REST Resource: users.spaces.threads

منبع: ThreadReadState

وضعیت خواندن کاربر در یک رشته، که برای شناسایی پیام های خوانده شده و خوانده نشده استفاده می شود.

نمایندگی JSON
{
  "name": string,
  "lastReadTime": string
}
زمینه های
name

string

نام منبع وضعیت خوانده شده موضوع.

قالب: users/{user}/spaces/{space}/threads/{thread}/threadReadState

lastReadTime

string ( Timestamp format)

زمانی که وضعیت خواندن موضوع کاربر به روز شد. معمولاً این با مهر زمانی آخرین پیام خوانده شده در یک رشته مطابقت دارد.

مواد و روش ها

getThreadReadState

جزئیات مربوط به وضعیت خواندن کاربر در یک رشته را که برای شناسایی پیام های خوانده شده و خوانده نشده استفاده می شود، برمی گرداند.