ระบุตัวผู้ใช้ Google Chat

หน้านี้อธิบายวิธีที่แอป Google Chat จะระบุหรือระบุผู้ใช้ Chat

หากต้องการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ แอป Chat จะต้องระบุผู้ใช้

วิธีที่ Chat ระบุผู้ใช้

Google Chat API จะสร้างทรัพยากร User ให้กับผู้ใช้แต่ละคนที่ใช้ Chat ช่อง User ที่สำคัญ 2 ช่องมีดังนี้

 • name เป็นชื่อทรัพยากรสำหรับทรัพยากร ซึ่งอยู่ในรูปแบบ users/{user} โดยที่ {user} แสดงถึงตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันและเสถียร คุณใช้ users/app เป็นชื่อแทนสำหรับแอปที่เรียกใช้ Chat ได้
 • type เป็นประเภทของผู้ใช้ ประเภทนี้จะทำให้ Chat ทราบว่าผู้ใช้เป็นแอป Chat หรือบุคคล สำหรับแอปใน Chat ค่าจะเป็น BOT สําหรับบุคคล ค่าจะเป็น HUMAN

ระบุผู้ใช้ในการเรียก Google Chat API

หากต้องการระบุผู้ใช้ ให้ใช้ค่าต่อไปนี้สำหรับค่า {user}

 • สำหรับผู้ใช้ในองค์กร Google Workspace ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

  • name ของทรัพยากร User ใน Chat API เช่น users/123456789
  • {person_id} สำหรับชื่อของ ทรัพยากร Person ใน People API โดยที่ resourceName คือ people/{person_id} เช่น users/123456789 ใน Chat API จะแสดงถึงบุคคลเดียวกันกับ people/123456789 ใน People API
  • id สำหรับทรัพยากร User ใน Directory API เช่น users/123456789 ใน Chat API จะแสดงถึงบุคคลเดียวกันกับ users/123456789 ใน Directory API
 • สำหรับผู้ใช้ในองค์กร Google Workspace ภายนอกหรือผู้ใช้ที่ใช้บัญชี Google ให้ใช้อีเมลแทน เช่น users/EMAIL_USERNAME@WORKSPACE_DOMAIN.com หรือ users/EMAIL_USERNAME@gmail.com

ระบุผู้ใช้จากเหตุการณ์การโต้ตอบ

ทุกครั้งที่ผู้ใช้โต้ตอบกับแอปใน Chat ระบบของ Chat จะส่งเหตุการณ์การโต้ตอบพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบและผู้ใช้ เช่น เมื่อผู้ใช้พูดถึงแอป Chat ในข้อความ แอป Chat จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบนั้น รวมถึงสิ่งที่ข้อความบอกและผู้ที่ส่งข้อความนั้น แอป Chat จะอ้างอิงผู้ใช้เมื่อเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรใน Chat

หากต้องการระบุผู้ใช้ที่โต้ตอบกับแอป Chat ให้ดูค่าของพร็อพเพอร์ตี้ name ในแหล่งข้อมูล User ซึ่งจะได้จาก Event.user.name

ตัวอย่าง JSON ต่อไปนี้แสดงรูปแบบข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ที่คาดไว้ในการโต้ตอบกับแอป Chat

{
 ...,
 "user": {
  "name": "users/12345678901234567890",
  "displayName": "Sasha",
  "avatarUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/.../photo.jpg",
  "email": "sasha@example.com"
 }
}

ข้อความเป็นการโต้ตอบประเภทหนึ่ง หากต้องการระบุผู้ใช้ที่ส่งข้อความถึงแอป Chat ให้ดูค่าของพร็อพเพอร์ตี้ name ในแหล่งข้อมูล User โดยใช้ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้