Truy vấn nhật ký lỗi đối với các ứng dụng trong Google Chat

Hướng dẫn này mô tả cách truy vấn nhật ký lỗi của ứng dụng Chat trong Google Cloud Logs Explorer (Trình khám phá nhật ký trên Google Cloud). Truy vấn nhật ký để:

 • Tìm hiểu xem người dùng có gặp lỗi hay không.
 • Xem tần suất xảy ra lỗi và tần suất xảy ra lỗi nhiều nhất.
 • Đọc thông báo lỗi mô tả và dữ liệu nhật ký giúp bạn sửa lỗi.

Điều kiện tiên quyết

 • Một tài khoản Google Workspace có quyền truy cập vào Google Chat.
 • Một ứng dụng trong Chat. Để tạo một ứng dụng nhắn tin, hãy làm theo hướng dẫn quickstart này.
 • Bật tính năng ghi nhật ký lỗi cho ứng dụng Chat.

Nhật ký lỗi truy vấn

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn > Sản phẩm khác > Logging > Logs Explorer (Trình khám phá nhật ký).

  Chuyển đến Trình khám phá nhật ký

 2. Nếu cần, để hiển thị trình tạo truy vấn, hãy bật Hiển thị truy vấn.

 3. Đối với nhật ký lỗi của ứng dụng Chat, hãy nhập truy vấn sau:

  severity=ERROR
  resource.type="chat.googleapis.com/Project"
  
 4. Để xem các lỗi gần đây, hãy nhấp vào Chạy truy vấn. Hoặc để xem lỗi khi chúng xảy ra, hãy nhấp vào Phát trực tuyến nhật ký. Nhật ký lỗi của ứng dụng Chat xuất hiện trong ngăn "Kết quả truy vấn".

Để tìm hiểu thêm về Google Cloud Logs Explorer và cách viết truy vấn, hãy xem các hướng dẫn sau trong tài liệu của Trình khám phá nhật ký:

Đọc thông báo lỗi từ nhật ký

Sau khi truy vấn một nhật ký lỗi, bạn có thể xem từng nhật ký chứa tải trọng JSON mô tả nhật ký đó. Đối với các lỗi ứng dụng trong Chat, tệp JSON chứa thông báo lỗi tại jsonPayload.error.message. Ví dụ: trong nhật ký mẫu sau đây, thông báo lỗi cho biết không thể thực thi một hàm Apps Script:

JSON

{
 "insertId": "INSERT_ID",
 "jsonPayload": {
  "@type": "type.googleapis.com/google.chat.logging.v1.ChatAppLogEntry",
  "error": {
   "code": 9,
   "message": "An Apps Script function failed to execute. To review AppsScript error logs, see \"Logging\" (https://developers.google.com/apps-script/guides/logging)."
  },
  "deployment": "DEPLOYMENT_ID"
 },
 "resource": {
  "type": "chat.googleapis.com/Project",
  "labels": {
   "project_id": "PROJECT_ID"
  }
 },
 "timestamp": "2022-12-06T05:24:18.697255Z",
 "severity": "ERROR",
 "logName": "projects/PROJECT_ID/logs/chat.googleapis.com%2Ferrors",
 "receiveTimestamp": "2022-12-06T05:24:19.207936968Z"
}

Những yếu tố nên cân nhắc

Khi bạn xử lý nhật ký lỗi của ứng dụng Chat trong Google Cloud Logs Explorer (Trình khám phá nhật ký trên đám mây), hãy lưu ý những điểm cần lưu ý sau:

 • Đối với các ứng dụng Google Chat, Trình khám phá nhật ký hiện bao gồm các nhật ký kèm theo các mức độ nghiêm trọng sau đây để giúp khắc phục sự cố ứng dụng:

  • ERROR

  Nhật ký của các dịch vụ liên quan cũng có thể giúp gỡ lỗi ứng dụng Chat. Ví dụ: nếu một ứng dụng trong Chat được triển khai bằng Google Cloud Functions, thì tốt nhất bạn cũng nên kiểm tra nhật ký của Trình khám phá nhật ký để xem nhật ký của Cloud Functions.

 • Thông báo lỗi luôn được viết bằng tiếng Anh.

 • Tính năng ghi nhật ký trên đám mây sẽ phát sinh chi phí. Để biết thêm thông tin về giá của tính năng Ghi nhật ký trên đám mây, hãy tham khảo giá của bộ tính năng vận hành của Google Cloud.

Sau khi truy vấn nhật ký lỗi, nếu bạn tìm thấy lỗi, hãy xem các hướng dẫn sau để được trợ giúp khắc phục lỗi: