สร้างแอป Google Chat อยู่เบื้องหลังไฟร์วอลล์ด้วย Pub/Sub

หน้านี้อธิบายวิธีสร้างแอป Chat โดยใช้ Pub/Sub สถาปัตยกรรมประเภทนี้สำหรับแอป Chat จะมีประโยชน์หากองค์กรมีไฟร์วอลล์ซึ่งอาจป้องกันไม่ให้ Chat ส่งข้อความไปยังแอป Chat ของคุณได้ หรือหากแอป Chat ใช้ Google Workspace Events API อย่างไรก็ตาม สถาปัตยกรรมนี้มีข้อจำกัดดังต่อไปนี้เนื่องจากแอป Chat เหล่านี้จะส่งและรับได้เฉพาะข้อความแบบไม่พร้อมกันเท่านั้น

 • ใช้กล่องโต้ตอบ ในข้อความไม่ได้ โปรดใช้ข้อความในการ์ดแทน
 • อัปเดตการ์ดแต่ละใบด้วยการตอบกลับแบบพร้อมกันไม่ได้ แต่ให้อัปเดตข้อความทั้งหมดโดยการเรียกใช้เมธอด patch แทน

แผนภาพต่อไปนี้แสดงสถาปัตยกรรมของแอป Chat ที่สร้างด้วย Pub/Sub

สถาปัตยกรรมของแอป Chat ที่ติดตั้งใช้งานกับ Pub/Sub

ในแผนภาพก่อนหน้านี้ ผู้ใช้ที่โต้ตอบกับแอป Chat Pub/Sub จะมีโฟลว์ข้อมูลต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้ส่งข้อความใน Chat ไปยังแอปใน Chat ทั้งในข้อความส่วนตัวหรือในพื้นที่ใน Chat หรือเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ใน Chat ที่แอป Chat มีการสมัครใช้บริการที่ใช้งานอยู่

 2. Chat จะส่งข้อความไปยังหัวข้อ Pub/Sub

 3. แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นระบบคลาวด์หรือระบบภายในองค์กรที่มีตรรกะของแอป Chat จะสมัครใช้บริการหัวข้อ Pub/Sub เพื่อรับข้อความผ่านไฟร์วอลล์

 4. (ไม่บังคับ) แอป Chat สามารถเรียกใช้ Chat API เพื่อโพสต์ข้อความแบบไม่พร้อมกันหรือดำเนินการอื่นๆ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

Java

ตั้งค่าสภาพแวดล้อม

ก่อนใช้ Google APIs คุณต้องเปิดใช้ API ในโปรเจ็กต์ Google Cloud คุณเปิด API ได้มากกว่า 1 รายการในโปรเจ็กต์ Google Cloud เดียว
 • เปิดใช้ Google Chat API และ Pub/Sub API ในคอนโซล Google Cloud

  เปิดใช้ API

ตั้งค่า Pub/Sub

 1. สร้างหัวข้อ Pub/Sub ที่ Chat API จะส่งข้อความได้ เราขอแนะนำให้ใช้หัวข้อเดียวต่อแอป Chat 1 แอป

 2. ให้สิทธิ์ใน Chat ในการเผยแพร่หัวข้อด้วยการมอบหมายบทบาทผู้เผยแพร่ Pub/Sub ให้บัญชีบริการต่อไปนี้

  chat-api-push@system.gserviceaccount.com
  
 3. สร้างบัญชีบริการสำหรับแอป Chat เพื่อให้สิทธิ์กับ Pub/Sub และ Chat และบันทึกไฟล์คีย์ส่วนตัวไปยังไดเรกทอรีการทำงาน

 4. สร้างการสมัครใช้บริการพุล สำหรับหัวข้อดังกล่าว

 5. มอบหมายบทบาทผู้สมัครใช้บริการ Pub/Sub ในการสมัครใช้บริการ สำหรับบัญชีบริการที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้

เขียนสคริปต์

Java

 1. ใน CLI ให้ระบุข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีบริการดังนี้

  export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=SERVICE_ACCOUNT_FILE_PATH
  
 2. สร้างไฟล์ชื่อ pom.xml ในไดเรกทอรีการทำงาน

 3. ในไฟล์ pom.xml ให้วางโค้ดต่อไปนี้

  <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  
  <groupId>com.google.chat.pubsub</groupId>
  <artifactId>java-pubsub-app</artifactId>
  <version>0.1.0</version>
  
  <name>java-pubsub-app</name>
  
  <properties>
   <maven.compiler.target>11</maven.compiler.target>
   <maven.compiler.source>11</maven.compiler.source>
  </properties>
  
  <dependencyManagement>
   <dependencies>
    <dependency>
     <groupId>com.google.cloud</groupId>
     <artifactId>libraries-bom</artifactId>
     <version>26.26.0</version>
     <type>pom</type>
     <scope>import</scope>
    </dependency>
   </dependencies>
  </dependencyManagement>
  
  <dependencies>
   <dependency>
    <groupId>com.google.code.gson</groupId>
    <artifactId>gson</artifactId>
    <version>2.9.1</version>
   </dependency>
   <dependency>
    <groupId>com.google.api-client</groupId>
    <artifactId>google-api-client</artifactId>
    <version>1.32.1</version>
   </dependency>
   <dependency>
    <groupId>com.google.cloud</groupId>
    <artifactId>google-cloud-pubsub</artifactId>
   </dependency>
   <dependency>
    <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
    <artifactId>jackson-databind</artifactId>
    <version>2.14.2</version>
   </dependency>
  </dependencies>
  
  <build>
   <pluginManagement>
    <plugins>
     <plugin>
      <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
      <version>3.8.0</version>
     </plugin>
    </plugins>
   </pluginManagement>
  </build>
  </project>
  
 4. สร้างโครงสร้างไดเรกทอรี src/main/java ในไดเรกทอรีการทำงาน

 5. ในไดเรกทอรี src/main/java ให้สร้างไฟล์ชื่อ Main.java

 6. ใน Main.java ให้วางรหัสต่อไปนี้

  import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode;
  import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
  import com.fasterxml.jackson.databind.node.JsonNodeFactory;
  import com.fasterxml.jackson.databind.node.ObjectNode;
  import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleCredential;
  import com.google.api.client.googleapis.javanet.GoogleNetHttpTransport;
  import com.google.api.client.http.ByteArrayContent;
  import com.google.api.client.http.GenericUrl;
  import com.google.api.client.http.HttpContent;
  import com.google.api.client.http.HttpRequest;
  import com.google.api.client.http.HttpRequestFactory;
  import com.google.api.client.http.HttpTransport;
  import com.google.cloud.pubsub.v1.AckReplyConsumer;
  import com.google.cloud.pubsub.v1.MessageReceiver;
  import com.google.cloud.pubsub.v1.Subscriber;
  import com.google.pubsub.v1.PubsubMessage;
  import com.google.pubsub.v1.ProjectSubscriptionName;
  import java.io.FileInputStream;
  import java.util.Collections;
  
  public class Main {
  
   public static final String CREDENTIALS_PATH_ENV_PROPERTY = "GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS";
  
   // Google Cloud Project ID
   public static final String PROJECT_ID = PROJECT_ID;
  
   // Cloud Pub/Sub Subscription ID
   public static final String SUBSCRIPTION_ID = SUBSCRIPTION_ID
  
   public static void main(String[] args) throws Exception {
    ProjectSubscriptionName subscriptionName =
      ProjectSubscriptionName.of(PROJECT_ID, SUBSCRIPTION_ID);
  
    // Instantiate app, which implements an asynchronous message receiver.
    EchoApp echoApp = new EchoApp();
  
    // Create a subscriber for <var>SUBSCRIPTION_ID</var> bound to the message receiver
    final Subscriber subscriber =
      Subscriber.newBuilder(subscriptionName, echoApp).build();
    System.out.println("Starting subscriber...");
    subscriber.startAsync();
  
    // Wait for termination
    subscriber.awaitTerminated();
   }
  }
  
  / **
  * A demo app which implements {@link MessageReceiver} to receive messages. It simply echoes the
  * incoming messages.
  */
  class EchoApp implements MessageReceiver {
  
   // Path to the private key JSON file of the service account to be used for posting response
   // messages to Google Chat.
   // In this demo, we are using the same service account for authorizing with Cloud Pub/Sub to
   // receive messages and authorizing with Google Chat to post messages. If you are using
   // different service accounts, please set the path to the private key JSON file of the service
   // account used to post messages to Google Chat here.
   private static final String SERVICE_ACCOUNT_KEY_PATH =
     System.getenv(Main.CREDENTIALS_PATH_ENV_PROPERTY);
  
   // Developer code for Google Chat API scope.
   private static final String GOOGLE_CHAT_API_SCOPE = "https://www.googleapis.com/auth/chat.bot";
  
   // Response URL Template with placeholders for space id.
   private static final String RESPONSE_URL_TEMPLATE =
     "https://chat.googleapis.com/v1/__SPACE_ID__/messages";
  
   // Response echo message template.
   private static final String RESPONSE_TEMPLATE = "You said: `__MESSAGE__`";
  
   private static final String ADDED_RESPONSE = "Thank you for adding me!";
  
   GoogleCredential credential;
   HttpTransport httpTransport;
   HttpRequestFactory requestFactory;
  
   EchoApp() throws Exception {
    credential =
      GoogleCredential.fromStream(new FileInputStream(SERVICE_ACCOUNT_KEY_PATH))
        .createScoped(Collections.singleton(GOOGLE_CHAT_API_SCOPE));
    httpTransport = GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport();
    requestFactory = httpTransport.createRequestFactory(credential);
   }
  
   // Called when a message is received by the subscriber.
   @Override
   public void receiveMessage(PubsubMessage pubsubMessage, AckReplyConsumer consumer) {
    System.out.println("Id : " + pubsubMessage.getMessageId());
    // handle incoming message, then ack/nack the received message
    try {
     ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
     JsonNode dataJson = mapper.readTree(pubsubMessage.getData().toStringUtf8());
     System.out.println("Data : " + dataJson.toString());
     handle(dataJson);
     consumer.ack();
    } catch (Exception e) {
     System.out.println(e);
     consumer.nack();
    }
   }
  
   public void handle(JsonNode eventJson) throws Exception {
    JsonNodeFactory jsonNodeFactory = new JsonNodeFactory(false);
    ObjectNode responseNode = jsonNodeFactory.objectNode();
  
    // Construct the response depending on the event received.
  
    String eventType = eventJson.get("type").asText();
    switch (eventType) {
     case "ADDED_TO_SPACE":
      responseNode.put("text", ADDED_RESPONSE);
      // An app can also be added to a space by @mentioning it in a message. In that case, we fall
      // through to the MESSAGE case and let the app respond. If the app was added using the
      // invite flow, we just post a thank you message in the space.
      if(!eventJson.has("message")) {
       break;
      }
     case "MESSAGE":
      responseNode.put("text",
        RESPONSE_TEMPLATE.replaceFirst(
          "__MESSAGE__", eventJson.get("message").get("text").asText()));
      // In case of message, post the response in the same thread.
      ObjectNode threadNode = jsonNodeFactory.objectNode();
      threadNode.put("name", eventJson.get("message").get("thread").get("name").asText());
      responseNode.put("thread", threadNode);
      break;
     case "REMOVED_FROM_SPACE":
     default:
      // Do nothing
      return;
    }
  
    // Post the response to Google Chat.
  
    String URI =
      RESPONSE_URL_TEMPLATE.replaceFirst(
        "__SPACE_ID__", eventJson.get("space").get("name").asText());
    GenericUrl url = new GenericUrl(URI);
  
    HttpContent content =
      new ByteArrayContent("application/json", responseNode.toString().getBytes("UTF-8"));
    HttpRequest request = requestFactory.buildPostRequest(url, content);
    com.google.api.client.http.HttpResponse response = request.execute();
   }
  }
  

  แทนที่รายการต่อไปนี้

  • PROJECT_ID: รหัสโปรเจ็กต์ Google Cloud
  • SUBSCRIPTION_ID: รหัสการสมัครใช้บริการ สำหรับการสมัครใช้บริการ Pub/Sub ที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้

เผยแพร่แอปไปยัง Chat

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > API และบริการที่เปิดใช้ > Google Chat API > การกำหนดค่า

  ไปที่การกำหนดค่า

 2. กำหนดค่าแอป Chat สำหรับ Pub/Sub ดังนี้

  1. ในชื่อแอป ให้ป้อน Quickstart App
  2. ใน URL ของรูปโปรไฟล์ ให้ป้อน https://developers.google.com/chat/images/quickstart-app-avatar.png
  3. ในคำอธิบาย ให้ป้อน Quickstart app
  4. ในส่วนฟังก์ชันการทำงาน ให้เลือกรับข้อความแบบ 1:1 และเข้าร่วมพื้นที่ทำงานและการสนทนากลุ่ม
  5. ในส่วนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ ให้เลือก Cloud Pub/Sub และวางชื่อของหัวข้อ Pub/Sub ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้
  6. ในส่วนระดับการเข้าถึง ให้เลือกทำให้แอป Google Chat นี้พร้อมใช้งานสำหรับบุคคลและกลุ่มที่ระบุในโดเมน แล้วป้อนอีเมลของคุณ
  7. ในส่วนบันทึก ให้เลือกบันทึกข้อผิดพลาดในการบันทึก
 3. คลิกบันทึก

แอปพร้อมรับและตอบกลับข้อความใน Chat แล้ว

เรียกใช้สคริปต์

ใน CLI ให้เปลี่ยนเป็นไดเรกทอรีการทำงานและเรียกใช้สคริปต์:

Java

mvn compile exec:java -Dexec.mainClass=Main

เมื่อคุณเรียกใช้โค้ด แอปพลิเคชันจะเริ่มฟังข้อความที่เผยแพร่ไปยังหัวข้อ Pub/Sub

ทดสอบแอป Chat

หากต้องการทดสอบแอป Chat ให้เปิดพื้นที่ข้อความส่วนตัวด้วยแอป Chat แล้วส่งข้อความ ดังนี้

 1. เปิด Google Chat โดยใช้บัญชี Google Workspace ที่คุณให้ไว้เมื่อเพิ่มตัวคุณเองเป็นผู้ทดสอบที่เชื่อถือได้

  ไปที่ Google Chat

 2. คลิก แชทใหม่
 3. พิมพ์ชื่อแอป Chat ในช่องเพิ่มผู้คนอย่างน้อย 1 คน
 4. เลือกแอป Chat จากผลการค้นหา ข้อความส่วนตัวจะเปิดขึ้น

 5. ในข้อความส่วนตัวใหม่ด้วยแอป ให้พิมพ์ Hello แล้วกด enter

หากต้องการเพิ่มผู้ทดสอบที่เชื่อถือได้และดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบฟีเจอร์แบบอินเทอร์แอกทีฟ โปรดดูทดสอบฟีเจอร์แบบอินเทอร์แอกทีฟสำหรับแอป Google Chat

แก้ปัญหา

เมื่อแอปหรือการ์ด Google Chat แสดงผลข้อผิดพลาด อินเทอร์เฟซ Chat จะแสดงข้อความว่า "เกิดข้อผิดพลาด" หรือ "ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณ" บางครั้ง UI ของ Chat ไม่แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด แต่แอปหรือการ์ด Chat จะให้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ข้อความการ์ดอาจไม่ปรากฏ

แม้ว่าข้อความแสดงข้อผิดพลาดอาจไม่แสดงใน UI ของ Chat แต่ก็จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่สื่อความหมายและข้อมูลบันทึกพร้อมช่วยคุณแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อเปิดการบันทึกข้อผิดพลาดสำหรับแอป Chat ไว้ หากต้องการความช่วยเหลือในการดู แก้ไขข้อบกพร่อง และการแก้ไขข้อผิดพลาด โปรดดูหัวข้อแก้ปัญหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของ Google Chat

ล้างข้อมูล

เราขอแนะนำให้คุณลบโปรเจ็กต์ Cloud เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินในบัญชี Google Cloud สำหรับทรัพยากรที่ใช้ในบทแนะนำนี้

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่หน้าจัดการทรัพยากร คลิก เมนู > IAM และผู้ดูแลระบบ > จัดการทรัพยากร

  ไปที่เครื่องมือจัดการทรัพยากร

 2. ในรายการโปรเจ็กต์ ให้เลือกโปรเจ็กต์ที่ต้องการลบ แล้วคลิกลบ
 3. ในกล่องโต้ตอบ ให้พิมพ์รหัสโปรเจ็กต์แล้วคลิกปิดเพื่อลบโปรเจ็กต์