דוגמאות קוד PHP

דוגמאות הקוד הבאות, המשתמשות בספריית הלקוחות של Google API עבור PHP, זמינות עבור YouTube Reporting API. אתם יכולים להוריד את דגימות הקוד האלה מהתיקייה php במאגר דוגמאות של קודי API של YouTube ב-GitHub.

 1. יצירה של משימת דיווח (reportTypes.list, jobs.create)
 2. אחזור דוחות (jobs.list, jobs.reports.list)

יצירה של משימת דיווח

הדוגמה הזו מדגימה איך ליצור משימת דיווח. היא קוראת לשיטה reportTypes.list כדי לאחזר רשימה של סוגי דוחות זמינים. היא תקרא לשיטה jobs.create כדי ליצור משימת דיווח חדשה.

<?php

/**
 * This sample creates a reporting job by:
 *
 * 1. Listing the available report types using the "reportTypes.list" method.
 * 2. Creating a reporting job using the "jobs.create" method.
 *
 * @author Ibrahim Ulukaya
 */

/**
 * Library Requirements
 *
 * 1. Install composer (https://getcomposer.org)
 * 2. On the command line, change to this directory (api-samples/php)
 * 3. Require the google/apiclient library
 *  $ composer require google/apiclient:~2.0
 */
if (!file_exists(__DIR__ . '/vendor/autoload.php')) {
 throw new \Exception('please run "composer require google/apiclient:~2.0" in "' . __DIR__ .'"');
}

require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
session_start();

/*
 * You can acquire an OAuth 2.0 client ID and client secret from the
 * {{ Google Cloud Console }} <{{ https://cloud.google.com/console }}>
 * For more information about using OAuth 2.0 to access Google APIs, please see:
 * <https://developers.google.com/youtube/v3/guides/authentication>
 * Please ensure that you have enabled the YouTube Data API for your project.
 */
$OAUTH2_CLIENT_ID = 'REPLACE_ME';
$OAUTH2_CLIENT_SECRET = 'REPLACE_ME';

$client = new Google_Client();
$client->setClientId($OAUTH2_CLIENT_ID);
$client->setClientSecret($OAUTH2_CLIENT_SECRET);

/*
 * This OAuth 2.0 access scope allows for read access to the YouTube Analytics monetary reports for
 * authenticated user's account. Any request that retrieves earnings or ad performance metrics must
 * use this scope.
 */
$client->setScopes('https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics-monetary.readonly');
$redirect = filter_var('http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['PHP_SELF'],
  FILTER_SANITIZE_URL);
$client->setRedirectUri($redirect);

// YouTube Reporting object used to make YouTube Reporting API requests.
$youtubeReporting = new Google_Service_YouTubeReporting($client);

// Check if an auth token exists for the required scopes
$tokenSessionKey = 'token-' . $client->prepareScopes();
if (isset($_GET['code'])) {
 if (strval($_SESSION['state']) !== strval($_GET['state'])) {
  die('The session state did not match.');
 }

 $client->authenticate($_GET['code']);
 $_SESSION[$tokenSessionKey] = $client->getAccessToken();
 header('Location: ' . $redirect);
}

if (isset($_SESSION[$tokenSessionKey])) {
 $client->setAccessToken($_SESSION[$tokenSessionKey]);
}

// Check to ensure that the access token was successfully acquired.
if ($client->getAccessToken()) {
 // This code executes if the user enters a name in the form
 // and submits the form. Otherwise, the page displays the form above.
 try {
  if (empty(listReportTypes($youtubeReporting, $htmlBody))) {
   $htmlBody .= sprintf('<p>No report types found.</p>');
  } else if ($_GET['reportTypeId']){
   createReportingJob($youtubeReporting, $_GET['reportTypeId'], $_GET['jobName'], $htmlBody);
  }
 } catch (Google_Service_Exception $e) {
  $htmlBody = sprintf('<p>A service error occurred: <code>%s</code></p>',
    htmlspecialchars($e->getMessage()));
 } catch (Google_Exception $e) {
  $htmlBody = sprintf('<p>An client error occurred: <code>%s</code></p>',
    htmlspecialchars($e->getMessage()));
 }
 $_SESSION[$tokenSessionKey] = $client->getAccessToken();
} elseif ($OAUTH2_CLIENT_ID == 'REPLACE_ME') {
 $htmlBody = <<<END
 <h3>Client Credentials Required</h3>
 <p>
  You need to set <code>\$OAUTH2_CLIENT_ID</code> and
  <code>\$OAUTH2_CLIENT_ID</code> before proceeding.
 <p>
END;
} else {
 // If the user hasn't authorized the app, initiate the OAuth flow
 $state = mt_rand();
 $client->setState($state);
 $_SESSION['state'] = $state;

 $authUrl = $client->createAuthUrl();
 $htmlBody = <<<END
 <h3>Authorization Required</h3>
 <p>You need to <a href="$authUrl">authorize access</a> before proceeding.<p>
END;
}


/**
 * Creates a reporting job. (jobs.create)
 *
 * @param Google_Service_YouTubereporting $youtubeReporting YouTube Reporting service object.
 * @param string $reportTypeId Id of the job's report type.
 * @param string $name name of the job.
 * @param $htmlBody - html body.
 */
function createReportingJob(Google_Service_YouTubeReporting $youtubeReporting, $reportTypeId,
  $name, &$htmlBody) {
 # Create a reporting job with a name and a report type id.
 $reportingJob = new Google_Service_YouTubeReporting_Job();
 $reportingJob->setReportTypeId($reportTypeId);
 $reportingJob->setName($name);

 // Call the YouTube Reporting API's jobs.create method to create a job.
 $jobCreateResponse = $youtubeReporting->jobs->create($reportingJob);

 $htmlBody .= "<h2>Created reporting job</h2><ul>";
 $htmlBody .= sprintf('<li>"%s" for reporting type "%s" at "%s"</li>',
   $jobCreateResponse['name'], $jobCreateResponse['reportTypeId'], $jobCreateResponse['createTime']);
 $htmlBody .= '</ul>';
}


/**
 * Returns a list of report types. (reportTypes.listReportTypes)
 *
 * @param Google_Service_YouTubereporting $youtubeReporting YouTube Reporting service object.
 * @param $htmlBody - html body.
 */
function listReportTypes(Google_Service_YouTubeReporting $youtubeReporting, &$htmlBody) {
 // Call the YouTube Reporting API's reportTypes.list method to retrieve report types.
 $reportTypes = $youtubeReporting->reportTypes->listReportTypes();

 $htmlBody .= "<h3>Report Types</h3><ul>";
 foreach ($reportTypes as $reportType) {
  $htmlBody .= sprintf('<li>id: "%s", name: "%s"</li>', $reportType['id'], $reportType['name']);
 }
 $htmlBody .= '</ul>';

 return $reportTypes;
}
?>

<!doctype html>
<html>
<head>
<title>Create a reporting job</title>
</head>
<body>
 <form method="GET">
  <div>
   Job Name: <input type="text" id="jobName" name="jobName" placeholder="Enter Job Name">
  </div>
  <br>
  <div>
   Report Type Id: <input type="text" id="reportTypeId" name="reportTypeId" placeholder="Enter Report Type Id">
  </div>
  <br>
  <input type="submit" value="Create!">
 </form>
 <?=$htmlBody?>
</body>
</html>

אחזור דוחות

הדוגמה הזו מדגימה איך לאחזר דוחות שנוצרו על ידי משימה ספציפית. היא קוראת לשיטה jobs.list כדי לאחזר משימות דיווח. לאחר מכן היא מפעילה את השיטה reports.list כשהפרמטר jobId מוגדר למזהה משימה ספציפי כדי לאחזר דוחות שנוצרו על ידי המשימה הזו. לבסוף, בדוגמה זו מתבצעת הדפסה של כתובת האתר להורדה עבור כל דוח.

<?php

/**
 * This sample supports the following use cases:
 *
 * 1. Retrieve reporting jobs by content owner:
 *  Ex: php retrieve_reports.php --contentOwner=="CONTENT_OWNER_ID"
 *  Ex: php retrieve_reports.php --contentOwner=="CONTENT_OWNER_ID" --includeSystemManaged==True
 * 2. Retrieving list of downloadable reports for a particular job:
 *  Ex: php retrieve_reports.php --contentOwner=="CONTENT_OWNER_ID" --jobId="JOB_ID"
 * 3. Download a report:
 *  Ex: php retrieve_reports.php --contentOwner=="CONTENT_OWNER_ID" --downloadUrl="DOWNLOAD_URL" --outputFile="report.txt"
 */

/**
 * Library Requirements
 *
 * 1. Install composer (https://getcomposer.org)
 * 2. On the command line, change to this directory (api-samples/php)
 * 3. Require the google/apiclient library
 *  $ composer require google/apiclient:~2.0
 */
if (!file_exists(__DIR__ . '/vendor/autoload.php')) {
 throw new \Exception('please run "composer require google/apiclient:~2.2.0" in "' . __DIR__ .'"');
}

require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
session_start();


define('CREDENTIALS_PATH', '~/.credentials/youtube-php.json');

$longOptions = array(
 'contentOwner::',
 'downloadUrl::',
 'includeSystemManaged::',
 'jobId::',
 'outputFile::',
);

$options = getopt('', $longOptions);

$CONTENT_OWNER_ID = ($options['contentOwner'] ? $options['contentOwner'] : '');
$DOWNLOAD_URL = (array_key_exists('downloadUrl', $options) ?
         $options['downloadUrl'] : '');
$INCLUDE_SYSTEM_MANAGED = (array_key_exists('includeSystemManaged', $options) ?
              $options['includeSystemManaged'] : '');
$JOB_ID = (array_key_exists('jobId', $options) ? $options['jobId'] : '');
$OUTPUT_FILE = (array_key_exists('outputFile', $options) ?
        $options['outputFile'] : '');

/*
 * You can obtain an OAuth 2.0 client ID and client secret from the
 * {{ Google Cloud Console }} <{{ https://cloud.google.com/console }}>
 * For more information about using OAuth 2.0 to access Google APIs, please see:
 * <https://developers.google.com/youtube/v3/guides/authentication>
 * Please ensure that you have enabled the YouTube Data API for your project.
 */
function getClient() {
 $client = new Google_Client();
 $client->setAuthConfigFile('client_secrets_php.json');
 $client->addScope(
   'https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics-monetary.readonly');
 $client->setRedirectUri('urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob');
 $client->setAccessType('offline');

 // Load previously authorized credentials from a file.
 $credentialsPath = expandHomeDirectory(CREDENTIALS_PATH);
 if (file_exists($credentialsPath)) {
  $accessToken = json_decode(file_get_contents($credentialsPath), true);
 } else {
  // Request authorization from the user.
  $authUrl = $client->createAuthUrl();
  printf('Open the following link in your browser:\n%s\n', $authUrl);
  print 'Enter verification code: ';
  $authCode = trim(fgets(STDIN));

  // Exchange authorization code for an access token.
  $accessToken = $client->authenticate($authCode);
  $refreshToken = $client->getRefreshToken();

  // Store the credentials to disk.
  if(!file_exists(dirname($credentialsPath))) {
   mkdir(dirname($credentialsPath), 0700, true);
  }
  file_put_contents($credentialsPath, json_encode($accessToken));
  printf('Credentials saved to %s\n', $credentialsPath);

  //fclose($fp);
 }
 $client->setAccessToken($accessToken);

 // Refresh the token if it's expired.
 if ($client->isAccessTokenExpired()) {
  $client->fetchAccessTokenWithRefreshToken($client->getRefreshToken());
  file_put_contents($credentialsPath, json_encode($client->getAccessToken()));
 }

 return $client;
}

/**
 * Expands the home directory alias '~' to the full path.
 * @param string $path the path to expand.
 * @return string the expanded path.
 */
function expandHomeDirectory($path) {
 $homeDirectory = getenv('HOME');
 if (empty($homeDirectory)) {
  $homeDirectory = getenv('HOMEDRIVE') . getenv('HOMEPATH');
 }
 return str_replace('~', realpath($homeDirectory), $path);
}

/**
 * Returns a list of reporting jobs. (jobs.listJobs)
 *
 * @param Google_Service_YouTubereporting $youtubeReporting YouTube Reporting service object.
 * @param string $onBehalfOfContentOwner A content owner ID.
 */
function listReportingJobs(Google_Service_YouTubeReporting $youtubeReporting,
  $onBehalfOfContentOwner = '', $includeSystemManaged = False) {
 $reportingJobs = $youtubeReporting->jobs->listJobs(
   array('onBehalfOfContentOwner' => $onBehalfOfContentOwner,
      'includeSystemManaged' => $includeSystemManaged));
 print ('REPORTING JOBS' . PHP_EOL . '**************' . PHP_EOL);
 foreach ($reportingJobs as $job) {
  print($job['reportTypeId'] . ':' . $job['id'] . PHP_EOL);
 }
 print(PHP_EOL);
}

/**
 * Lists reports created by a specific job. (reports.listJobsReports)
 *
 * @param Google_Service_YouTubereporting $youtubeReporting YouTube Reporting service object.
 * @param string $jobId The ID of the job.
 * @param string $onBehalfOfContentOwner A content owner ID.
 */
function listReportsForJob(Google_Service_YouTubeReporting $youtubeReporting,
  $jobId, $onBehalfOfContentOwner = '') {
 $reports = $youtubeReporting->jobs_reports->listJobsReports($jobId,
   array('onBehalfOfContentOwner' => $onBehalfOfContentOwner));
 print ('DOWNLOADABLE REPORTS' . PHP_EOL . '********************' . PHP_EOL);
 foreach ($reports['reports'] as $report) {
  print('Created: ' . date('d M Y', strtotime($report['createTime'])) .
     ' (' . date('d M Y', strtotime($report['startTime'])) .
     ' to ' . date('d M Y', strtotime($report['endTime'])) . ')' .
     PHP_EOL . '  ' . $report['downloadUrl'] . PHP_EOL . PHP_EOL);
 }
}

/**
 * Download the report specified by the URL. (media.download)
 *
 * @param Google_Service_YouTubereporting $youtubeReporting YouTube Reporting service object.
 * @param string $reportUrl The URL of the report to be downloaded.
 * @param string $outputFile The file to write the report to locally.
 * @param $htmlBody - html body.
 */
function downloadReport(Google_Service_YouTubeReporting $youtubeReporting,
  $reportUrl, $outputFile) {
 $client = $youtubeReporting->getClient();
 // Setting the defer flag to true tells the client to return a request that
 // can be called with ->execute(); instead of making the API call immediately.
 $client->setDefer(true);

 // Call YouTube Reporting API's media.download method to download a report.
 $request = $youtubeReporting->media->download('', array('alt' => 'media'));
 $request = $request->withUri(new \GuzzleHttp\Psr7\Uri($reportUrl));
 $responseBody = '';
 try {
  $response = $client->execute($request);
  $responseBody = $response->getBody();
 } catch (Google_Service_Exception $e) {
  $responseBody = $e->getTrace()[0]['args'][0]->getResponseBody();
 }
 file_put_contents($outputFile, $responseBody);
 $client->setDefer(false);
}

// Define an object that will be used to make all API requests.
$client = getClient();
// YouTube Reporting object used to make YouTube Reporting API requests.
$youtubeReporting = new Google_Service_YouTubeReporting($client);

if ($CONTENT_OWNER_ID) {
 if (!$DOWNLOAD_URL && !$JOB_ID) {
  listReportingJobs($youtubeReporting, $CONTENT_OWNER_ID,
           $INCLUDE_SYSTEM_MANAGED);
 } else if ($JOB_ID) {
  listReportsForJob($youtubeReporting, $JOB_ID, $CONTENT_OWNER_ID);
 } else if ($DOWNLOAD_URL && $OUTPUT_FILE) {
  downloadReport($youtubeReporting, $DOWNLOAD_URL, $OUTPUT_FILE);
 }
}

?>