DialogEventType

สำหรับเหตุการณ์การโต้ตอบ CARD_CLICKED และ MESSAGE ประเภทของการโต้ตอบกับกล่องโต้ตอบ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์การโต้ตอบในแอป Google Chat โปรดดูหัวข้อรับและตอบสนองต่อการโต้ตอบกับแอป Google Chat

Enum
TYPE_UNSPECIFIED ค่าเริ่มต้น ไม่ระบุ
REQUEST_DIALOG ผู้ใช้เปิดกล่องโต้ตอบ
SUBMIT_DIALOG ผู้ใช้คลิกองค์ประกอบแบบอินเทอร์แอกทีฟของกล่องโต้ตอบ เช่น ผู้ใช้กรอกข้อมูลในกล่องโต้ตอบแล้วคลิกปุ่มเพื่อส่งข้อมูล
CANCEL_DIALOG ผู้ใช้ปิดกล่องโต้ตอบโดยไม่ส่งข้อมูล หรือกล่องโต้ตอบถูกยกเลิก