijke of vermeende ven
  3. enige content, gegevens, Technologie ofmaterialen verstrekt of bijgedragen door of via u, degenen die namens u Handelen, uw API Client(s), enige van uw gebruikers en niet door YouTube en haar Aangesloten entiteen.

  YouTube kan geheel naar eigen goeddunken ervoor kiezen om u aan te wijzen voor de verdediging van de Vordering waarvoor u verplicht bent om YouTube en haar Aangesloten entiteiten te vrijwaren uvanit 1Indien de verdediging of schikking door u is opgenomen, kan YouTube op ieder moment daarna haar eigenadvisorur aanwijzen (op eigen kosten); kan YouTube de verdediging en schikking van een dergelijke. Vordering overneU stemt ermee in een dergelijke Vordering niet te schikken zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van YouTube. Beide partijen zullen redelijke ondersteuning bieden aan de ander, zoals nodig kan zijn om een betreffende Vordering te verdedigen.

 22. Rechterlijke maatregelenU erkent dat de beperkingen en belemmeringen in de Overeenkomst nodig en redelijk zijn om YouTube te beschermen en u stemt er uitdrukkelijk mee in dat een financiëre ch chadevergoeding niet toDienovereenkomstig gaat u akkoord dat YouTube gerechtigd zal zijn om voorlopig of persistente rechterlijke maatregelen te vragen tegen enige schending of dreigende vragen tegen enige schending of dreigende vragen tegen enige schending of dreigende schendingen van dergelijke

 23. Niet-uitoefening。YouTube と YouTube におけるGoogle

 24. Beëindiging 氏。

  24.1 Beëindiging door u. U kunt uw wettelijke overeenkomstmeet YouTube te allen tijde beëindigen door uw toegang tot of gebruik van de YouTube API Servicesstop te zetten (waaronder het stopzetten van de toegang en gebruik dor uw API Client(s) en.U hoeft YouTube niet specifiek in kennis te stellen wanneer u uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services stopzet, tenzij anderszins vereist door YouTube.

  24.2 YouTube で「Beëindiging 扉を開く」(例: Niettegenstaande iets waaruit het tegendeel zou kunnen blijken)Mogelijk moeten wij bijvoorbeeld genoemde rechten rechten uitoefenen in gevallen waarin u tekort komt in de nakoming van deze Overeenkomst, rechterlijk bevel, als we geloven dat er sprakeHoewel wij zullen proberen u hiervan op redelijke termijn kennis te geven, zijn wij daartoe niet verplicht.

  24.3 Effect van de beëindiging。Bij eventuele opschorting, aankondiging van beëindiging of be が対象ですOp verzoek van YouTube zult u de verwijdering van alle YouTube API Services (inclusief alle API-gegevens) en YouTube Vertrouwelijke Informatie die u in uw bezit hebt of die u beheert, schriftelijk certificeren en en YouTube API Services (inclusief alle API-gegevens)YouTube kan onafhankelijk communiceren meet iedere eigenaar van een account van wie het account/de accounts geassocieerd is/zijn meet de referenceenty toegewezen aan u of uw API Client(s), om kennis te geven van zowels de sch

  24.4 Beëindiging van ondersteuning of aanpassingsinspanningen。Indien YouTube ervoor kiest om u of uw API Client(s) ondersteuning of aanpassing te bieden voor de YouTube API Services, kan deze ondersteuning of aanpassingsinspanning worden opgeschort of beëindigd door YouTube, op elk gewenst moment en

  24.5 Geen verplichting om te leveren. YouTube is op geen enkele wijze verplicht om de YouTube API Services te leveren. Het is uw volledige verantwoordelijkheid om te allen tijde voorbereid te zijn om uw zakelijke activiteiten uit te voeren en uw API Client(s) te expresseren zonder toegang tot YouTube API Services.

  24.6 Voortbestaan。De volgende Artikelen van deze Servicevoorwaarden zullen 1, 1 - 2004, 10 月 21 日, 12 月 31 日