Method: transitobject.insert

הוספת אובייקט מעבר עם המזהה והמאפיינים הנתונים.

בקשת HTTP

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/transitObject

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל מופע של TransitObject.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה בהצלחה, גוף התגובה מכיל מופע חדש של TransitObject שנוצר.

היקפי הרשאות

נדרש היקף ההרשאות הבא של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer